dinsdag 25 december 2012

2013

PRO Opglabbeek wenst onze kiezers, lezers en volgers van onze blog een veilig uiteinde en een goed begin van 2013.

maandag 17 december 2012

PRO blijft actief

Vanaf januari 2013 zal PRO Opglabbeek niet meer vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad of de OCMW-raad. Een verarming voor de politiek in Opglabbeek: slechts twee meningen in de raad. Maar dit wel niet zeggen dat we gaan zwijgen of stilzitten; neen PRO blijft actief maar anders. Als publiek op de gemeenteraad, als blogger, op straat, via activiteiten,... De derde stem zal van zich blijven laten horen. Hou deze blog en die van Fabian in het oog.
Tot de volgende!

zondag 14 oktober 2012

De kiezer heeft altijd gelijk

PRO Opglabbeek haalde 529 stemmen (met zijn drie'en), 100 minder dan in 2006 (met zijn 15'en). Fabian en Martien gingen erop vooruit resp. +8 en +10 stemmen en haalden resp. 301 en 157 stemmen; Lode deed voor de eerste mee met 133, goed gedaan!

Spijtig genoeg stranden we op 9 stemmen van een zetel. Dat is zuur maar de realiteit van de cijfers. Velen gunden ons die zetel maar in het stemhokje kwamen we tekort... Onze inhoudelijke werking werd bewierookt maar niet in het stemhokje... We reikten in de campagne thema's aan, de anderen vooral foto's en CV's maar zij kregen de stemmen...

PRO Opglabbeek wenst de CD&V PROficiat met het behoud van haar 2/3 meerderheid (wat hadden 'de inwoners' ook al weer gezegd: het zou spannend gaan worden...) en ze verkreeg van de burger opnieuw het mandaat om verder te doen.
PRO Opglabbeek wenst NVA-NIVO met haar 7 zetels veel succes om de komende 6 jaren de inhoudelijke oppositie te gaan voeren en de 'verandering' teweeg te gaan brengen.
PRO Opglabbeek gaat het allemaal vanop de zijlijn kritisch maar anders opvolgen. We gaan anders dan nu onze mening laten horen en verkondigen. Tot in 2018! En tot dan, blijf ons volgen via deze blog...

zaterdag 13 oktober 2012

Nu ist aan de kiezer...

Politiek is confrontatie van ideeën en voorstellen. De voorbije weken vulden de partijen de brievenbussen, blogs, websites, facebook,...
Nu zwijgt de politiek. Nu is het aan de kiezers om te oordelen en hun stem te laten horen en uit te brengen zondag in het stemhokje...
De politiek wacht af hoe de kaarten zullen liggen en gaat daarna aan de slag om de gemeente te besturen...

vrijdag 12 oktober 2012

Opglabbeek naar Genk?

Of toch niet?

Jaja, het Vlaams gewest wil minder bestuurlijke drukte en versnippering. Ze promoot vrijwillige fusies en verleent subsidies. Maar tot nader orde bleef het stil…
HVBL van 10 november 2010 was duidelijk: 35 van de 44 Limburgse gemeenten willen niet horen van een fusie met een of meer buurgemeenten. Dit is 8 op 10. Op school een schitterend resultaat.

Samenwerken wel, leegzuigen niet
Op de gemeenteraad zijn de voorbije jaren vele samenwerkingsakkoorden afgesloten tussen Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal. PRO Opglabbeek steunt samenwerking tussen gemeenten en het delen van kennis en middelen. Maar er moet over gewaakt worden dat niet alle kennis en macht wordt geconcentreerd bij én in Genk. Anders komt de roep tot een fusie van GAOZ tot één groot Genk een stapje dichterbij…

En is zo’n fusie met Genk goed voor Opglabbeek?
Bestaat de kans niet dat de kleine randgemeenten enkel de kruimels krijgen? Zal ons bloeiend plaatselijk verenigingsleven overleven in deze context. Lokale kleur en kleinschaligheid moet blijven, dat zorgt voor creativiteit.

Of voor zichzelf?
Blijkbaar zouden sommigen deze fusie voorbereiden met het vooruitzicht op een mooi postje in die grote gemeente of ‘t stad…

Nog een paar interessante feiten:
- Opglabbeek behoort volgens het Ruimtelijk Structuurplan Limburg bij de Kempen en niet bij Mid- den-Limburg. Dus toch geen fusie met Genk maar met Meeuwen-Gruitrode?
- Vormde Opglabbeek in het verleden niet met As en Meeuwen-Gruitrode een politiezone. Zou zo’n fusie niet natuurlijker zijn?


“PRO Opglabbeek maakt(e) andere keuzes
Durf PRO Opglabbeek te kiezen
Voor meer kleur in de gemeenteraad”

donderdag 11 oktober 2012

Zandwinning: zand erover?

Zandwinning op de grens met Meeuwen:
verdwenen in de zandbak?

Wanneer zou de zandwinning op de grens met Meeuwen starten?
Net voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 was dit een heet dossier en kon het niet snel genoeg gaan. Sindsdien stilte…
Is het dossier verdwenen in de zandbak?
In Opglabbeek JA, in Meeuwen-Gruitrode NEE.

In de krant van Limburg (editie 22 september ll.) was dit dossier glashelder.
CD&V en MG (VLD aldaar, hier NIVO21) zien dit zitten. NV-A wil daar een KMO-zone. Het lijkt erop: de centen voor Meeuwen-Gruitrode en de verkeersoverlast voor Opglabbeek…

Hun Opglabbeekse partijgenoten zwijgen hierover.

PRO Opglabbeek is duidelijk.

Zo’n uitbating heeft effecten op mens en milieu.
De ontginning zal tientallen transporten per dag vergen die al de drukke gewestweg N76 (eveneens in uitbouw tot dé verbindingsweg Genk-Bree) nog meer zullen bevolken.
Deze exploitatie zal de leefbaarheid en woonkwaliteit (zoals bijv. fijn(zand)stof) van Nieuwe Kempen nog meer aantasten: nu al geur in het oosten, dan ook stof in het westen.
Tot slot heeft de exploitatie nadelige impact op de waterhuishouding van deze vennen die toch een belangrijke toeristische troef zijn voor onze gemeente zijn: fietsen, wandelen, genieten in het groen.

PRO Opglabbeek maakt voorbehoud.
En de anderen?

Het lijkt eerder op de stilte voor de (zand)storm? Is de verborgen agenda van CD&V en NV-A&NIVO21: zwijgen en de wijk opnieuw voor voldongen feiten plaatsen?


“PRO Opglabbeek maakt(e) andere keuzes
Durf PRO Opglabbeek te kiezen
Voor meer kleur in de gemeenteraad”

Vierde folder in de bussen

Zwaar verkeer of zwakke weggebruiker

Een verkeersarm/autovrij centrum
Koning auto heerst in ons centrum in de vorm van doorgaand auto- en vrachtverkeer. Niet alleen moeten de vrachtwagens zoveel mogelijk geweerd worden van de Weg naar Zwartberg (oost-west), maar ook de noord-zuid (Weg naar Bree-Weg naar As) moet vrachtwagenarmer. Een tonnagebeperking van meer dan 5 ton (behalve leveringen) moet overwogen worden. Een nieuwe omleidingsweg kan deze ook weg houden uit het centrum… (niet via de Heidestraat!),
De Vlaamse overheid wil ook vrachtwagens (behalve voor leveringen) weghouden en van de N730 en zelfs uit Opglabbeek (behalve het bedrijventerrein).
Na de werken aan schoolomgevingen en de herinrichting van de Dorpsstraat heroveren voetgangers en fietsers ruimte op de auto: een breder voet- en fietspad! Maar er kunnen nog meer en andere voorzieningen voor de zwakke weggebruiker.

Aangenaam winkelen
Weg naar Zwartberg herbergt een aantal grote en kleine winkels, zelfs een paar baanwinkels. Dit betekent op drukke winkelmomenten heel wat autobewegingen. Waarom kan de Weg naar Zwartberg op zaterdagvoormiddag niet gedeeltelijk (éénrichtingsverkeer bijv.) of geheel verkeersvrij worden gemaakt? Zo kunnen onze winkelende medebewoners de straat heroveren en in alle rust, veilig en – wie weet – vlotter winkelen.

Verkwisten of nuttig besteden

Belastingsgeld goed besteden
De economische crisis doet vele overheden kraken. Neem daarbij voor onze gemeente bijv. de investeringen in de zaal en de beleidsruimte zal krap zijn. Belastingsverhogingen zijn voor PRO Opglabbeek geen optie want ze werden deze legislatuur al met 20% verhoogd –ze zijn al hoog genoeg. PRO Opglabbeek pleit ervoor om deze, van zodra dit kan, te verlagen zodat ook inwoners meer ademruimte krijgen voor de uitbouw en inrichting van hun leven en woning. Langs de andere kant is het ook zo wel dat inwoners bereid zijn belastingen te betalen indien dit geld goed besteed wordt. PRO Opglabbeek wil deze garantie bieden en zijn.

Eerlijke belastingen, ieder zijn deel
Een gemeente moet bij belangrijke beslissingen en zeker voor belastingen de financiële gevolgen ervan voor gezinnen op voorhand inschatten, een GezinsEffectenRapportage. Belastingen wegen voor sommige gezinnen serieus door op hun budget. Het doel van belastingen is toch niet om gezinnen sneller in de richting van het OCMW te duwen. Belastingen zijn nodig om goed beleid te kunnen voeren. PRO Opglabbeek kiest voor sociaal rechtvaardige belastingen omdat niet alle schouders evenveel kunnen dragen.

dinsdag 9 oktober 2012

Folder 3 komt eraan

Woonstraat of racebaan

Ringwegen rondom ons centrum?
Zijn er naast de huidige omleidingswegen nog twee in de maak? Eentje in het noorden, eentje in het zuiden. Ons eigen Noord-Zuid verhaal.
Omleiding in’t zuiden: de weg van de jager. Volgens het mobiliteitsplan zal een nieuw kruispunt ter hoogte van Blocken Industrie Noord en Zuid gaan verbinden. Zo wordt de nieuwe KMO-zone achter het woonlint ontsloten met een vervolg via Sint-Hubertuslaan en Heidestraat. Kan dit via een woonstraat? PRO Opglabbeek wil dat alternatieven worden onderzocht.
Een omleiding in’t noorden: de weg van het paard. Het hippisch centrum op’t Laer opent de deur voor een weg doorheen ’t Ophovenerbos: een geasfalteerde verbinding Reyndersstraat-Speeltuinstraat – jaren geleden afgevoerd na protest van de buurt. Is de paardenmanège het breekijzer om het bedrijventerrein zo te ontsluiten? Wordt dit dankzij de rioleringswerken in de Reyndersstraat nu al uitgetest?

Sla Om
Chicanes op onze wegen?
Allerhande verkeersremmende elementen mogen op een wettelijke manier worden geplaatst. Want voor PRO Opglabbeek zijn woonstraten geen autostrades; op verbindingswegen is dit een ander verhaal. Tijdelijke verkeersopstellingen al dan niet plaatsen kan enkel in overleg met de buurtbewoners, maar deze zijn dan ook tijdelijk; dit wil zeggen: na de afgesproken periode verplaatsen naar ‘n andere locatie of een definitieve, gedragen oplossing uitwerken.

Waardig ouder worden én betaalbaar wonen

De persoon staat centraal, niet alleen gebouwen
PRO Opglabbeek vindt zorg belangrijk en de zorgsector heeft ruimte nodig. In de nieuwe plannen voor het centrum wordt gekozen voor concentratie en serviceflats. Goed, maar er moet ook plaats zijn voor thuiszorg en ondersteuning van privé-initiatieven zoals bijv. het stimuleren van kangoeroewoningen. Uit bevolkingsstatistieken blijkt dat onze gemeente stilaan ontgroent en vergrijst. In 2000 was nog 1 op 4 jonger dan 20, in 2018 is nog 1 op 5. Omgekeerde cijfers zien we bij de 60-plussers: dit aandeel stijgt van 1 op 7 in 2000 naar 1 op 4 in 2018.
Economische cijfers leren ons dat de werkloosheidsgraad bij vrouwen in onze gemeente (10,05%) hoger ligt dan het Vlaams gemiddelde (8,6%); bij mannen ligt deze lager dan het Vlaams gemiddelde. Ons bedrijventerrein zet bijgevolg vooral mannen aan het werk.
Als we deze bevolkings- en economische cijfers met elkaar verbinden, komt PRO Opglabbeek tot het besluit dat we aanzetten moeten geven om projecten en initiatieven te ontwikkelen én op te starten om nog meer vrouwen aan het werk te krijgen. En waarom niet in de zorgsector: thuiszorg en aanverwante diensten. Zorg is immers een én-én verhaal. Overheid en privé-initiatief hebben daarin hun rol te spelen waarin de persoon centraal staat.


Huisje, tuintje… Nog voor mij?
Onze gemeente scoort niet goed als het gaat over sociale woningen. De laatste jaren werd de bocht genomen en kwamen er projecten (zoals bijv. Bieskensveld, Het Scharnier). PRO Opglabbeek juicht deze toe maar vindt dit nog onvoldoende. Er moet sneller en meer geïnvesteerd worden in sociale en betaalbare woningen. Jonge gezinnen moeten kansen krijgen in Opglabbeek en moeten voor onze gemeente kunnen kiezen.

vrijdag 5 oktober 2012

Folder 2 in de bussen...

Stilstaan of bewegen

Met zijn allen in de file of op de fiets?
Op dit moment is onze gemeente één grote omleidingsweg, iedereen weet waarom. Deze moeten de verkeersafwikkeling gaan verbeteren. PRO Opglabbeek hoopt dit samen met u te kunnen doen. Maar wat met volgende dossiers?
• Van Cranenbroek veroorzaakt al jaren file op Weg naar Zwartberg. Een ontsluiting van deze winkel via het bedrijventerrein moet eindelijk worden opgelegd. Op korte termijn kan dit al via verkeersborden en extra (politie)controle.
• Dat het Sentowerpark, in opbouw op het afgebroken Jeugdparadijs, hinder gaat veroorzaken staat vast. Het mobiliteitsonderzoek zegt dat er voor dit dossier een oplossing bestaat: extra parkings, shuttle-diensten. PRO Opglabbeek wil de situatie kristisch bekijken. Wat met mogelijke fileproblemen en verkeershin der? Met zijn allen in de file in ons dorp…
• Gemeenschapscentrum Den Ichter is midden in het centrum gelegen en zal de nodige verkeerstromen aantrekken (anders zijn het zeer dure bakstenen). Wij vragen ons af hoe de situatie gaat evolueren bij begrafenissen: voor minder mobiele inwoners wordt het er immers niet makkelijker op. “Er zijn toch parkeerplaatsen genoeg in de buurt” zegt de huidige meerderheid; inderdaad, maar iedereen wil – bij wijze van spreken – met de auto naar’t toilet gaan: is dat nog realistisch? Met de fiets en te voet kan u zich in het centrum ook verplaatsen. Zodus: extra fietsstallingen zouden ook welkom zijn. Beide aspecten moeten in één plan worden verzoend, daar gaat PRO Opglabbeek voor!

Past dit?

Ontspannen of inspannen

Kinderen laten spelen in een gezonde omgeving
Jeugdinfrastructuur is er in de drie kerkdorpen voldoende. Maar is die overal even kwaliteitsvol? Moet er bijkomende jeugdinfrastructuur voorzien worden in de buurt van de Krinkel? Onze kinderen kunnen dan – zoals de sporters – gratis genieten van de uitwasemingen van Diresco.

De sporthal kreeg viagra. Maar hoe lang staat hij nog recht?
Iedere sportliefhebber heeft het kunnen ervaren: de sporthal kreeg een facelift. Een nieuwe vloer, nieuwe verwarming, opnieuw betegelde douches en nieuwe douchekranen. Die opknapbeurt is natuurlijk iets waarvan onze sporters van kunnen genieten. Maar, was dit wel de juiste oplossing? In’t verleden zijn er verschillende studies geweest om de sporthal aan te passen, maar steeds kwam er uitstel wegens een beperkt budget en zolang het kon, werd er geen actie ondernomen. Deze studies hebben toen veel geld gekost en hebben tot niets geleid... Kortom: weggegooid geld? Nu werd getracht van een ‘oude dame’ een ‘knap jong ding’ te maken. Is dit wel zinvol wetende dat er veranderingen op til zijn in Opglabbeek? Het nieuwe RUP, de heringerichte wegen in het centrum, een nieuw mobiliteitsplan. Staat deze sporthal nog wel op zijn plaats in deze buurt? PRO Opglabbeek wil meewerken aan een degelijke oplossing: de huidige sporthal uitbreiden – met zeker nieuwe en meer kleedkamers! – (de parking weg bijv.) of een nieuwe locatie zoeken.

Cultuur vanonderuit
Een beleid moet inwoners sensibiliseren, informeren en stimuleren. Via subsidies worden dan gemeentebelastingen opnieuw in onze inwoners geïnvesteerd. Een goed vrijetijdsbeleid vertrekt vanuit dit standpunt. Een gemeente schept een kader waarbinnen iedereen, die iets wil organiseren of ondernemen, kansen krijgt. Een beleid vertrekt vanuit de mensen, vanuit beweging tussen mensen. PRO Opglabbeek wil dat alle inwoners en verenigingen mee het beleid en de programmatie van de nieuwe cultuurtempel kunnen bepalen.

dinsdag 2 oktober 2012

Onze eerste folder in de bussen...

Onze eerste folder ging vandaag doorheen Opglabbeek.

Voor wie deze bolg volgt of Facebook, was de inhoud niet nieuw:
- PRO Opglabbeek neemt haar verantwoordelijkheid op én doet mee
- Het oud kerkhof: groen, sociaal, zorg en respect

De anderen volgen weldra... Tot in de brievenbus of zo!

zaterdag 29 september 2012

Ons campagnebeeld

Vanaf vandaag te vinden in en langsheen Opglabbeekse straten...

Wil je ook een bord in je tuin of een affiche tegen je venster? Stuur een mailtje naar fabian.spreeuwers@pandora.be...

donderdag 27 september 2012

Opglabbeek heeft geen derde stem

Stem van Vlaanderen ging van start maar met een paar valse noten.
De derde mening in Opglabbeek werd vergeten. Kwam het omdat we pas laat beslisten een lijst in te dienen?
Of richt deze media zich enkel op de 'kanseliersverkiezing'? Maar dan hebben ze ook de hoofdrolspelers verkeerd...
Van een degelijke voorbereiding gesproken...
Maar goed, zolang de kiezers het maar weten wink
Tot 14/10!

vrijdag 14 september 2012

PRO Opglabbeek neemt haar verantwoordelijkheid én doet mee!

PRO Opglabbeek neemt haar verantwoordelijkheid én doet mee!

  De kiezer geeft én neemt. In 2006 kreeg PRO Opglabbeek een mandaat van de Opglabbeekse kiezer: één zetel in gemeenteraad. Hiermee gingen we de voorbije 6 jaar aan de slag. Deze zetel zomaar te grabbel gooien. Neen, dat willen we niet! We doen opnieuw mee om het oordeel van de kiezer vragen; en de kiezer oordeelt. Verdient PRO Opglabbeek opnieuw een mandaat? Of niet?

De herfst staat bijna voor de deur, een prachtig seizoen vol kleuren. PRO Opglabbeek wil de gemeenteraad opnieuw kleuren. En inhoud brengen. Op een positieve wijze. Daarom zijn we erbij!
Aan politiek doen, doe je niet alleen; dat doe je met meerdere partijen in de gemeenteraad. “Wil je snel gaan ga dan alleen, wil je ver komen ga dan samen”, leert een Afrikaans spreekwoord ons.
PRO Opglabbeek wil verandering door verbreding, niet door verschraling. Als de wind uit verschillende richtingen komt, wordt een samenleving gevarieerder en kleurrijker; zo wordt ze geen woestijn.

Onze inwoners hebben recht op een derde mening. PRO Opglabbeek wil die derde hond in het kegelspel zijn. Inwoners hebben nu de keuze tussen de huidige CD&V-meerderheid, het rechtse kartel NIVO21-NV-A of een links/roodgroen alternatief. Geen Amerikaanse toestanden in onze gemeente; geen politiek Tweestromenland! Neen, Opglabbekenaren durven kiezen: “Wie van de drie?”.

donderdag 6 september 2012

Tassouli op 5 voor het kanton

Tassou Velissariou staat voor de provincieraadsverkiezingen op 5 bij de lijst sp.a-groen.
PRO Opglabbeek steunt hem voor een goed resultaat en veel roodgroene stemmen op 14 oktober!
Een provinciaal verkiezingsbord werd al geplaatst op 28 augustus.


dinsdag 28 augustus 2012

deredactie.be bericht...

Op de site www.deredactie.be bericht de VRT over de komende gemeentelijke campagnes en over wat er beweegt in de gemeenten:
- 1/8: Opglabbeeks beleid in teken van vergrijzing
- 27/8: Wie is het eerst aan zet in Opglabbeek?

Daarnaast kunnen inwoners voorstellen lanceren waarop de lijsttrekkers hun mening geven: De Vragende Partij. Vanaf woensdag 29/8 12u kan je de eerste antwoorden lezen... Volg Opglabbeek... En reageer...

zondag 19 augustus 2012

Energie na het bouwverlof...

Of is alle energie en goesting weggevloeid tijdens het verlof... "Should I Stay Or Should I Go" zong The Clash ooit...

6/8: Change... Yes we can... Maar willen precies niet...
Veel geblaat, weinig wol...

7/8: En toen...
Een nieuw laagske verf, of meer...

8/8: Ich Will...
Tiens, precies een campagne...

9/8: De Verlossing...
...

14/8: En wat dan...

15/8: We Shall Overcome...

zaterdag 21 juli 2012

Tussen twee feesten...

Op de Blog van Fabian kan je sinds 11 juli een aantal verkiezingsberichten volgen:

11/7: Schoon Wijveke: 'n ech Vlaams liedeke...
12/7: De Gedachten zijn vrij: wat je denkt is van jou!

14/7: Ander Tijden: dat waren nog ns tijden :-)
15/7: Campagne voeren: blijveee trappeee...

18/7: Salut en de kost... Of toch nie...: blijven proberen...

20/7: Aan de vooravond: Welterusten Mr President...: een goede nachtrust voor de (in)spanning...
21/7: Een Apekot...: Who let the "dogs" out...

donderdag 10 mei 2012

Open vergadering: 22 mei


Wil je meewerken aan ons positief project voor Opglabbeek? Heb je een voorstel of een probleem?
Kom naar onze groepsvergadering! Of mail fabian.spreeuwers@pandora.be - antonino.lorefice@telenet.be.
Of kom naar onze ‘Open Vergadering’ in de OC Krinkel op dinsdag 22 mei om 20u.

Hoe gezond is mijn wijk?


Als de bureaucratie de behoeder wordt van onze gezondheid, dan loopt er iets grondig fout met onze beleidsmensen. De zaak DIRESCO loopt jaren mank door de houding van het gemeentelijk bestuur ten opzichte van de klachten die de buurtbewoners sinds jaren hebben: geluids- en stankoverlast.
Cijfers van de Vlaamse milieuinspectie tonen jaar na jaar aan dat geur en geluid de toppers zijn binnen de klachten – samen goed voor bijna 2/3 van alle klachten… maar toch heeft het lokale bestuur de klagers nooit ernstig genomen, ze werden bestempeld als vervelende zageventen of aandachtzoekende snuivers – zeg maar: beroepsklagers. De klachten bleven maar komen totdat het onze Bestuurders teveel werd en ze besloten actie te ondernemen. Bevoegde instanties werden gemobiliseerd, metingen werden uitgevoerd op vlak van trillingen, snuffeltoestellen werden geplaatst bij bewoners. En met als resultaat: bevestiging van de klachten maar nét niet voldoende om de ondernemer op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. Men liet maar begaan want men had met de bewuste ondernemer gesproken… Brute pech voor onze Bestuurders: de klachten bleven maar komen over geur (styreen) en geluidsoverlast (trillingen). Februari en maart bleken topmaanden te zijn inzake klachten gelet op de intensieve communicatie tussen gemeenteraadsleden van de oppositie, schepencollege en buurtbewoners. Zolang de bureaucratische mallemolen draait wanen onze Bestuurders zich veilig. Hoelang zal onze gezondheid nog gegijzeld worden door ondernemers en bestuurders die ons eerder beschouwen als kiesvee en wegwerppersoneel.
Beste medebewoners dacht u werkelijk dat de verkozenen van Louwel en het Centrum wakker liggen van onze problemen? Nochtans ook gekozen met uw stem. Is de Nieuwe Kempen deelgemeente van Opglabbeek dan toch een wingewest, ‘n ver van hun bed show?
Antonino Lorefice

Wat willen wij?

Eind januari 2010 lanceerden we de 12 werken van PRO – 20 voorstellen voor een veiliger en gezonder Opglabbeek. De meerderheid voerde intussen zelfs een aantal van deze voorstellen voor ons uit. Maar wij willen meer. Wij willen 20 op 20!

PRO wil het oud kerkhof om vormen tot een park. Een groene oase van rust en bezinning op de rand van ons centrum, een plek waar we respect blijven betonen voor onze dierbaren. Dit park kan dan ook een culturele invulling krijgen.
De uitbreiding van het bedrijventerrein moet ruimte vrijmaken voor de inrichting van een parking waar vrachtwagens altijd kunnen parkeren: een oplossing voor de huidige problemen van overlast in woonstraten. Dit verhoogt de leefbaarheid! Tijdens onze straatbevragingen stond dit hoog op de agenda. En andere gemeenten zoals Genk en Heusden-Zolder bewijzen dat dit kan!

“politiek van het gezond verstand: oog hebben voor iedereen”


PRO wil dat het project “Poort tot de Bosbeek” eindelijk afwerken en uitvoeren: verbind het centrum via fiets- en voetpaden met de vallei van de Bosbeek. Zo ontstaat er een verbinding, een poort met dit natuurgebied. Dit project heeft troeven op vlak van toerisme, natuurrecreatie en horeca. Ook het terug open maken van de Buurtweg nr. 23 speelt hier een belangrijke rol.
Onze gemeente scoort niet goed als het gaat over sociale woningen. De laatste jaren kwam de meerderheid tot inzicht en volgden er projecten maar dit is nog onvoldoende. Er moet sneller en meer geïnvesteerd worden in sociale en betaalbare woningen. Ruimte voorzien is een, bakstenen zijn het andere.
PRO vindt zorg belangrijk en de zorgsector heeft ruimte nodig. Via het RUP Centrum werd gekozen voor concentratie en overheidsinfrastructuur. PRO vindt dat ook plaats moet zijn voor thuiszorg en ondersteuning van privé-initiatieven zoals bijv. het aanmoedigen van kangoeroewoningen. Zorg is een én-én verhaal. En de persoon staat centraal in dit verhaal, niet de gebouwen.

Twee voorbeelden


Op weg naar wegen rondom het centrum

Momenteel ligt het centrum open om de verkeersveiligheid te verhogen. Toch zijn er plannen in de maak voor twee omleidingswegen. Eentje in het noorden, eentje in het zuiden. Ons eigen Noord-Zuid verhaal.

Omleiding in ’t zuiden: de weg van de jager. Een nieuw kruispunt ter hoogte van Blocken zal Industrie Noord en Zuid gaan verbinden. Zo wordt de nieuwe KMO-zone achter het woonlint ontsloten en dan verder via Sint-Hubertuslaan en Heidestraat. Langs deze laatste straten pendelen dan personenwagens (in principe geen vrachtwagens) van en naar het bedrijventerrein.
Een omleiding in ’t noorden: de weg van het paard. Het hippisch centrum op’t Laer opent de deur voor een weg doorheen ’t Ophovenerbos: een geasfalteerde verbinding Reyndersstraat-Speeltuinstraat – jaren geleden afgevoerd na protest van de buurt. Is de paardenmanège het breekijzer om het bedrijventerrein te ontsluiten? Dankzij de rioleringswerken in de Reyndersstraat wordt dit nu al uitgetest?

Mooi op papier… maar een gedrocht in’t echt?

De voorstelling van de nieuwe zaal gaf een mooi beeld, de videoanimatie zag er knap uit. En nu? De volgende jaren zullen we merken hoe zwaar dit betonwerk op onze portemonnee zal wegen. Hadden we toch maar naar een ander stemmetje in het stemhokje moeten luisteren?

“Uitzichtvervuiling, het aanwezige groen is overgoten met beton, bombastisch”. Mooie plannen, maar de realiteit: wat gaat deze mooie droom ons kosten? Zullen de verenigingen (huur) en de burgers, WIJ dus, het gelag betalen van de fata morgana van het schepencollege? Of hadden de gemeenteraadsleden van de meerderheid hierin geen stem. Is ’t schepencollege dan het Politburo, of “onze” burgemeester, ’n kleine Caesar.

Hoe gezond is onze gemeente? Is de kas leeg op of is er nog beleidsruimte?

Ook in de politiek is het belangrijk af en toe in de achteruitkijkspiegel te kijken. In de geschreven pers werden alle gemeenten doorgelicht op basis van hun rekeningen tot en met het jaar 2010. Ons rapport lijkt mooi maar houdt geen rekening met de uitgavenstroom in 2011 en 2012… We zien elke dag wat dit op straat betekent.

Inderdaad, de schuld nam af tot 2010 – op zich positief maar de komende jaren gaat deze opnieuw verdubbelen tot bijna 920 euro per inwoner. Het gevolg van de investeringsdrang deze laatste maanden. Begin jaren ’90 deed de toenmalige meerderheid dit ook: nieuwe jeugdlokalen, vernieuwing van het centrum (o.a. de rotonde, ‘t Troempeelke). De nieuwe meerderheid toen erfde die situatie om die nu af te breken of te vernieuwen.

“Achterom kijken om vooruit te zien!”

De begroting 2012 is een typische verkiezingsbegroting: een sterk positief resultaat én de verenigingen worden financieel verwend. Dat de verenigingen meer middelen krijgen, kunnen we enkel toejuichen. PRO wil een ‘warme’ samenleving, waar mensen samen kunnen sporten, feesten… Maar bij die verhogingen een belangrijke kanttekening: de huurprijzen voor de sporthal bijv. stegen sinds het Autonoom Gemeentebedrijf deze uitbaat. Om de bittere pil te verzoeten werden extra subsidies voorzien. De huurprijzen voor de nieuwe zaal zullen gaan volgen en hoger liggen dan nu maar hoe hoog is nog altijd niet geweten terwijl verenigingen net nu bezig zijn met de planning voor volgend werkjaar… PRO wil onze gemeente laten groeien met ambitie op mensenmaat. In een ander artikel kan je een aantal van onze punten lezen.

Nieuwe bewoners gezocht!

Onze samenleving is niet eentonig, ze is veelkleurig, ze is mondig. Onze gemeenteraad moet dit ook weerspiegelen. Want, als de wind uit één richting waait, wordt de geur ranzig! Kortom: een kleurrijke meerderheid staat garant voor degelijk beleid en gedragen keuzes.

Binnen vijf maanden kiezen jullie de nieuwe leden van de gemeenteraad. Hopelijk kunnen jullie uit de voorgestelde programma’s, voorstellen en ideeën een doordachte keuze maken om Opglabbeek te wapenen voor de volgende zes jaar. Op vlak van gezonde financiën, een goede ordening van onze beschikbare ruimte, veilige fietspaden, aanpak van gevaarlijke kruispunten en onveilige verkeerssituaties, investeren op mensenmaat, een gezonde buurt en sociale voorzieningen.
Daarover gaat het! Of ligt alles al vast? Hopelijk kunnen jullie ook kiezen uit een brede waaier aan partijen en kandidaten. Want hoe meer kleur in onze gemeenteraad hoe meer deugdelijk bestuur.

“Wordt jij één van de 21 nieuwe bewoners?”


Wij willen gaan voor leefbare en toegankelijke gemeente waar respect geen ijdel begrip is. Ook een gemeente met gezonde financiën om de juiste investeringen voor haar inwoners te doen. Wil jij dit ook?
Zal de gemeente nog gezond zijn na al die werken, na de verkiezingen. Of moeten de belastingen dan omhoog? Ook hierover breng je in oktober je stem uit in het stemhokje. En wie weet doe je mee en kom je in de nieuwe gemeenteraad… Maar wie gaan die 21 nieuwe bewoners zijn? Dat bepalen de kiezers. Wie zal kandidaat zijn? Dat bepaal ook jij! Word jij één van die kandidaten? Hebben raadsleden wel een stem? Hebben ze iets te zeggen? Of zijn het louter stemmachines voor het schepencollege.

Wil je dit veranderen, laat van je horen en doe mee als kandidaat of als kritische inwoner met een duidelijke stem.

Druk in Opglabbeek

Traditiegetrouw is het verkiezingsjaar een jaar waar je in elke gemeente wel een omleiding tegenkomt. Straf dat die werken net altijd dat laatste jaar beginnen of afgerond geraken. Alle beloften van 2006 worden nog in werken omgezet: voor de folders.

Inderdaad, dezer dagen rij je in onze gemeente van omleiding naar omleiding: bijna overal in het centrum, op het Dorpsplein, op de Weg naar Opoeteren, in de Vinkenkantstraat (en recent ook Broekkantstraat), in de Reynders- en Ophovenstraat, in de Dorpsstraat en op de Weg naar Bree en op de Molenweg. Werfborden, graafmachines, putten, bergen zand, rioleringsbuizen, vrachtwagens. Bob de Bouwer heeft al zijn materiaal bovengehaald en ontplooid het in onze gemeente. Een invasieleger van helmen verovert elke werkdag bovenvermelde straten. Sommige inwoners glimlachen en knipogen: “verkiezingen op komst zekers”; anderen vloeken, grommelen en gebuiken krachttermen: “verdoeme… miljaarde…”. Er moet gewerkt worden en er moet geïnvesteerd worden maar alles tesamen… ‘Te’ is nooit goed. Overdaad schaadt en is een teken van zwakte of angst. Of heeft het Politburo slecht gepland…
Lambertus


Verkiezingswerken...

Edito - Die Walen toch!

Op de E314 in Boirs blijven ze maar klooien aan dat viaduct. Wat die Walen kunnen, dat moeten wij toch beter doen. Opglabbeek heeft met de werkzaamheden in de Broekkantstraat ook een inzending gedaan voor de wedstrijd “klooien aan de weg”. Neen wij hebben niet gewonnen, maar als wij de oppervlakte van de Broekkantstraat vergelijken met die van het viaduct en met de technische complexiteit ervan, meen ik toch dat deze gemeente een eervolle vermelding verdient als “klooigemeente”. En op de Broekkant moest geen flitskast gezet worden, want er kon niet hard gereden worden. Ook zorgden de werken ervoor dat de rondtrekkende dievenbendes deze straat meden als de pest om maar te zwijgen van het sluipverkeer dat wegbleef? Tel dit maar op bij onze score! Zo goed kunnen die Walen het niet organiseren! Wellicht betreuren de bewoners het einde van de werkzaamheden. Na de repetitie op de Broekkant was het tijd om de hele gemeente open te gooien al was het maar om de klantenkaart vol te krijgen en de resten beschimmeld geld uit de gemeentekas te verwijderen. Je moet natuurlijk zot zijn om die werken in de tijd te spreiden want een klantenkaart is natuurlijk maar beperkt geldig. Wedden dat die Walen aan zoiets niet denken? SpotvogelEen goed onderhouden perkje: het uitgetrokken onkruid is de compost voor het volgende onkruid!


De berm zakt precies: hoe zit het met de verzekering voor schade aan woningen?


woensdag 9 mei 2012

Nieuwe folder in de brievenbussen

Sinds begin deze week valt onze nieuwe folder in de Opglabbeekse brievenbussen... Onze start naar de verkiezingen van volgend jaar gaat een versnelling omhoog...
In de berichten hierboven kan je de artikels lezen. Maar pak zeker ook de papieren versie 'ns vast. Veel leesgenot!

dinsdag 7 februari 2012

Speeltuinstraat (2) - infobrief (inleiding)

Begin augustus 2011 informeerden we de buurt rondom 't Laer een eerste keer. Vanavond volgde de tweede keer.

Extra nieuwsbrief:

’t Laer, binnenkort een paradijs voor een elitair paardenwereldje?

Beste mede-inwoners,
Vervolg op onze nieuwsbrief van in de zomerperiode 2011.
Sindsdien is er teen en tander gebeurd:
- de projectontwikkelaar kreeg een ontheffing op de MER-plicht: een milieueffectenrapport is niet vereist;
- er is een MOBER opgesteld; dit mobiliteitseffectenrapport maakte deel uit van het MER-dossier;
- dit MER-dossier – een turf van 410 bladzijden kan je raadplegen op www.mervlaanderen.be;
- een bouwaanvraag werd ingediend en het openbaar onderzoek loopt nog (tot 10 februari);
- de projectontwikkelaar kreeg een miljoen euro belastingsgeld – omschreven als strategische investeringssubsidie.

PRO hoopt(e) het volgende: “ ’t Laer, astemblief: geen tweede Van Cranenbroek! ”
Op de bladzijden hierna geven we een bloemlezing uit het aanvraagdossier en de voorziene activiteiten op het terrein tussen het Joekelbos en de Leemkuilstraat.
We gaan ervanuit dat jullie als directe betrokkenen kunnen oordelen: “dit willen we voor ons deur of niet”. Want jullie zijn de eerste slachtoffers of begunstigden van dit project…

PRO is ook bezorgd of dit project – als het gerealiseerd wordt – wel Opglabbeek en haar inwoners ten dienste komt: verhoogt het onze welvaart? Of zorgt het enkel voor overlast? Wordt het een gebied dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen of enkel een elitair clubje? Wordt de tolerantie van het project afgekocht via allerlei paternalistische liefdadigheidsinitiatieven? Of is deze vorm sponsoring een soort van geleide democratie op zijn Chinees…

Weet dat de projectontwikkelaar de provincie heeft afgeschuimd naar een locatie en uiteindelijk in onze gemeente is geland. Waarom wouden die andere gemeenten dit project niet?

Deze vragen willen we jullie voorleggen.

* * *

In de berichten hieronder volgt opnieuw wat uitleg over de procedure en dan een aantal inhoudelijke punten.

Speeltuinstraat (2) - infobrief (procedure)

Net zoals begin augustus 2011 volgt hieronder een stand van zaken over de procedure.

Welke administratieve stappen moeten nog doorlopen worden vooraleer er gebouwd mag en kan worden?


1. Milieueffectenrapportage:
Projecten en plannen vanaf een bepaalde omvang of een bepaalde ruimtelijke impact moeten op voorhand beoordeeld worden op hun mogelijke gevolgen voor de open ruimte, op mens, leefmilieu en natuur. Dit onderzoek is gekend als MilieuEffectenRapportage (MER).
In een aantal gevallen is het mogelijk dat de initiatiefnemer van zo’n project – dat in principe onder de MER-plicht valt – een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan aanvragen. Dit betekent dat hij aantoont dat er voor dat project geen of beperkte milieueffecten te verwachten zijn.
Deze procedure is afgerond en de ontheffing werd aanvaard door de Vlaamse administratie: minimale impact op mens en milieu. De beslissing en de ontheffingsaanvraag zijn bekendgemaakt op de site www.mervlaanderen.be (dossierdatabank).

2. Vergunningen:
Vooraleer je met een project kan starten heb je eerst een vergunning nodig om dit te mogen bouwen – de stedenbouwkundige vergunning - en veelal ook een vergunning om dit te mogen uitbaten – de milieuvergunning. Deze vergunningen kunnen apart of tesamen (“Uniek Loket”) worden aangevraagd. Heb je beide vergunningen nodig, dan moet je beide vergunningen in je bezit hebben vooraleer je mag starten met de werken! De ontwikkelaar heeft gekozen voor 2 aparte procedures vermits er nu enkel een bouwaanvraag werd ingediend…

Het college van burgemeester en schepenen moet binnen 105 kalenderdagen een beslissing nemen: vergunnen of weigeren. De beslissing omtrent de bouwaanvraag is te verwachten begin april. Tegen deze beslissingen (milieu/bouw) is beroep mogelijk bij het provinciebestuur. En daarna desnoods bij de Raad van State.
In beide vergunningsprocedures wordt er in deze periode een openbaar onderzoek gedurende 30 kalenderdagen georganiseerd. Dit wordt kenbaar gemaakt via gele affiches op de plaats van het project. Tijdens deze periode kan eenieder het dossier inkijken en desgevallend opmerkingen of bezwaren indienen. De vergunningverlenende overheid moet hierop antwoorden en haar beslissing motiveren.

Momenteel ligt de bouwaanvraag voor en nog tot 10 februari e.k. kan je het dossier gaan inkijken en desgevallend schriftelijk bezwaar of opmerkingen gaan indienen.
Daarna moet nog de milieuvergunningsaanvraag volgen. Pas als deze ook afgeleverd zou worden, mag er gestart worden met de werken.

Speeltuinstraat (2) - infobrief (inhoudelijk)

Begin augustus 2011 deden we een uitgebreid inhoudelijk verhaal. Nu beperken we ons tot 3 punten.

’t nieuwe jeugdparadijs – nu Sentowerpark genoemd: hemel of hel?

“Sentower Park biedt de professionele ruiter, de amateurruiter, toerist en iedere andere bezoeker de gelegenheid om deel te nemen aan een brede waaier van activiteiten en evenementen in een uniek en modern hippisch centrum, opgevat als multifunctioneel park op natuurlijke wijze verbonden met diverse toeristische en recreatieve netwerken.” Zo staat het beschreven in het aanvraagdossier (pag. 9, downloadbaar via http://www.mervlaanderen.be/). Wat mooi op papier staat: is dit ook zo in realiteit? De schetsen en het verhaal over de nieuwe zaal in’t centrum was voor een aantal inwoners een oogappel, momenteel is deze een doorn in hun oog die pijn doet en hen het zicht ontneemt.
Gaat dit project eenzelfde weg op?

Geen 2e Van Cranenbroek astemblief!
Een mooi plaatje inderdaad op pag. 25 van het MER-dossier. Zeker bekeken vanuit dat perspectief. Wat kan je er op tegen hebben? Eindelijk krijgt deze ruimte een invulling.
Maar in feite komt dit er ook (diverse impressies te vinden in het MER-dossier pag. 18 tot 21): de tijdelijke stallen op weiden (tot aan het Joekelbos).
En volgens het dossier (pag. 24) vinden er ruim 70 activiteiten per jaar plaats: 6 jumpings met telkens 2 500 à 10 000 bezoekers en 200 à 250 paardentrucks (donderdag tot zondag); en ook andere kleinere en middelgrote evenementen zoals o.a. christmas market, musical, aperitief concert, outdoor fair, farmers’ market, Halloween (gaande van 30 tot 5 000 bezoekers) (in de week maar vooral in de weekends). En al deze bezoekers hebben al dan niet in carpoolverband auto’s bij… Een aantal activiteiten overlappen met de nieuwe polyvalente zaal. Een aantal activiteiten lijken van elders (uit een andere Opglabbeekse wijk of buurt) naar hier gezogen te worden (tegen betaling?)…
PRO hoopt “dat het maar geen tweede Van Cranenbroek wordt” (vrij naar Boudewijn De Groot). Want dan staan we in’t weekend zowel oost-west als noord-zuid vast…

Belastingsgeld over het paard getild?
De nieuwe zaal in’t centrum wordt betaald met Opglabbeeks belastingsgeld. De hallen hier ontvangen Vlaamse centen – belastingsgeld waaraan wij ook hebben bijgedragen. Betalen we dus twee keer voor een gelijkaardige investering? “En de gemeente mocht de zaal hier niet bouwen…”, verklaren de burgemeester en schepenen al jaren in koor. Een oplichter in’t spel?
De projectontwikkelaar wil er ook feesten en evenementen laten plaatsvinden. De investering moet opbrengen natuurlijk! Deze hallen en de zaal gaan mekaar beconcurreren – een lege zaal of hal kost handen vol geld. Is dit paradepaard de haver dan wel waard?
Of hadden er geen afspraken gemaakt kunnen worden met deze ontwikkelaar over het gebruik van de hallen hier? Zo kon de investering aan de kerk worden afgebouwd met minder impact op ons centrum. Zo zou er voldoende ruimte overgebleven zijn voor uitbreiding van kleuterklassen. Maar ware het niet nog beter geweest ons centrum helemaal te sparen en de zaal en/of andere functies hier te bouwen. Dan had de pastorij niet moeten sneuvelen. Deze afbraakpolitiek is lijkt op de tactiek van een horde barbaren…

zondag 22 januari 2012

PRO op Herkenrode

PRO was gisterenavond aanwezig op de sp.a-Limburg nieuwjaarsreceptie. Die Tiendescchuur op Herkenrode is een knappe locatie met een verleden en na de restauratie ook een toekomst!