maandag 31 december 2001

Werking in 2001... Hoe werkt het...

Wat deed PRO in 2001... We leerden de job en we lieten van ons horen! Een selectie...

2 januari – Eedaflegging

Fabian en Mieke legden op een drukbijgewoonde gemeenteraad hun eed af. Ze zijn nu gemeenteraadslid!

22 januari – Extra agendapunten voor een goed bestuur
PRO diende een extra agendapunt in waarbij zij uitdrukkelijk kenbaar maakt dat zij wil meewerken aan een Opglabbeek waarbij het bestuur in een meer open sfeer zal verlopen, én waarbij onze inwoners kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Wij steunen:
· de gesprekken die momenteel gevoerd worden over het oprichten van gemeenteraadscommissies mits elke fractie aan elke commissie moet kunnen deelnemen. Binnen 6 maanden bijv. moet deze manier van werken en het aantal commissies geëvalueerd worden met het oog op eventuele verbetering;
· het project om de diensten beter te organiseren. De info die beschikbaar is moet aan eenieder op een correct en volledige manier worden meegedeeld om onrust en/of roddels te vermijden

Wij willen:
· dat de gemeenteraad een deontologische code vaststelt. Dit zijn gedragregels waaraan alle mandatarissen zich moeten houden. Regels die o.a. inhouden dat iedereen op een gelijke wijze toegang heeft tot de gemeentelijke dienstverlening en informatie
· dat het college met de gemeentelijke diensten in het licht van wat hierboven staat werkafspraken maakt. Afspraken waaruit blijkt dat politici de hoofdlijnen van het beleid bepalen en de diensten deze desnoods verder detailleren en uitvoeren
· dat er best op het vlak van welzijn duidelijke afspraken komen en een afgelijnde taakverdeling komt tussen het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur
· dat de rol van de gemeenteraad in’t algemeen, en het mandaat van gemeenteraadslid en de rol en mogelijkheden van de fracties in’t bijzonder worden heropgewaardeerd (commissies, werkingstoelage voor de fracties, betoelagen van de vorming voor gemeenteraadsleden, …)

19 maart – Rode kaart aan de meerderheid
Op deze gemeenteraad deelden we een rode kaart uit en wel daarom:

Een eerste gele kaart:
Het dossier met betrekking tot de OCMW-begroting lag niet volledig ter inzage van de raadsleden op maandagmorgen 12 maart. Zo ontbrak toen de begroting en de beleidsnota – de twee documenten die ter goedkeuring worden voorgelegd! Toen de dossiers opnieuw werden ingekeken op maandagnamiddag 19 maart waren deze stukken bijgevoegd en kon worden vastgesteld dat deze pas op 12 maart waren toegekomen op het gemeentehuis!
De meerderheid wil zoals aangehaald en verwoord in het verslag van de gemeenteraad van 22 januari democratisch en open besturen. Dit houdt bijv. in voor alle raadsleden om vanaf de eerste inzagedag volledige dossiers ter inzage te leggen!

Een tweede gele kaart:
De gemeentebegroting moet tesamen met enkele verplichte bijlagen 7 vrije dagen voor de vergadering aan de raadsleden worden bezorgd, zoals bepaald in de omzendbrief BA 2000/05 dd. 17 juli 2000. Dit was deels in orde. Evenwel volgende bijlagen ontbraken:
- de adviezen van sport-, cultuur- en jeugdraad;
- het milieujaarprogramma 2001.
Deze zienswijze werd na juridisch advies bevestigd.

Democratisch besturen wil ook zeggen rigoureus omgaan en omspringen met spelregels die vastgelegd zijn ofwel door het betreffende bestuursniveau ofwel door een hoger niveau

21 mei – PRO vraagt herziening regeling onbillijke “Billijke Vergoeding”
Extra agendapunt ingediend voor de gemeenteraad.

Het verdrag van Rome voorzag in een billijke vergoeding voor uitvoerders en producenten van muziek (verder afgekort als “BV”). Deze vergoeding is niet hetzelfde als de Sabam-vergoeding, i.e. het betalen van een vergoeding als er muziek wordt gedraaid op een publieke activiteit (dus niet alleen fuiven maar ook jaarfeesten, ...). Het goedgekeurde voorstel BV is ruimer dan de Sabam en houdt enkel rekening met oppervlakte en niet met bijv. inkomgelden, aantal bezoekers, ...
Op deze regeling zijn er overwegend reacties vanuit het socio-cultureel vrijwilligerswerk, in hoofdzaak het jeugdwerk, wegens het miskennen van de eigenheid van dit vrijwilligerswerk. En dit in het jaar 2001 dat door de VN uitgeroepen werd het “Internationaal Jaar van de Vrijwilliger”. Ook de Vlaamse Jeugdraad heeft hiertegen scherp gereageerd.
PRO stelt voor aan de gemeenteraad volgende motie goed te keuren:
“De gemeenteraad
- betreurt de manier waarop de eigenheid van het socio-culturele leven genegeerd wordt in het voorstel zoals goedgekeurd door het paritair comité op 20 april 2001, en dit tijdens het “Internationaal Jaar van de Vrijwilliger”;

- roept de minister van Justitie op om dit voorstel in zijn huidige vorm niet te bekrachtigen.”
De gemeenteraad keurde deze motie later goed!

Juni – Dirk vervangt Mieke in de gemeenteraad

17 december – PRO lanceert “GER”, GezinsEffectenRapportage
PRO lanceert het voorstel om – net zoals de Vlaamse overheid doet voor de lokale besturen – een GezinsEffectenRapportage (GER) in te voeren. Zo kunnen gevolgen van gemeentelijke besluiten zoals bijv. en inzonderheid retributies en belastingen op voorhand getoetst en ingeschat worden. Deze kosten beïnvloeden immers in grote mate het gezinsbudget! En voor sommige gezinnen zijn deze er soms teveel aan. Tegelijk wordt zo de druk op het OCMW-budget (steunaanvragen) vergroot.
Tevens vraagt PRO om gemeentelijk aanslagbiljetten – zoals nu gebeurde met deze van huisvuil en riolering (tesamen 5 000 BEF) – in de toekomst niet meer te versturen in de decembermaand. Want deze maand is voor vele gezinnen al een (financiële) zware maand is gezien de komst van de Sint, kerstmis en oudejaar.

28 december – onze nieuwjaarsbrief viel in de brievenbussen
Deze zette nogal wat kwaad bloed bij de meerderheid. Wellicht omdat we een aantal terechte punten aanhaalden …

donderdag 20 december 2001

Een open nieuwjaarsbrief

Vinger aan de pols
jaargang 2, nummer 3, december 2001

Beste Opglabbekenaren,
Via deze weg aan jullie allen: een veilig en goed uiteinde! Een magisch begin! En een goede gezondheid in 2002!

Een open nieuwjaarsbrief ...

beste inwoners,
beste beleidsvoerders,
Aan het begin van dit nieuwe jaar willen wij graag onze wensen en voornemens voor het jaar 2002 kenbaar maken.

Het goede voorbeeld geven ...
Van een overheid wordt verwacht dat ze het goede voorbeeld geeft. Met verantwoorde uitgaven en investeringen heeft niemand problemen. Maar soms is de verantwoording ver te zoeken.
Eerst worden de gemeentebelastingen verhoogd en later worden de zitpenningen voor de gemeenteraadsleden verhoogd.
Wij willen dit niet. Wij willen échte waardering voor het werk dat de gemeenteraadsleden doen. Dit vereist een goede werkomgeving: inspraak, debatcultuur op de gemeenteraad, een vergoeding voor vorming. Een hogere zitpenning is hierbij ondergeschikt.
Wij willen dat er goede dingen voor Opglabbeek gebeuren!

“Uitsluiting uitgesloten!”
We hebben het voorstel gelanceerd om een GER (GezinsEffectenRapportage) uit te voeren op belangrijke gemeentelijke beslissingen. Dit wil zeggen op voorhand de gevolgen van deze beslissingen voor de gezinnen worden ingeschat. We denken bijv. aan de recente belastingsverhogingen. Immers, belastingen verhogen is makkelijk maar het maandbudget voor sommige gezinnen is nu al krap en zo worden deze nog sneller in de richting van het OCMW geduwd.
Een overheid heeft belastingen nodig om beleid te kunnen voeren. Maar, belastingsverhogingen om meer sociale vergoedingen uit te betalen. Da’s de wereld op zijn kop, nie waar ...
Belastingen moeten sociaal gecorrigeerd worden omdat niet alle schouders evenveel kunnen dragen! Of er moeten andere belastingen worden geheven ...

“Doe de buurt bewegen”
We blijven ook komend jaar kritisch. We blijven met jullie een vinger aan de pols houden. Noteer maar alvast onze volgende Open Vergadering in jullie agenda: dinsdag 26 november 2002.
Ook leggen we komend jaar meer het accent op jullie buurt, jullie wijk, jullie straat. Vooral hoe kunnen we jullie beter bij beleidsvoorstellen betrekken: een straatvergadering, een vergadering al wandelend doorheen jullie wijk ...
We willen ook dat het gemeentebestuur elke inwoner faciliteiten geeft voor kleinschalige buurt- of wijkactiviteiten. We denken hierbij bijv. aan speelstraten in de zomervakantie.

Maar ook
Concreet vragen we ook een of andere vorm van openbaar vervoer tussen de “buiten”wijken Louwel, Denneweelde en Nieuwe Kempen met het centrum, een heropwaardering van het speelpleintje op Denneweelde (binnenkort willen we met de wijkbewoners hierover van gedachten wisselen), een bushokje aan het Dorpsplein voor de busgebruikers die dagelijks richting Bree bussen.

Hier gaan we voor!
In 2002

Uw verkozenen
Dirk, Fabian en Tony