donderdag 25 augustus 2011

Groeps- en kantonvergadering 25 augustus

Op onze eerste groepsvergadering op het einde van de "zomer"vakantie werden de hoofdlijnen voor de volgende folders vastgelegd.
Daarna namen we deel aan de kantonvergadering in Genk. Het nieuwe provinciedecreet stond er o.a. op de agenda.

woensdag 3 augustus 2011

Speeltuinstraat - infobrief (inleiding)

Vandaag werd in de Speeltuinstraat, Leemkuilstraat en deel Weg naar Bree een infobrief over het mogelijks nieuwe project op 't Laer gebust.

* * *
Extra nieuwsbrief:

’t Laer, toekomstig centrum van de paardenwereld?

Beste mede-inwoners,
Het is de taak van een oppositie om vragen te stellen en de geheimen van de meerderheid te achterhalen. Ook al is PRO een kleine partij, we proberen dit op een grondige wijze te doen. Niet alleen met roepen en tieren; neen, we doen dit met argumenten!

In onbesproken tijden lanceerde PRO het voorstel om op 't Laer sport-cultuur en recreatie te combineren: een sporthal en gemeenschapscentrum konden op deze locatie komen waardoor in’t centrum ruimte ontstaat voor andere projecten (bijv. nieuwe kleuterklassen) of een groene ruimte waar inwoners kunnen genieten van het weer of een picnic bijv.
Hier laat de meerderheid de kans liggen om ‘t Laer te ontwikkelen als een echte poort tot de Limburgse Duinen: natuur en recreatie verzoenen. Dit is immers meer dan een fietscafé.
Immers, het project dat hier nu voorligt realiseert wel paardensport en een evenementen(hal) (de nieuwe gemeentelijke zaal moest toch in’t centrum komen); helaas wordt het project niet door de Opglabbeekse gemeenschap maar door de privé gerealiseerd, met economische wetmatigheden van dien…

PRO wenst een aantal kanttekeningen te maken en bemerkingen te uiten. Dit vormt het tweede deel van deze briefing. Maar let wel: we moeten opletten want als je vragen stelt of kritische bemerkingen formuleert zou ‘men’ ons als een slechte Opglabbekenaar kunnen bestempelen. Of nog erger: als iemand die overal tegen is, die tegen vooruitgang of groei is. Of iemand die Opglabbeek niets wil gunnen, die niet wil dat we een grote “stip” worden. Tja, als 'men' PRO met deze Geuzennaam wil bedenken, dat men maar doet. Zomaar alles slikken zonder nadenken zoals een ja-knikkende sul, neen, dàt willen we niet zijn... PRO beoordeelt dossiers en projecten met een dosis gezond boerenverstand...

Onze grootste bekommernis is: ’t Laer, astemblief: geen tweede Van Cranenbroek!

Positief is dat er op voorhand nagedacht wordt over mobiliteit en verkeersproblematiek en dat de buurtbewoners betrokken zijn voor de vergunningsaanvragen worden ingediend. Hopelijk worden ook de opmerkingen en vragen meegenomen en dat dit desgevallend leidt tot aanpassingen en verbeteringen van het project.
In het nieuwe mobiliteitsplan evenwel wordt aan dit project amper een paar regels besteed en alles wordt doorgeschoven naar een mobiliteitseffectenrapport (MOBER) waarvan de ontwerper op een gemeenteraadscommissie al verklaarde dat zo’n MOBER nooit een project zal tegenhouden, en enkel wat flankerende maatregelen zal opleggen (wellicht op kosten van de belastingbetaler).

Op basis van de toelichting die gegeven werd aan de gemeenteraadsleden op 20 juni ll. wil PRO een aantal punten aankaarten en jullie informeren over de lopende en nog op te starten procedures. Want een paar essentiële punten werden niet aangehaald. Wellicht werden die ook niet aangehaald in de buurtvergadering van 14 juni ll. Dit vormt deel 1 van deze briefing.

Speeltuinstraat - infobrief (procedures)

Welke administratieve stappen moeten doorlopen worden vooraleer er gebouwd mag en kan worden?


1. Milieueffectenrapportage:
Projecten en plannen vanaf een bepaalde omvang of een bepaalde ruimtelijke impact moeten op voorhand beoordeeld worden op hun mogelijke gevolgen voor de open ruimte, op mens, leefmilieu en natuur. Dit onderzoek is gekend als MilieuEffectenRapportage (MER). De Vlaamse overheid heeft een lijst opgesteld welke projecten en plannen hiermee bedoeld worden :
“12 Toerisme en recreatie
a) Vakantiedorpen, hotelcomplexen buiten stedelijke zones, permanente kampeer- en caravanterreinen, themaparken, skihellingen, skiliften en kabelspoorwegen, met bijhorende voorzieningen, met een terreinoppervlakte van 5 ha of meer, of met een verkeersgenererende werking van pieken van 1000 of meer personenauto-equivalenten per tijdsblok van 2 uur.”

In een aantal gevallen is het mogelijk dat de initiatiefnemer van zo’n project – dat in principe onder de MER-plicht valt – een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan aanvragen. Dit betekent dat hij aantoont dat er voor dat project geen of beperkte milieueffecten te verwachten zijn.

Nadat het dossier is ingediend heeft de dienst MER een termijn van 60 dagen om een beslissing te nemen over de aanvraag: wordt de ontheffing aanvaard of niet. De beslissing wordt bekendgemaakt op de site www.mervlaanderen.be (dossierdatabank). Deze procedure is nu lopende. Als de ontheffing aanvaardt wordt, kunnen én moeten de nodige vergunningen nog worden aangevraagd. Wordt de ontheffing niet aanvaard, dan moet eerst een MER worden opgesteld.

2. Vergunningen:
Vooraleer je met een project kan starten heb je eerst een vergunning nodig om dit te mogen bouwen – de stedenbouwkundige vergunning - en veelal ook een vergunning om dit te mogen uitbaten – de milieuvergunning. Deze vergunningen kunnen apart of tesamen (“Uniek Loket”) worden aangevraagd. Heb je beide vergunningen nodig, dan moet je beide vergunningen in je bezit hebben vooraleer je mag starten met de werken!
Nadat de vergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard is moet het college van burgemeester en schepenen binnen 105 kalenderdagen een beslissing nemen: vergunnen of weigeren . Tegen deze beslissingen (milieu/bouw) is beroep mogelijk bij het provinciebestuur. En daarna desnoods bij de Raad van State.
In beide vergunningsprocedures wordt er in deze periode een openbaar onderzoek gedurende 30 kalenderdagen georganiseerd. Dit wordt kenbaar gemaakt via gele affiches op de plaats van het project. Tijdens deze periode kan eenieder het dossier inkijken en desgevallend opmerkingen of bezwaren indienen. De vergunningverlenende overheid moet hierop antwoorden en haar beslissing motiveren.

Voor het bouwen van de hallen, het hotel, de paddocks en het fietscafé zijn bouwvergunningen vereist. Maar ook voor de exploitatie van een aantal onderdelen is er een milieuvergunning vereist – bij wijze van voorbeeld:

“Rubriek 9.4.3 Inheemse grote zoogdieren (paard en runderachtigen): Stallen voor inheemse grote zoogdieren, inzonderheid paarden, koeien, runderen, waaronder verstaan één of meer gebouwen en/of installaties waarin grote zoogdieren andere dan varkens of mestkalveren gefokt of gehouden worden: a) in een ander gebied dan deze vermeld onder b) en c) (hiermee wordt bijv. recreatiegebied bedoeld):
1° met plaatsen voor 5 tot en met 200 gespeende dieren: klasse 2 (schepencollege)
2° met plaatsen voor meer dan 200 gespeende dieren: klasse 1 (provincie) ”

“Rubriek 32.4 Rijscholen, inrichtingen voor ruiter-, draf-, ren- en mensport, inrichtingen voor verhuur en africhting van paarden en andere zadeldieren: klasse 2 (schepencollege)”

Voor dit project werd er – op voorhand – volgens de Codex Ruimtelijke Ordening een projectvergadering samengeroepen. Dit betekent dat adviesinstanties al hun opmerkingen en bezwaren meedelen vooraleer de vergunningsprocedures worden opgestart. De buurtvergadering van 14 juni ll. en het opstellen van een MOBER – mobiliteitseffectenrapport – waren bijvoorbeeld opmerkingen en vereisten vanwege deze adviesinstanties.

Tot zover een korte lezing over de administratieve plichten. Deze gelden voor iedereen!

Samenvattend:
- volg het ontheffingsdossier op www.mervlaanderen.be.
- let op de gele affiches die volgens de projectontwikkelaar ten vroegste vanaf augustus-september in het straatbeeld zullen verschijnen.
- Let ook op de gemeentelijke website www.opglabbeek.be; hierop moet dit openbaar onderzoek ook worden aangekondigd.

Speeltuinstraat - infobrief (inhoudelijk)

’t nieuwe Laer: hemel of hel?


Toch sport en cultuur tesamen … Maar eigen voorstel alleen

Het voorstel van PRO (een polyvalente zaal en een sporthal) op 't Laer kon niet omdat dergelijke activiteiten en functies (cultuur en sport) thuis horen in het centrum.... De meerderheid heeft dit in meerdere gemeentelijke infobladen tot in den treuren zitten uitleggen en benadrukken. Nu geldt dit klaarblijkelijk niet meer: evenementen en sport kunnen daar nu wel... Of moeten we het als volgt begrijpen: nu is het een voorstel van de meerderheid en niet van een oppositiepartij... En de verkiezingen zijn binnen een jaar daar en de aandacht moet wat weggeleid worden van de sloop van de kiosk en pastorij...

Daarnaast werd duidelijk dat dit project al langer in achterkamers besproken werd waardoor de polyvalente zaal en nieuwe sporthal op ’t Laer in de feiten niet konden. Waarom werd dit niet openlijk meegedeeld en toegegeven? Of zaten onderhandelingen toen nog onder tafel…

Open communicatie

PRO wil de mening van de buurt kennen. Immers, je kan doen en investeren wat je wil. Je project moet maatschappelijk gedragen worden. PRO was dan ook blij dat dit opgelegd werd tijdens de projectvergadering. Bepaalde verenigingen betrekken bij grote projecten en hen zo sponsoren kan je ook omschrijven als 'zwijggeld geven' – geleide democratie op zijn Chinees.

Met zijn allen in de file … in de vier windrichtingen

Is onze buurgemeente Meeuwen-Gruitrode al gehoord want ook voor haar zullen er (mobiliteits)gevolgen zijn. Binnenkort in't weekend ook in de file tussen Roy en Opglabbeek zoals nu op de Weg naar Zwartberg. Op die manier zitten we zowel Oost-West als Noord-Zuid vast...

De wijzen uit het Oosten

Of moeten we ons afvragen: wat volgt er binnenkort in het oosten... Het westen heeft het bedrijventerrein (met zandwinning?), een uitbreiding met een KMO-zone en Van Cranenbroek; het zuiden krijgt een uitgebreid(?) Wilhelm Tell en een ontsluitingsweg (St-Hubertuslaan-Heidestraat);en het noorden een hippisch ressort met evenementenhal. Of krijgt het oosten niets omdat ze zwaar wegen in het schepencollege...

En nog: het Vlaams gewest en een aantal gemeenten wil vrachtwagens van de N730 af krijgen. Gaat dit project niet over het aantrekken van (vrachtwagen)transport... Maar de oplossing ligt dan voor de hand, niet.

Positief is dat nu 'ns op voorhand nagedacht wordt over de impact van een project: welke verkeersstromen brengt het teweeg?

Hoe gaan we die opvangen? Waar gaan we parkeren?
Inderdaad…
Een nieuwe weg?

Wie weet opent dit project zo opnieuw de deur naar de omleidingsweg voorzien doorheen ’t Ophovenerbos en langs het Joekelbos, nl. een geasfalteerde verbinding Reyndersstraat-Speeltuinstraat, dat een aantal jaren geleden werd afgevoerd na protest van de bewoners...
Of is dit het breekijzer om doorheen hetzelfde bos het bedrijventerrein te ontsluiten naar de Weg naar Bree. Op die manier moeten de vrachtwagens niet meer doorheen het centrum (dat maakt een verkeersvrije Weg naar Zwartberg als winkelstraat dan makkelijker, niet?). Het nieuwe Mobiliteitsplan plant net een nieuwe 'verkeerswisselaar' ter hoogte van de oude Van Cranenbroek met een ontsluitingsweg via de St-Hubertuslaan-Heidestraat naar de Weg naar As. Omdat vrachtwagens van de N730 moeten worden gehouden... Kortom hoe past dit project in dit (nieuwe?) Mobiliteitsplan?
Hoe staat de ondernemersclub OCO dan tegenover het extra (toeristisch) verkeer via het bedrijventerrein bij evenementen. Nu hebben ze terecht een aantal vragen bij het (niet-bedrijfs)verkeer t.g.v. Van Cranenbroek...

Geen vrachtwagens in de Speeltuinstraat

De projectontwikkelaar maakt van het kruispunt Weg naar Bree/Leemkuilstraat de toegang voor het projectgebied. PRO stelt voor om dit dan duidelijk met borden aan te duiden én juridisch te verankeren: maak van de Speeltuinstraat een straat enkel toegankelijk voor bewoners. Bijvoorbeeld door het plaatsen van het verbodsbord C3 met onderschrift ‘uitgezonderd bewoners’ of ‘verboden voor +3,5 ton’).

Initiatieven van Opglabbekenaren ondergeschikt?

Het hotel dat er zou/zal komen, zal ook buiten de periodes dat er evenementen plaatsvinden klanten moeten hebben. Hoe zal dit het ‘Brouwershuis’ beïnvloeden? Of is het net de bedoeling dit hotel te verwijderen uit ons centrum. Wou de meerderheid met het Centrumproject ons dorpscentrum niet opwaarderen. O ja, natuurlijk: dan kunnen er daar appartementen komen…
Wat met de Derby Club en haar jumping-activiteiten? Moeten ze weg aan de Groenskuil? Moeten ze in het projectgebied terreinen gaan huren…

Natuur belangrijk?

De omgeving moet je project ruimtelijk kunnen dragen. Past het in de omgeving, in het landschap. PRO vraagt zich af of de meerderheid eenzelfde gedrevenheid en (natuur)aandacht aan de dag gaat leggen om dit project kritisch te benaderen zoals bij de (mogelijke) uitbreiding van Wilhelm Tell? Gaan de natuurargumenten ook hier bovenaan staan? Mogen we nu ook een delegatie met een uitgebreide petitielijst uit de buurt op de gemeenteraad verwachten?

Toegankelijk

Aan de randvoorwaarde van de verkoop zoals bijv. "... het domein (moet)minstens voor 30% publiek toegankelijk blijven en dat minstens een doorsteek voor zacht verkeer moet behouden blijven naar het achterliggende natuurgebied." lijkt op basis van de uitleg van de projectontwikkelaar voldaan: er komt een fietscafé met paden die aansluiten op wandel- en fietspaden. Maar komen verkoopspraatjes overeen met de werkelijkheid. Hoe wordt de voorwaarde omtrent duurzaam bouwen ingevuld? Dit moet nog blijken uit de bouwaanvraag.

* * *

Er lijken een aantal verborgen agenda's en dossiers achter dit project zitten. Wanneer zullen deze duikboten boven water (moeten) komen?
PRO blijft het project wel met een open vizier en op een positieve manier voorzichtig benaderen. Tot een volgende nieuwsbrief!