zondag 14 oktober 2012

De kiezer heeft altijd gelijk

PRO Opglabbeek haalde 529 stemmen (met zijn drie'en), 100 minder dan in 2006 (met zijn 15'en). Fabian en Martien gingen erop vooruit resp. +8 en +10 stemmen en haalden resp. 301 en 157 stemmen; Lode deed voor de eerste mee met 133, goed gedaan!

Spijtig genoeg stranden we op 9 stemmen van een zetel. Dat is zuur maar de realiteit van de cijfers. Velen gunden ons die zetel maar in het stemhokje kwamen we tekort... Onze inhoudelijke werking werd bewierookt maar niet in het stemhokje... We reikten in de campagne thema's aan, de anderen vooral foto's en CV's maar zij kregen de stemmen...

PRO Opglabbeek wenst de CD&V PROficiat met het behoud van haar 2/3 meerderheid (wat hadden 'de inwoners' ook al weer gezegd: het zou spannend gaan worden...) en ze verkreeg van de burger opnieuw het mandaat om verder te doen.
PRO Opglabbeek wenst NVA-NIVO met haar 7 zetels veel succes om de komende 6 jaren de inhoudelijke oppositie te gaan voeren en de 'verandering' teweeg te gaan brengen.
PRO Opglabbeek gaat het allemaal vanop de zijlijn kritisch maar anders opvolgen. We gaan anders dan nu onze mening laten horen en verkondigen. Tot in 2018! En tot dan, blijf ons volgen via deze blog...

zaterdag 13 oktober 2012

Nu ist aan de kiezer...

Politiek is confrontatie van ideeën en voorstellen. De voorbije weken vulden de partijen de brievenbussen, blogs, websites, facebook,...
Nu zwijgt de politiek. Nu is het aan de kiezers om te oordelen en hun stem te laten horen en uit te brengen zondag in het stemhokje...
De politiek wacht af hoe de kaarten zullen liggen en gaat daarna aan de slag om de gemeente te besturen...

vrijdag 12 oktober 2012

Opglabbeek naar Genk?

Of toch niet?

Jaja, het Vlaams gewest wil minder bestuurlijke drukte en versnippering. Ze promoot vrijwillige fusies en verleent subsidies. Maar tot nader orde bleef het stil…
HVBL van 10 november 2010 was duidelijk: 35 van de 44 Limburgse gemeenten willen niet horen van een fusie met een of meer buurgemeenten. Dit is 8 op 10. Op school een schitterend resultaat.

Samenwerken wel, leegzuigen niet
Op de gemeenteraad zijn de voorbije jaren vele samenwerkingsakkoorden afgesloten tussen Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal. PRO Opglabbeek steunt samenwerking tussen gemeenten en het delen van kennis en middelen. Maar er moet over gewaakt worden dat niet alle kennis en macht wordt geconcentreerd bij én in Genk. Anders komt de roep tot een fusie van GAOZ tot één groot Genk een stapje dichterbij…

En is zo’n fusie met Genk goed voor Opglabbeek?
Bestaat de kans niet dat de kleine randgemeenten enkel de kruimels krijgen? Zal ons bloeiend plaatselijk verenigingsleven overleven in deze context. Lokale kleur en kleinschaligheid moet blijven, dat zorgt voor creativiteit.

Of voor zichzelf?
Blijkbaar zouden sommigen deze fusie voorbereiden met het vooruitzicht op een mooi postje in die grote gemeente of ‘t stad…

Nog een paar interessante feiten:
- Opglabbeek behoort volgens het Ruimtelijk Structuurplan Limburg bij de Kempen en niet bij Mid- den-Limburg. Dus toch geen fusie met Genk maar met Meeuwen-Gruitrode?
- Vormde Opglabbeek in het verleden niet met As en Meeuwen-Gruitrode een politiezone. Zou zo’n fusie niet natuurlijker zijn?


“PRO Opglabbeek maakt(e) andere keuzes
Durf PRO Opglabbeek te kiezen
Voor meer kleur in de gemeenteraad”

donderdag 11 oktober 2012

Zandwinning: zand erover?

Zandwinning op de grens met Meeuwen:
verdwenen in de zandbak?

Wanneer zou de zandwinning op de grens met Meeuwen starten?
Net voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 was dit een heet dossier en kon het niet snel genoeg gaan. Sindsdien stilte…
Is het dossier verdwenen in de zandbak?
In Opglabbeek JA, in Meeuwen-Gruitrode NEE.

In de krant van Limburg (editie 22 september ll.) was dit dossier glashelder.
CD&V en MG (VLD aldaar, hier NIVO21) zien dit zitten. NV-A wil daar een KMO-zone. Het lijkt erop: de centen voor Meeuwen-Gruitrode en de verkeersoverlast voor Opglabbeek…

Hun Opglabbeekse partijgenoten zwijgen hierover.

PRO Opglabbeek is duidelijk.

Zo’n uitbating heeft effecten op mens en milieu.
De ontginning zal tientallen transporten per dag vergen die al de drukke gewestweg N76 (eveneens in uitbouw tot dé verbindingsweg Genk-Bree) nog meer zullen bevolken.
Deze exploitatie zal de leefbaarheid en woonkwaliteit (zoals bijv. fijn(zand)stof) van Nieuwe Kempen nog meer aantasten: nu al geur in het oosten, dan ook stof in het westen.
Tot slot heeft de exploitatie nadelige impact op de waterhuishouding van deze vennen die toch een belangrijke toeristische troef zijn voor onze gemeente zijn: fietsen, wandelen, genieten in het groen.

PRO Opglabbeek maakt voorbehoud.
En de anderen?

Het lijkt eerder op de stilte voor de (zand)storm? Is de verborgen agenda van CD&V en NV-A&NIVO21: zwijgen en de wijk opnieuw voor voldongen feiten plaatsen?


“PRO Opglabbeek maakt(e) andere keuzes
Durf PRO Opglabbeek te kiezen
Voor meer kleur in de gemeenteraad”

Vierde folder in de bussen

Zwaar verkeer of zwakke weggebruiker

Een verkeersarm/autovrij centrum
Koning auto heerst in ons centrum in de vorm van doorgaand auto- en vrachtverkeer. Niet alleen moeten de vrachtwagens zoveel mogelijk geweerd worden van de Weg naar Zwartberg (oost-west), maar ook de noord-zuid (Weg naar Bree-Weg naar As) moet vrachtwagenarmer. Een tonnagebeperking van meer dan 5 ton (behalve leveringen) moet overwogen worden. Een nieuwe omleidingsweg kan deze ook weg houden uit het centrum… (niet via de Heidestraat!),
De Vlaamse overheid wil ook vrachtwagens (behalve voor leveringen) weghouden en van de N730 en zelfs uit Opglabbeek (behalve het bedrijventerrein).
Na de werken aan schoolomgevingen en de herinrichting van de Dorpsstraat heroveren voetgangers en fietsers ruimte op de auto: een breder voet- en fietspad! Maar er kunnen nog meer en andere voorzieningen voor de zwakke weggebruiker.

Aangenaam winkelen
Weg naar Zwartberg herbergt een aantal grote en kleine winkels, zelfs een paar baanwinkels. Dit betekent op drukke winkelmomenten heel wat autobewegingen. Waarom kan de Weg naar Zwartberg op zaterdagvoormiddag niet gedeeltelijk (éénrichtingsverkeer bijv.) of geheel verkeersvrij worden gemaakt? Zo kunnen onze winkelende medebewoners de straat heroveren en in alle rust, veilig en – wie weet – vlotter winkelen.

Verkwisten of nuttig besteden

Belastingsgeld goed besteden
De economische crisis doet vele overheden kraken. Neem daarbij voor onze gemeente bijv. de investeringen in de zaal en de beleidsruimte zal krap zijn. Belastingsverhogingen zijn voor PRO Opglabbeek geen optie want ze werden deze legislatuur al met 20% verhoogd –ze zijn al hoog genoeg. PRO Opglabbeek pleit ervoor om deze, van zodra dit kan, te verlagen zodat ook inwoners meer ademruimte krijgen voor de uitbouw en inrichting van hun leven en woning. Langs de andere kant is het ook zo wel dat inwoners bereid zijn belastingen te betalen indien dit geld goed besteed wordt. PRO Opglabbeek wil deze garantie bieden en zijn.

Eerlijke belastingen, ieder zijn deel
Een gemeente moet bij belangrijke beslissingen en zeker voor belastingen de financiële gevolgen ervan voor gezinnen op voorhand inschatten, een GezinsEffectenRapportage. Belastingen wegen voor sommige gezinnen serieus door op hun budget. Het doel van belastingen is toch niet om gezinnen sneller in de richting van het OCMW te duwen. Belastingen zijn nodig om goed beleid te kunnen voeren. PRO Opglabbeek kiest voor sociaal rechtvaardige belastingen omdat niet alle schouders evenveel kunnen dragen.

dinsdag 9 oktober 2012

Folder 3 komt eraan

Woonstraat of racebaan

Ringwegen rondom ons centrum?
Zijn er naast de huidige omleidingswegen nog twee in de maak? Eentje in het noorden, eentje in het zuiden. Ons eigen Noord-Zuid verhaal.
Omleiding in’t zuiden: de weg van de jager. Volgens het mobiliteitsplan zal een nieuw kruispunt ter hoogte van Blocken Industrie Noord en Zuid gaan verbinden. Zo wordt de nieuwe KMO-zone achter het woonlint ontsloten met een vervolg via Sint-Hubertuslaan en Heidestraat. Kan dit via een woonstraat? PRO Opglabbeek wil dat alternatieven worden onderzocht.
Een omleiding in’t noorden: de weg van het paard. Het hippisch centrum op’t Laer opent de deur voor een weg doorheen ’t Ophovenerbos: een geasfalteerde verbinding Reyndersstraat-Speeltuinstraat – jaren geleden afgevoerd na protest van de buurt. Is de paardenmanège het breekijzer om het bedrijventerrein zo te ontsluiten? Wordt dit dankzij de rioleringswerken in de Reyndersstraat nu al uitgetest?

Sla Om
Chicanes op onze wegen?
Allerhande verkeersremmende elementen mogen op een wettelijke manier worden geplaatst. Want voor PRO Opglabbeek zijn woonstraten geen autostrades; op verbindingswegen is dit een ander verhaal. Tijdelijke verkeersopstellingen al dan niet plaatsen kan enkel in overleg met de buurtbewoners, maar deze zijn dan ook tijdelijk; dit wil zeggen: na de afgesproken periode verplaatsen naar ‘n andere locatie of een definitieve, gedragen oplossing uitwerken.

Waardig ouder worden én betaalbaar wonen

De persoon staat centraal, niet alleen gebouwen
PRO Opglabbeek vindt zorg belangrijk en de zorgsector heeft ruimte nodig. In de nieuwe plannen voor het centrum wordt gekozen voor concentratie en serviceflats. Goed, maar er moet ook plaats zijn voor thuiszorg en ondersteuning van privé-initiatieven zoals bijv. het stimuleren van kangoeroewoningen. Uit bevolkingsstatistieken blijkt dat onze gemeente stilaan ontgroent en vergrijst. In 2000 was nog 1 op 4 jonger dan 20, in 2018 is nog 1 op 5. Omgekeerde cijfers zien we bij de 60-plussers: dit aandeel stijgt van 1 op 7 in 2000 naar 1 op 4 in 2018.
Economische cijfers leren ons dat de werkloosheidsgraad bij vrouwen in onze gemeente (10,05%) hoger ligt dan het Vlaams gemiddelde (8,6%); bij mannen ligt deze lager dan het Vlaams gemiddelde. Ons bedrijventerrein zet bijgevolg vooral mannen aan het werk.
Als we deze bevolkings- en economische cijfers met elkaar verbinden, komt PRO Opglabbeek tot het besluit dat we aanzetten moeten geven om projecten en initiatieven te ontwikkelen én op te starten om nog meer vrouwen aan het werk te krijgen. En waarom niet in de zorgsector: thuiszorg en aanverwante diensten. Zorg is immers een én-én verhaal. Overheid en privé-initiatief hebben daarin hun rol te spelen waarin de persoon centraal staat.


Huisje, tuintje… Nog voor mij?
Onze gemeente scoort niet goed als het gaat over sociale woningen. De laatste jaren werd de bocht genomen en kwamen er projecten (zoals bijv. Bieskensveld, Het Scharnier). PRO Opglabbeek juicht deze toe maar vindt dit nog onvoldoende. Er moet sneller en meer geïnvesteerd worden in sociale en betaalbare woningen. Jonge gezinnen moeten kansen krijgen in Opglabbeek en moeten voor onze gemeente kunnen kiezen.

vrijdag 5 oktober 2012

Folder 2 in de bussen...

Stilstaan of bewegen

Met zijn allen in de file of op de fiets?
Op dit moment is onze gemeente één grote omleidingsweg, iedereen weet waarom. Deze moeten de verkeersafwikkeling gaan verbeteren. PRO Opglabbeek hoopt dit samen met u te kunnen doen. Maar wat met volgende dossiers?
• Van Cranenbroek veroorzaakt al jaren file op Weg naar Zwartberg. Een ontsluiting van deze winkel via het bedrijventerrein moet eindelijk worden opgelegd. Op korte termijn kan dit al via verkeersborden en extra (politie)controle.
• Dat het Sentowerpark, in opbouw op het afgebroken Jeugdparadijs, hinder gaat veroorzaken staat vast. Het mobiliteitsonderzoek zegt dat er voor dit dossier een oplossing bestaat: extra parkings, shuttle-diensten. PRO Opglabbeek wil de situatie kristisch bekijken. Wat met mogelijke fileproblemen en verkeershin der? Met zijn allen in de file in ons dorp…
• Gemeenschapscentrum Den Ichter is midden in het centrum gelegen en zal de nodige verkeerstromen aantrekken (anders zijn het zeer dure bakstenen). Wij vragen ons af hoe de situatie gaat evolueren bij begrafenissen: voor minder mobiele inwoners wordt het er immers niet makkelijker op. “Er zijn toch parkeerplaatsen genoeg in de buurt” zegt de huidige meerderheid; inderdaad, maar iedereen wil – bij wijze van spreken – met de auto naar’t toilet gaan: is dat nog realistisch? Met de fiets en te voet kan u zich in het centrum ook verplaatsen. Zodus: extra fietsstallingen zouden ook welkom zijn. Beide aspecten moeten in één plan worden verzoend, daar gaat PRO Opglabbeek voor!

Past dit?

Ontspannen of inspannen

Kinderen laten spelen in een gezonde omgeving
Jeugdinfrastructuur is er in de drie kerkdorpen voldoende. Maar is die overal even kwaliteitsvol? Moet er bijkomende jeugdinfrastructuur voorzien worden in de buurt van de Krinkel? Onze kinderen kunnen dan – zoals de sporters – gratis genieten van de uitwasemingen van Diresco.

De sporthal kreeg viagra. Maar hoe lang staat hij nog recht?
Iedere sportliefhebber heeft het kunnen ervaren: de sporthal kreeg een facelift. Een nieuwe vloer, nieuwe verwarming, opnieuw betegelde douches en nieuwe douchekranen. Die opknapbeurt is natuurlijk iets waarvan onze sporters van kunnen genieten. Maar, was dit wel de juiste oplossing? In’t verleden zijn er verschillende studies geweest om de sporthal aan te passen, maar steeds kwam er uitstel wegens een beperkt budget en zolang het kon, werd er geen actie ondernomen. Deze studies hebben toen veel geld gekost en hebben tot niets geleid... Kortom: weggegooid geld? Nu werd getracht van een ‘oude dame’ een ‘knap jong ding’ te maken. Is dit wel zinvol wetende dat er veranderingen op til zijn in Opglabbeek? Het nieuwe RUP, de heringerichte wegen in het centrum, een nieuw mobiliteitsplan. Staat deze sporthal nog wel op zijn plaats in deze buurt? PRO Opglabbeek wil meewerken aan een degelijke oplossing: de huidige sporthal uitbreiden – met zeker nieuwe en meer kleedkamers! – (de parking weg bijv.) of een nieuwe locatie zoeken.

Cultuur vanonderuit
Een beleid moet inwoners sensibiliseren, informeren en stimuleren. Via subsidies worden dan gemeentebelastingen opnieuw in onze inwoners geïnvesteerd. Een goed vrijetijdsbeleid vertrekt vanuit dit standpunt. Een gemeente schept een kader waarbinnen iedereen, die iets wil organiseren of ondernemen, kansen krijgt. Een beleid vertrekt vanuit de mensen, vanuit beweging tussen mensen. PRO Opglabbeek wil dat alle inwoners en verenigingen mee het beleid en de programmatie van de nieuwe cultuurtempel kunnen bepalen.

dinsdag 2 oktober 2012

Onze eerste folder in de bussen...

Onze eerste folder ging vandaag doorheen Opglabbeek.

Voor wie deze bolg volgt of Facebook, was de inhoud niet nieuw:
- PRO Opglabbeek neemt haar verantwoordelijkheid op én doet mee
- Het oud kerkhof: groen, sociaal, zorg en respect

De anderen volgen weldra... Tot in de brievenbus of zo!