maandag 10 oktober 2005

Straatbevragingen: de besluiten

Straatbevragingen: 1 jaar later

“Beleid op maat van de buurt”

Om te weten te komen wat er bij de inwoners van Opglabbeek leeft, zijn we actief de mensen thuis gaan opzoeken en hebben we hen naar hun meningen en ideeën gevraagd.

Ons recept
- de week voor de bevraging kondigen we ons bezoek aan met een brief en een vragenlijst die naamloos ingevuld kan worden;
- ’s zaterdags gaan we de deuren af om met de bewoners te praten, de ingevulde vragenlijsten in ontvangst te nemen, …
- de week erna krijgt de bevraagde straat een verslag in de bus. Zo weten alle bewoners wat er zoal leeft in hun straat.

Al bijna 1400 huisbezoeken afgelegd
Op 4 september 2004 startte onze ronde van Opglabbeek in de Leyssenstraat; en nog steeds gaat onze systematische deur aan deur ronde verder. Bij onze bezoeken probeerden we de mensen in een gesprek telkens te peilen naar hun bevindingen over de straat waarin ze wonen en hun visie op de gemeente Opglabbeek.
De bedoeling van onze rondgang is eigenlijk tweeledig. Enerzijds is dit een goede manier van werken om problemen waarmee mensen zitten te detecteren en hieraan iets trachten te doen. Zo brachten wij al enkele keren agendapunten op de gemeenteraad naar aanleiding van problemen die ons gesignaleerd werden tijdens de huisbezoeken; maar vooral werden deze voorgelegd aan het college of andere bevoegde instanties. Anderzijds is het ook onze bedoeling om met de opmerkingen en de visies van de mensen rekening te houden bij de opmaak van ons gemeentelijk verkiezingsprogramma in 2006.
Vandaag zijn we meer dan 1 jaar bezig met onze huisbezoeken en hebben we reeds een 1400-tal adressen en buurten bezocht verspreid over 32 straten. De hoogste tijd dus voor een eerste tussenbalans.

Top 5 gesignaleerde problemen
De meest gesignaleerde problemen en bekommernissen van de mensen hebben betrekking op verkeersveiligheid, riolering/water, groenonderhoud, de staat van de weg en speelruimte voor de kinderen. Opmerkingen in verband met verkeersveiligheid werden veruit het meest genoemd door de mensen. Globaal kunnen we stellen dat bij 8 op de 10 huisbezoeken het thema “verkeersveiligheid” aan bod kwam. Het ging dan veelal over klachten dat er te snel gereden werd in de straten en er nood is aan meer snelheidscontroles. Ook kwam er dikwijls de suggestie voor ingrepen in de verkeersinfrastructuur ter verbetering van de verkeersveiligheid zoals het aanleggen van verkeersdrempels of het wegwerken van gevaarlijke verkeerspunten.
Ongeveer in 1 op 5 van onze bezoeken kwamen er klachten en opmerkingen in verband met de rioleringen/wateroverlast en het onderhoud van allerhande groenvoorzieningen. De inwoners van onze gemeente vinden het echt wel belangrijk om in een mooie verzorgde buurt te wonen. Een zeer goede verzorging en onderhoud van de bestaande pleintjes en perken in de gemeente kan op zeer veel waardering van de bevolking rekenen. Op de vierde en de vijfde plaats van de meest vermelde problemen kwamen respectievelijk de toestand van de weg en het gebrek aan speelruimte voor kinderen in de buurt. Dit soort van opmerkingen kregen we in 1 op 7 van onze gedane bezoeken. Opglabbeek is een gemeente met een relatief jonge bevolking. Daarom hoeft deze vraag naar meer speelruimte voor kinderen ook niet te verwonderen. Ook dit zal voor PROject 2006 een belangrijke item zijn in het gemeentelijk verkiezingsprogramma voor 2006.

30% is tevreden over zijn woonomgeving!
Belangrijk om ook te onderstrepen is dat de mensen in Opglabbeek over het algemeen positief ingesteld zijn. Het was zeker niet zo dat wij overal een lange klaagzang te horen kregen van de mensen. In bijna 1 op 3 van onze bezoeken kregen we de spontane reactie van de mensen dat men al tevreden was van hoe het nu is. Hoewel er tijdens deze gesprekken ook dikwijls suggesties werden gedaan om de buurtomgeving nog te verbeteren. Zo kregen we in meerdere straten de vraag te horen waarom de elektriciteitsbedrading nog altijd bovengronds was of waarom er bijvoorbeeld geen bladkorven in de straat geplaatst kunnen worden.

Beleid op maat van de buurt
In elke buurt of straat zijn er natuurlijk ook specifieke problemen die eigen zijn aan de buurt of de straat. Het kan hier gaan om de meest uiteenlopende problemen zoals bijvoorbeeld de hinder van een aangrenzend industrieterrein, geluidsoverlast van vliegtuigen, geparkeerde vrachtwagens in woonbuurten of zwerfvuil. De opmerkingen die we overal kregen zijn te talrijk om allemaal op te sommen maar de diversiteit aan problemen geeft aan dat er een beleid op maat van een buurt of een straat moet komen. Waar er een GSM-mast staat krijgen we vragen over deze mast en in een straat zonder bushalte krijgt men de vraag waarom er in de straat geen bus van de Lijn komt.

Een voorlopige conclusie
In afwachting van de verdere huisbezoeken die nog zullen gebeuren in de buurten waar we nog niet langs geweest zijn, kunnen we vandaag met de resultaten van de reeds gedane huisbezoeken toch al een aantal voorlopige conclusies trekken. Verkeersveiligheid is veruit het thema dat het meest door de mensen aangehaald wordt en dit is een constante die zowat overal aan bod kwam. De mensen van Opglabbeek liggen niet wakker van grootse gemeentelijke projecten maar vragen specifieke aandacht voor hun eigen buurt of straat. Verzorgde pleintjes en straten kunnen absoluut rekenen op de appreciatie van de mensen. Verzuurde en erg negatieve reacties vielen er zo goed als niet te rapen in Opglabbeek tijdens onze rondgang. De veelal positieve ingesteldheid van de mensen is een echte opsteker voor ons. Wij willen er dan ook alles aan doen om deze sfeer in onze gemeente te behouden en zelfs nog te verbeteren door in het beleid ook meer aandacht te hebben voor initiatieven die de mensen kunnen samenbrengen. De komende maanden zullen wij onze rondgang in de gemeente dan ook verder zetten en de reacties van de mensen verder inventariseren.

Namens het PROject2006-bestuur,
Tony Lorefice, Fabian Spreeuwers, Jean Pierre Mathues, Martien Remans, Kristof Cuppens, Erik Casters

woensdag 5 oktober 2005

Folder: Nog 365 dagen

PROject2006
Groen!en, sp.a’ers en progressieven samen voor een bruisend Opglabbeek!
jaargang 5, nummer 12, oktober 2005

“Ik ben Martien Remans, 25 jaar jong, geboren en getogen in Genk. Begin dit jaar ben ik verhuisd naar Opglabbeek om te gaan samenwonen met mijn vriend Bert Vliegen. Ik ben actief geweest bij Chiro Zwartberg en heb als Grabbelpas-monitrice bijgedragen tot toffe activiteiten. Deze inzet heeft mijn sociale ingesteldheid vorm gegeven.”
“Ik heb 2 grote hobby's: KRC Genk (vak R en lid van supportersclub ‘De Buik’) en tennis (TCO-TC Iris). Ik stond ook mee aan de wieg van de supportersclub ‘Leuven@genk’.”

Daarom kies ik voor PRO:
“De politieke kriebel heb ik van vader meegekregen. Hij was in Genk actief bij de toenmalige VU. Ik ben sociaal geëngageerd en ik hou van de natuur. In PRO vind ik deze 2 aspecten terug: rood en groen. In deze samenwerking staat de gewone mens voorop.”

Opglabbeek in de toekomst:
“Onze gemeente moet een plaats worden waar iedereen zich thuis voelt en graag woont. Ook voor mensen die, zoals ik, niet hier hun verleden hebben maar er wel hun toekomst willen uitbouwen.”

Nog 365 dagen tot 8 oktober 2006

Het aftellen kan beginnen. Nog 365 dagen en dan kiezen jullie een nieuw gemeentebestuur. Elk van jullie heeft een stem. Elk van jullie beslist mee.
Onze samenleving is niet eentonig, ze is veelkleurig, ze is mondig. Onze gemeenteraad moet dit ook weerspiegelen.
PRO doet mee, wil de ideeën leveren en ze omzetten in daden. Niet alleen woorden, ook daden. PRO zal positief maar kritisch blijven. We stellen vragen, leggen vingers op grote en kleine wonden. We laten ze niet etteren, we helpen ze helen.
PRO wil een alternatief zijn voor de huidige meerderheid

De straat heeft gesproken:

In cijfers...
Intussen zijn we al 403 dagen bezig met ons oor te luister te leggen bij jullie. 403 dagen straatbevraging betekent:
- 34 straten, wijken of buurten: Leyssenstraat (2x), Elfseptemberlaan, Slagmolenweg, Resedastraat, Lobeliastraat, Hortensiastraat, Floxstraat, Primulastraat, Chrizantenstraat, delen van de Petuniastraat, Asterstraat en Zonnebloemstraat, Vinkenkantstraat, Teewisstraat, Stegerweg, Heidestraat, Dennenstraat, Weg naar Niel, Zandstraat, Hoekstraat, Binnenweg, Boekweitstraat, Broekkantstraat, Bosstraat, Heersstraat, Rozenstraat, Wolfsstraat, Voerstraat, wijk Denneweelde, Rittenweg, bedrijventerrein Opglabbeek-Noord en Opglabbeek-Zuid, Kruisstraat, Weg naar Meeuwen, en Hoeverweg.
- Aangebeld bij of aanwezig geweest in ruim 1 500 woningen of bedrijven.
- Dit vertegenwoordigt bijna 40 % van de Opglabbeekse woningen en bedrijven.
- Ruim 5 000 briefomslagen met aankondigingen, verslagen en opvolgingsverslagen werden in die 1 500 brievenbussen gestoken.
Dus tot binnenkort aan jouw deur?

Beleid op maat van de buurt
De roodgroene draad van jullie reacties tijdens onze bevragingen is: investeer in mensen, in onze buurt, in onze straat zodat de leefbaarheid ervan verhoogt. Dit wil niet zeggen dat ‘grote’ projecten onbelangrijk zijn. Het motto “denk globaal, handel lokaal” zegt alles.

Nieuwe straat, lange baan
In de Broekkantstraat wachten de inwoners al vele jaren op een nieuw wegdek en op een degelijke riolering. De voorbije jaren werden deze werken steeds uitgesteld naar volgend jaar wegens budgettaire redenen. De bewoners zijn dit uitstel beu. Ook dit jaar kwam er opnieuw uitstel… tot 2007. Op deze manier kan dit project opnieuw een verkiezingsbelofte worden … Net zoals de polyvalente zaal die – volgens sommige beloftes – nu al in gebruik had moeten zijn!

Zandstraat: letterlijk of figuurlijk
De bewoners van deze straat vertelden ons dat het gevoel wordt gegeven dat ze echt – bijna letterlijk – op de rand van onze gemeente wonen. Na onze bevraging kwam duidelijk naar boven: “niet iedereen woont in het centrum!”. De bewoners vragen ook hier een nieuw wegdek, vooral om voor verzakkingen her en der op te lossen. PRO vindt dat dergelijke investering prioriteit verdienen.

Het zijn niet altijd zagers
De voorbije maanden bereikten ons een aantal klachten (over geluid en trillingen) van omwonenden van ons bedrijventerrein. Wij vinden tewerkstelling belangrijk en bedrijven moeten hun plaats krijgen in onze gemeente. Maar ook de leefbaarheid van de woonbuurten naast het industrieterrein is belangrijk. Daarom doen we een oproep aan de meerderheid om bij het toekennen van vergunningen ook rekening te houden met de rechten, bekommernissen en klachten van deze buren. Immers, goede buren maken goede vrienden. Zo wordt Opglabbeek een gemeente waar het goed is om wonen, werken en ontspannen!

Niet alleen propere straten ook opgeruimde speelpleintjes
PRO deed ook dit jaar weer mee met de Actie Proper Straatbeeld van de afvalintercommunale IVVVA. Zo willen we bijdragen tot een nette gemeente. Maar niet alleen straten verdienen onze aandacht, ook speelterreinen moeten onderhouden worden. PRO stak de handen uit de mouwen. Eind april werd samen met enkele kinderen uit de buurt het speelpleintje in de Boekweitstraat opgeruimd. Ook werd het bospad tussen de Boekweitstraat en de Engelenweg zwerfvuilvrij gemaakt.
In Denneweelde kwam tijdens buurtvergaderingen de voorbije jaren telkens het onderhoud van het speelplein ter sprake. Met de zomervakantie voor de deur was het belangrijk dat de kinderen hun vakantie met een proper plein konden inzetten. Daarom hebben wij eind juni het plein schoon geveegd en het zwerfvuil opgeruimd.
PRO, een alternatief voor de huidige meerderheid.

Opglabbeek is een jonge …
Op diverse plaatsen in onze gemeente staan nieuwbouwprojecten al in de steiger of althans de plannen ervoor. Nieuwe woningen houden onze gemeente jong. In deze buurten moet er ook ruimte gemaakt worden waar kinderen en jongeren kunnen samen spelen. Niet elke vierkante meter mag beton worden, er zijn groene eilanden nodig waar kinderen buiten spelen. Kortom: beleid op maat van de buurt!

en een sportieve gemeente …
Onderzoek toonde het aan. We tellen veel sportclubs met veel leden. Dit is goed want beweging is gezond! Op onze straatronde kregen we regelmatig de vraag naar de aanleg van een Finse piste. PRO vraagt dat er op korte termijn binnen de sportzone ook ruimte gemaakt wordt voor een parcour waar deze sporters hun ding kunnen doen.

Herfst = bladkorven aanvragen
De herfst heeft ook onze gemeente bereikt. DUS: VRAAG TIJDIG JE BLADKORF AAN ANDERS BEN JE TE LAAT! Je kan deze aanvragen bij de gemeentelijke technische dienst. Hou er wel rekening mee dat deze dienen om de blaren van de straatbomen in te verzamelen, niet deze van in je tuin.

Jong en oud, hand in hand. Ook kangoeroe-woningen in onze gemeente?
De formule komt overgewaaid uit Australië en is intussen ook goed ingeburgerd in Nederland en de Scandinavische landen. Het kan op twee manieren: u verbouwt een bestaande woning of u bouwt een nieuwe. In beide gevallen wordt het huis in twee aparte woningen onderverdeeld; één voor het ouder en één voor het jonger echtpaar. Een interessante oplossing met grote voordelen: de kangoeroewoning komt tegemoet aan de moderne woontendensen, laat toe om ergens levenslang te wonen en is financieel aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Kleine aanpassingen maken een groot verschil! In dit geval is 1+1=3! Het systeem van mantelzorg kan hierop perfect aansluiten
PRO is ervan overtuigd dat dit concept bijdraagt om de noodzakelijke investeringen in bejaardenvoorzieningen (serviceflats en rustoorden) betaalbaar te houden voor de overheid.

Wat u niet las in uw Belang
* Bevraging industrieterrein “woon-werk per fiets”: de resultaten
Op 2 juni stuurde PRO alle bedrijven een vragenlijst waarin gepeild werd naar hun werknemers die met de fiets gaan werken. Midden juli hadden 15 % van de bedrijven gereageerd. Deze vertegenwoordigen ruim 45 % van de tewerkstelling op ons bedrijventerrein.
- ongeveer 9 % van de werknemers leggen de afstand woon-werk af per fiets (dit zijn 180 à 200 werknemers die elke dag de niet zo fietsvriendelijke industriewegen trotseren);
- 70 % van de bedrijven heeft voorzieningen zoals een fietsenstalling of douches;
- 20 % van de bedrijven geeft stimulansen zoals een fietsvergoeding.
Vlaams minister van Mobiliteit, mevrouw K. Van Brempt heeft haar interesse voor dit project betuigt. Ze laat weten dat de opmaak van een bedrijfsvervoerplan voor 33 % gesubsidieerd (met een maximum van 12 500 €) kan worden via module 15 van de mobiliteitsconvennt. PRO stelde deze resultaten voor aan het gemeentebestuur op de gemeenteraad van 18 juli. De ondernemersclub OCO werd ook op de hoogte gebracht. Wordt vervolgd!

* Ook Tankslag in Opglabbeek?
Inwoners die voor hun verwarming overschakelen van mazout naar aardgas, zijn verplicht hun stookolietank buiten gebruik te stellen. Het gemeentebestuur kan hen stimuleren om dit op een milieuvriendelijke manier te doen. Samen met hen gaat de milieudienst dan op zoek naar een kwaliteitsvolle en gunstige aannemer. Hoe meer tanks aangeboden worden, hoe gunstiger de voorwaarden kunnen worden. Op de gemeenteraad van 21 maart heeft de PRO-fractie dit voorstel gelanceerd. Het werd positief onthaald door de meerderheid. Mensen die hierin interesse hebben kunnen terecht bij de gemeentelijke milieudienst. Het ACW zal dit najaar ook aandacht besteden aan dit onderwerp.

Normen en waarden
We feliciteren de burgemeester met de foto van zijn zoontje op Blikopglabbeek – het gemeentelijk informatieblad? Mogen we binnenkort ook madam de burgemeester verwachten in het gemeentelijk informatieblad?