donderdag 11 november 2010

Beheersorgaan Troempeelke

Recent heeft Fabian Erik vervangen in het Beheersorgaan Troempeelke. Dit orgaan beheert en bespreekt de werking van het gemeenschapscentrum en de bibliotheek.

woensdag 3 november 2010

PRO kleurt nieuw mobiliteitsplan

Begin dit jaar lanceerde PRO 20 concrete voorstellen. Deze werden wereldkundig gemaakt op onze site en aan de pers. Ook 50 verenigingen van en actief in Opglabbeek kregen een kopie. En nu volgt de meerderheid…

De meerderheid neemt in het nieuwe mobiliteitsplan verschillende ideeën en voorstellen van PRO over!
PRO bepaalt vanuit de oppositie het toekomstbeeld van onze gemeente. Een bloemlezing:
1. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers in het centrum
2. Tonnagebeperking op Weg naar As en Weg naar Bree
3. Weg naar Zwartberg: verkeersvrije winkeldag (op zaterdag)
4. Duidelijke verkeersborden op het bedrijventerrein en Weg naar Zwartberg
5. Ontsluit Van Cranenbroek via het bedrijventerrein
6. Sint-Hubertuslaan: omleidingsweg of afsluiten
7. 5 ha extra bedrijventerrein (mits voldoende buffer)
8. Parkeerruimte voor vrachtwagens
9. Fietspaden op het bedrijventerrein

Nieuwe Kempen in het stemhokje: kiezen én verliezen

Is de NIEUWE KEMPEN, deelgemeente van Opglabbeek overgeleverd aan de goodwill van het gemeentebestuur, verkozenen des volk? De geschiedenis herhaalt zich.
Onlangs kreeg ondergetekende een klaagbrief in de bus die het had over chemische geur en stankoverlast van ‘n aangrenzend bedrijf op’t industrieterrein. Zoals vermeld in de brief, ‘n oude bekende. Ondanks de klachten uit het verleden, de metingen, aanpassingen en beloftes, blijft de NIEUWE KEMPEN deelgemeente van Opglabbeek genieten van ongezonde luchtjes. De bezorgdheid voor ‘n gezonde leefomgeving staat voor de inwoners van de NIEUWE KEMPEN deelgemeente van Opglabbeek centraal. Blijkbaar niet voor het schepencollege; die verschuilt zich achter nietszeggende…
Beste medebewoners van de NIEUWE KEMPEN deelgemeente van Opglabbeek, dacht u werkelijk dat de verkozenen van Louwel en het Centrum wakker liggen van onze problemen? Nochtans ook gekozen met uw stem. U hebt waarschijnlijk gestemd voor die leuke uit Louwel die het zo mooi kon uitleggen of de sympathieke peer uit ’t Centrum die het allemaal zou arrangeren. Klaarblijkelijk vinden ze het niet waard om op te komen voor de kiezers van de NIEUWE KEMPEN deelgemeente van Opglabbeek, voor degenen die hun in het zadel geholpen hebben.
Is de NIEUWE KEMPEN deelgemeente van Opglabbeek dan toch een wingewest, ‘n ver van hun bed show?

Antonino.

RUP of RIP

Dankzij jullie massale inbreng tijdens het vorige openbaar onderzoek werd de meerderheid verplicht de plannen aan te passen en een tweede onderzoek te organiseren. Volgt nu een gedragen toekomstplan voor ons centrum. Is het dus RUP? Of is’t RIP?
Ik nam tijdens de gemeenteraad van 19 juli jl. niet deel aan de stemming over de aangepaste plannen. Waarom?
1. Tijdens de eerste goedkeuring had ik mij onthouden omdat ik de mening van mijn mede-inwoners wilde kennen. Pas daarna zou ik oordelen: deze plannen verdienen mijn steun of niet. Groot was mijn verbazing dat we de ingediende bezwaren niet mochten kennen. Nochtans klonk in alle communicatie door dat net deze bezwaren de aanleiding waren om de plannen aan te passen! Enkele dagen na de raad kreeg ik een telefoon vanuit het gemeentehuis om de 96 bezwaren toch te komen inkijken.
2. Er ontbraken nog andere essentiële documenten. Zo was er geen spoor van de uitgebrachte
adviezen. Net voor de raad kregen we deze toch nadat ik de meerderheid opnieuw erop gewezen had dat dossiers in orde moeten zijn; indien niet, huiswerk opnieuw maken! Meer dan eens werd dit beloofd. Maar beloftes van politici van de meerderheid zijn blijkbaar niet veel waard... Er werd ook naar collegebesluiten verwezen die zelfs niet op papier stonden – naderhand kregen we deze wel opgestuurd via mail.


Daarom kon ik onmogelijk mijn stem over dit dossier uitbrengen. Ik ben dan in het publiek gaan “zitten” – het punt werd echter te snel goedgekeurd…

De dagen na de raad ben ik ook bij verschillende bewoners thuisgeweest om te luisteren en om
uitleg te geven over de gevolgen van het RUP. De burgemeester en schepenen hadden deze inwoners wandelen gestuurd. Ik dacht dat verkozenen des volks op zijn minst respect moeten opbrengen voor hun inwoners en dit betekent hun mening en bezorgdheden aanhoren.
Fabian.

Volg de laatste ontwikkelingen of bokkensprongen op www.blogspot.kersendief.com.

dinsdag 2 november 2010

(G)een vuiltje aan de lucht? Of toch…

Als de geur om je hoofd is verdwenen
Anonieme brief gebust in de wijk

5 jaar geleden was’t ondergronds: trillingen en geluid hielden inwoners uit hun slaap. De laatste jaren gaat het bovengronds: schadelijke stoffen vliegen in en over de wijk Nieuwe Kempen. Wordt dit probleem opnieuw onder de mat geveegd?
Twee maanden geleden vonden de bewoners van de wijk een (anonieme) brief in hun brievenbus over stankoverlast vanwege Diresco. Een petitie zou opstarten maar blijkbaar zit de schrik er serieus in want blijkbaar durft niemand de huizen af te gaan. Daarom geven we deze onbekende maar toch wel dappere medebewoner(s) ruimte.
Letterlijke weergave van deze brief:
“Geachte buren
U heeft waarschijnlijk al lang opgemerkt dat er regelmatig, afhankelijk van de windrichting, stankoverlast in onze wijk is. Door de uitbreiding van het industrieterrein in de richting van onze wijk (in tegenstrijd met de beloftes van het Gemeentebestuur) en het toenemend aantal bedrijven, waaronder de bedrijven die chemische stoffen in hun productieproces gebruiken, leek de kans op luchtvervuiling vrij groot. Een aantal bewoners van onze wijk hebben de afgelopen jaren hiervoor klachten ingediend die tot op heden nergens toe geleid hebben.
In navolging van de laatste klacht dd. maart 2008 heeft afdeling Milieu-inspectie Buitendienst Limburg te Hasselt gesuggereerd dat de milieuhinder (geurhinder) vermoedelijk veroorzaakt wordt door het bedrijf DIRESCO, gevestigd aan Industrieweg-Noord 1136 te Opglabbeek (zie bijgevoegde kopie).
Het betreft de emissies van styreen dat DIRESCO in haar productieproces uitstoot. Omdat het bedrijf van maandag t/m. zaterdag werkt en ook ’s avonds, wordt de lucht bijna onafgebroken vervuild. Over styreen is algemeen bekend dat het over een gevaarlijke stof gaat die zeer schadelijk is voor de gezondheid (bloedkanker, abnormale EEG/hartfilmpje en dus hartproblemen, beschadiging van het zenuwstelsel in de vorm van gevoeligheidsvermindering, vertraging van de reacties, aantasting van het gezichtsvermogen, van de kleurerkenning en van het leervermogen). Styreen wordt voornamelijk geïnhaleerd, waardoor er irritatie van de luchtwegen kan ontstaan.
Afhankelijk van de windkracht en –richting kan de sterke styreengeur tot aan de bushalte geroken worden, dus zelfs verder dan de speelplaats van de wijkschool. Onze kinderen die buitenspelen, o.a. tijdens de schooluren, worden blootgesteld aan de gevaarlijke lucht. Hetzelfde geldt natuurlijk voor ons, volwassenen, bv. Wanneer we in de tuin werken of barbecuën kan op den duur gevaarlijke gevolgen hebben. De Milieudienst heeft het bedrijf aangemaand om vóór augustus 2008 door “… een erkend labo emissiemetingen te laten uitvoeren...”. Het bedrijf is dus vrij om zelf te kiezen welk labo deze metingen dient uit te voeren, alsook op welke tijdstippen. Ondertussen zijn de resultaten van de metingen, uitgevoerd door LISEC bekend en zoals verwacht wijken ze niet af van de wettelijk toegestane waardes. De gemeente zou niet bevoegd zijn de milieuvergunning van DIRESCO in te trekken gezien deze door de provinciale diensten afgeleverd werd. Wij kunnen WEL iets aan doen mits wij SAMEN een petitie ondertekenen met de eis om het luchtvervuilend bedrijf uit de industrieterrein te laten verwijderen. Het gaat over onze toekomst en die van onze kinderen.

Enkele van onze buren zullen eerdaags met de petitie rondgaan
Met vriendelijke groeten,”
Uit een studie van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg over “Meting van de blootstelling aan styreen: een campagne” lezen we het volgende over styreen:
“Gevaarszinnen:
R10 : Ontvlambaar
R20 : Schadelijk bij inademing
R36/38: Irriterend voor de ogen en de huid
Veiligheidsaanbevelingen:
S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren
S23 : Damp of spuitnevel niet inademen”


En ook:
“4. Toxicologische eigenschappen en metabolisme Styreen kan opgenomen worden door het organisme door:

• Inhalatie van dampen of fijne deeltjes (na verneveling). Een locaal effect is irritatie.
Systemische effecten: effecten op het centraal zenuwstelsel : duizeligheid, evenwichtsstoornissen, slaapstoornissen, coördinatieproblemen, vermoeidheid.
• Ingestie komt in het werkmilieu alleen accidenteel en bij slechte hygiëne voor en veroorzaakt abdominale pijnen en effecten op het centraal zenuwstelsel.
• Contact met de huid veroorzaakt irritatie en roodheid. Blootstelling aan hoge concentraties veroorzaakt irritatie en roodheid van de ogen.”

Op de blog www.kersendief.blogspot.com kan je ook enkele artikels en reacties (van o.a. Diresco en opnieuw een onbekende) erop nalezen.
Het provinciebestuur heeft inderdaad de milieuvergunning verleend; ze kan deze dus ook intrekken of schorsen. Maar de verkoop of de overname van de industriegrond werd goedgekeurd door het gemeentebestuur. De bouwvergunning werd verleend door het schepencollege. Dus ook bij het gemeentebestuur ligt verantwoordelijkheid. Daarenboven voorziet het Handhavingsdecreet volgende interessante piste. Elke inwoner die last ondervindt van een bedrijf, kan de burgemeester en de bevoegde toezichter schriftelijk verzoeken om maatregelen te treffen. Zij moeten binnen de 30 dagen gemotiveerd antwoorden. Is dit antwoord onvoldoende of niet bevredigend, dan kan je beroep aantekenen bij de Vlaamse minister van Leefmilieu.

Oude wijn in nieuwe zakken

De sporthal kreeg viagra. Maar hoe lang staat ie nog recht?
Iedere sportliefhebber heeft het kunnen vaststellen en ervaren: de sporthal kreeg een facelift. De vloer is vernieuwd, een nieuwe verwarming werd geplaatst (oef!), de douches zijn opnieuw betegeld (eindelijk) en er zijn nieuwe douchekranen geplaatst.
De opknapbeurt is natuurlijk iets waarop we ons als sporters mogen verheugen. Maar volgende vraag ligt op mijn lippen: was dit nu wel de juiste oplossing? In’t verleden zijn er verschillende studies geweest om de sporthal aan te passen; maar steeds kwam er uitstel wegens te duur. Deze studies hebben toen veel geld gekost en hebben tot niets geleid Nu werd getracht van een ‘oude dame’ een ‘knap jong ding’ te maken. Is dit wel zinvol wetende dat er enkele veranderingen op til zijn in Opglabbeek. Het nieuwe RUP staat in de steigers, de wegen in het centrum worden heringericht, er is een nieuw mobiliteitsplan op komst. Staat deze sporthal nog wel op zijn plaats in deze buurt? PRO pleitte ervoor (zie vorige folders) na te denken of de site van ‘t Laer om te vormen is tot een multifunctionele plaats voor zowel een cultuur- als sportcentrum en om zo aan de noden van onze cultuuren sportverenigingen tegemoet te komen. Ons inziens een beter geschikte plaats. Blijkbaar moet er hier tegemoet gekomen worden aan andere noden... Een visie moet toekomstgericht zijn en niet zomaar vlug vlug enkele beslissingen nemen; een gebouw neerplanten met de idee “dat dit toch wel mooi is” maar dat later niet functioneel blijkt te zijn. Natuurlijk wordt niet alles in eenzelfde legislatuur beslist maar zoals iedereen weet is de huidige meerderheid ook de vorige meerderheid en de vorige… Zodoende zou je als inwoner toch iets meer mogen verwachten van de verkozenen des volks.
Wat vind jij van de facelift? Laat het weten ons weten.

Edito: een bezorgde Opglabbekenaar

Eerst noemde de meerderheid hen ‘daar zijn die vervelende zagers weer’, ‘koop dan oordopkes’ of nog ‘verhuis naar Gruitrode of zo’. Nu zijn de mensen uit de wijk de Nieuwe Kempen die aandacht vragen voor de leefbaarheid van hun wijk ‘aandachtzoekende snuivers’. Ze worden zo wat omschreven als de marginalen van onze lokale samenleving.
Nochtans… Styreen is niet iets in de marge of de rand (hoewel het zich daar bevindt en niet in het centrum). Het is een probleem dat onze aandacht verdient, dat ons moet doen nadenken. De anonieme brief die rondging in de wijk Nieuwe Kempen, bevat leerrijke informatie.
En daarenboven… Ligt er daar niet een school zo ongeveer tegen de rand van het bedrijventerrein? Liggen er daar geen sportvelden tegenover het bedrijventerrein? En wat met de kinderopvang? Waar kinderen, jongeren en volwassen werken aan een gezonde geest in een gezond lichaam, hebben ze nood aan een heel belangrijke stof: zuurstof. En niet aan schadelijke stoffen. Dit is een grondrecht – een grondwettelijk recht zelfs! En de overheid moet dit recht vrijwaren en afdwingen…
Ik doe een oproep aan het gemeentebestuur. Doe dit recht zegevieren! Dat is uw taak. Daarvoor bent u verkozen. Daarom bent u burgemeester of schepen. Ik wacht…
Lambertus
Een bezorgde Opglabbekenaar

maandag 1 november 2010