dinsdag 26 april 2016

Nieuwe folder valt in de brievenbussen: JIJ maakt OPGLABBEEK

Vandaag vind je onze nieuwe folder in de brievenbus. Het is een themanummer omtrent (het onderzoek naar) de fusie tussen Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode en een referendum daarover.

Spreeuwers wil een referendum over de fusie
Geen investeringen meer door ‘zandfusie’?
Fusie of annexatie?
Een referendum: wat zegt de wetgeving?
PRO-Opglabbeek wil een referendum!
Waar staat PRO-Opglabbeek voor

Indien beslist, géén weg terug!
Vóór 31 december 2016 moet de gemeenteraad de principiële beslissing tot fusie nemen. De definitieve beslissing moet dan volgen tegen uiterlijk 31 december 2017. Deze laatste beslissing is definitief en onomkeerbaar, de klok kan dan niet meer worden teruggedraaid. Bovendien moet dan de nieuwe naam gekozen zijn.

Veel leesgenot en we horen het wel! En... Wil je hieraan meewerken? Contacteer ons op info@pro-opglabbeek.be. Of reageer op de blog, of via facebook (waarop deze teksten ook komen te staan).

* * *

Ook willen we je het volgende feit niet onthouden.
Op de gemeenteraad op 23 juni 2014 keurden CD&V, NV-A en NIVO unaniem een motie tegen fusies goed… Volgende argumenten werden toen aangehaald:
  • de discussie over het al of niet fusioneren van gemeenten kan geen loutere discussie zijn over de schaalgrootte op het vlak van inwonersaantal;
  • het vergroten van de grootte van de steden en gemeenten biedt geen enkele garantie op efficiëntiewinst;
  • buitenlandse onderzoeken tonen zelfs aan dat de recente fusies in Nederland en Denemarken hebben geleid tot een verhoging van de kosten van het bestuur;
  • geen enkel onderzoek toont aan dat fusies bijdragen tot financieel gezondere gemeenten;
  • bestuurskracht omvat ook het vermogen om geïntegreerd beleid te voeren, iets waar kleine besturen veel beter in zijn dan grotere besturen waar vaak sectoraal versnipperd wordt gewerkt;
  • Vlaanderen heeft nu al een duidelijk hoger gemiddeld inwonersaantal per gemeente dan de meeste andere Europese landen (Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk,…) - in Duitsland bv. heeft 75 % van de gemeenten minder dan 5000 inwoners;
  • het gemeentebestuur is er van overtuigd dat door fusies en het creëren van grotere gemeenten ontegensprekelijk een stuk van de alledaagse levenskwaliteit van de burgers van kleine gemeenten ontnomen wordt;
Een interessante vaststelling, niet waar... Zeker als je de argumenten leest op www.fusiemgo.be.

PRO-Opglabbeek wil een referendum!

De burgemeesters van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek willen geen referendum. Immers, van de 18 referenda die er geweest zijn in Vlaanderen, zijn slechts bij zes er van voldoende kiezers komen opdagen. De andere twaalf waren dus tijdverspilling. Maar tegelijk willen ze toch ieders mening kennen.

Mogen de inwoners dit dan niet weten? Hebben onze inwoners dan geen recht op een mening en mogen ze deze dan niet uiten? Een stemming is de ultieme uiting daarvan. In het geval dat het behaalde quotum van aanwezigen niet gehaald wordt, kan er nog altijd gezegd worden dat er inspraak geweest is. Zonder referendum is dit nooit het geval. 

Bovendien zien we, wanneer we kijken naar de voorbije volksraadplegingen, dat er nog geen enkel als onderwerp een gemeentefusie had. Het ging telkens over concrete investeringen: pro of contra een nieuwe brug, een ondergrondse parking, een autovrije markt, het uitbesteden van het afvalbeleid aan een privébedrijf, een ringweg, een sport- of zwemcomplex of een administratief centrum.

PRO-Opglabbeek vraagt een volksraadpleging over de toekomst van onze gemeente. Om de zes jaren kiezen inwoners haar bestuurders, ze hebben dus meer dan ooit het recht om NU over hun toekomst te kiezen. Het gemeentedecreet legt de spelregels vast omtrent een gemeentelijk referendum of om in de bewoordingen van het decreet te blijven: volksraadpleging.

In een ander artikel wordt de wetgeving terzake uit de doeken gedaan.


* * *

Wil je hieraan meewerken? Contacteer ons op info@pro-opglabbeek.be. Of reageer op de blog, of via facebook (waarop deze teksten ook komen te staan).

Fusie of annexatie?

De burgemeesters van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek willen een fusie. Op de hoorzittingen werd duidelijk dat ze geen tegenspraak of een volksraadpleging dulden.
Is dit democratie in de 21e eeuw?

Dit werkte misschien voor de fusies in de jaren ‘70. Alhoewel in die jaren onze inwoners zelfs konden stemmen en kiezen: vóór of tegen een fusie. Indien vóór een fusie, kon er bovendien gekozen worden welke fusie hun voorkeur wegdroeg: Genk-As-Zutendaal-Opglabbeek, Opglabbeek-As of Opglabbeek-Gruitrode-Opoeteren.
Het verdict was: Opglabbeek allein! En dit mede dankzij Michel Awouters, de toenmalige burgemeester.

Ook nu willen inwoners participeren aan het debat. Ze willen dat hun stem gehoord wordt en dat er geluisterd wordt. En niet enkel naar bevoorrechte getuigen en organisaties. Elke inwoner moet zijn zegje kunnen doen, zijn mening kunnen uiten, en moet het recht hebben om zijn stem te laten gelden, net zoals aandeelhouders in een bedrijf. 
“In 2012 hebben inwoners hun stemgegeven om hun gemeente de volgende zes jaren te besturen, maar dit was geen stem om onze gemeente op te doeken. Dit gegeven vergt opnieuw een stemming”, zegt Fabian Spreeuwers van PRO-Opglabbeek. 
“Het is inderdaad zo dat veranderen een teken van politieke moed is. Inwoners goed informeren en hen dan laten kiezen, vergt diezelfde moed!” PRO-Opglabbeek wil geen achterkamerpolitiek over deze ultieme vorm van samenwerking tussen gemeenten. 
“Leg alle kaarten op tafel en betrouw op de inwoners van Opglabbeek. Er is genoeg kritische massa aanwezig om de juiste keuze te maken”, vindt Spreeuwers.

Nog een interessant weetje. Meeuwen-Gruitrode had zich samen met Zutendaal en Neerpelt ingeschreven voor de bestuurskrachtsmeting van de Vlaamse overheid. De inschrijving hiervoor eindigde eind 2015… 
“Wanneer werd de kiem eigenlijk gelegd voor dit onderzoek naar een fusie?”, vraagt Spreeuwers zich af. Inderdaad, in het najaar van 2015… Toeval of niet? “Wij denken dat Meeuwen-Gruitrode een partner (in crime) zocht.


* * *

Wil je hieraan meewerken? Contacteer ons op info@pro-opglabbeek.be. Of reageer op de blog, of via facebook (waarop deze teksten ook komen te staan).

Geen investeringen meer door ‘zandfusie’?

PRO-Opglabbeek ziet de komende jaren donkere wolken boven het fusiespook hangen. Zullen de broodnodige investeringen, die zijn toegezegd, opnieuw worden uitgesteld? Of misschien worden ze uiteindelijk wel afgevoerd nu alles in het werk gesteld wordt om een fusie met Meeuwen-Gruitrode aan te gaan? Want in de voorbereiding van deze fusie zal de vraag ongetwijfeld gesteld worden of de geplande investeringen nog wel noodzakelijk zijn. Concreet denken we bijvoorbeeld aan de renovatie van de sporthal: gaat men deze niet verder laten aftakelen om hem straks gewoon te sluiten?
Is de mogelijke zandwinning, aan de westelijke gemeentegrens van Opglabbeek, de echte reden van de fusie? Verkoopt het schepencollege de ziel van onze gemeente in ruil voor snel geldgewin via zandwinning? In ieder geval zal één zaak opgelost zijn als de fusie er komt: De Oudsberg! Gedaan met de discussie op wiens grondgebied deze zandberg wel of niet ligt (ook al ligt hij overduidelijk in Opglabbeek ;-).
Bovenstaande bedenkingen indachtig, zouden we kunnen spreken van een ‘zandfusie’. Want zand lijkt het echte smeermiddel in deze fusie, alle andere argumenten verdwijnen immers als drijfzand… PRO-Opglabbeek wil dat de bevolking een stem krijgt in het fusieverhaal, het gaat tenslotte het over het welzijn van alle inwoners, die van Meeuwen-Gruitrode én Opglabbeek.

Uitsmijter:
In meerjarenplanning van Opglabbeek is de bouw van een nieuwe technische dienst voorzien. Maar je hoort er nu geen vogeltjes meer over fluiten... PRO Opglabbeek gaat ervanuit dat deze nieuwbouw niet doorgaat en dat de technische dienst van Opglabbeek, als de fusie doorgaat, naar Meeuwen verhuist...

Een referendum: wat zegt de wetgeving?

De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van een bepaald percentage van alle inwoners van de gemeente, beslissen om de burgers te raadplegen over de aangelegenheden van gemeentelijk belang. Het initiatief dat uitgaat van de inwoners van de gemeente moet, in gemeenten met minder dan 15.000 inwoners, worden gesteund door ten minste 20% van de bevolking. 

Dit verzoek moet aangetekend ingediend worden bij het schepencollege en vergezeld zijn van een gemotiveerde nota. Opgelet, dit verzoek is alleen ontvankelijk als het wordt ingediend door middel van een formulier, afgegeven door de gemeente, en het moet een aantal vermeldingen bevatten: 
1. de vraag of vragen waarop de voorgenomen raadpleging betrekking heeft; 
2. de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van iedereen die het verzoekschrift heeft ondertekend; 
3. de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van de personen die het initiatief nemen tot de raadpleging. 

Iedereen die 16 jaar of ouder is kan deelnemen aan de stemming. De uitgebrachte stemmen moeten enkel geteld worden als – in het geval van Opglabbeek – 20% van de inwoners in gemeenten met minder dan 15.000 inwoners hun stem hebben uitgebracht. 

Een verzoek tot het houden van een volksraadpleging wordt ingeschreven op de agenda van de eerstvolgende vergadering van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad. Tot de inschrijving wordt overgegaan nadat het verzoek gecontroleerd werd op zijn wettelijke voorschriften. De voorzitter van de gemeenteraad is verplicht om tot inschrijving op de agenda van de gemeenteraad over te gaan, tenzij de gemeenteraad kennelijk onbevoegd is om over het verzoek te beslissen. Als hieromtrent twijfel bestaat, beslist de gemeenteraad. Elke beslissing over het al dan niet houden van een volksraadpleging moet uitdrukkelijk gemotiveerd worden.

Ten minste één maand voor de dag van de raadpleging stelt de gemeente aan de inwoners een brochure ter beschikking waarin het onderwerp van de raadpleging op een objectieve manier wordt uiteengezet. Deze brochure bevat bovendien de gemotiveerde nota alsmede de vraag of vragen waarover de inwoners zullen worden geraadpleegd. De vraag moet zo geformuleerd zijn dat met ja of nee kan worden geantwoord.

Waar staat PRO-Opglabbeek voor

Graag herhalen we onze programmapunten waarmee in 2012 naar de kiezer trokken en die we vanop de zijlijn, wanneer de gelegenheid zich voordoet, onder de aandacht brengen:

1. GOED BESTUREN: • openbaarheid van bestuur • de inwoners betrekken bij fundamentele beslissingen (communicatie is een werkwoord!)
2. DOEN BRUISEN: • de gemeente haar inwoners sensibiliseert, informeert en stimuleert • de huidige sporthal renoveren of een nieuwe bouwen
3. VEILIG (BE)LEVEN: • een tonnage-beperking op de N730 • dat aangenaam winkelen in het hele centrum mogelijk gemaakt wordt
4. ZORG DRAGEN: • meer betaalbare woningen • zorg op maat van de mensen, zowel in privé- als overheidsinitiatieven
5. EEN GROENE TOUCH: • dat poorten gecreëerd worden vanuit het centrum naar de natuur op de rand • Een park aan het oude kerkhof
6. MEER WERKRUIMTE: • 5 hectare industriegrond extra voor lokale bedrijven • een uitgeruste parking voor vrachtwagens op het bedrijventerrein én veilige fietspaden

dinsdag 23 februari 2016

Geen fusie westwaarts, maar noordwaarts op komst

PRO Opglabbeek gaat met open vizier volgende week luisteren op de infoavonden en de folder analyseren die nog in de bussen zal vallen. 


We laten de ratio (van morgen) en de emotie (van vandaag) even rusten en alles bezinken... Maar toch: krijgen de inwoners ook nog een beslissende stem of enkel een raadgevende/vragen stellende stem? Vaststaande feiten: eind 2016 en eind 2017 zullen belangrijke mijlpalen zijn; dan beslissen de twee gemeenteraden "doen we het, of doen we het niet". Wel blijft nu al iets hangen in de zin van: wij gaan samenhokken maar als ge ons toch nog zou willen, show me the money en/of what's in for me... Een lichtpuntje is wel dat dit proces vrijwillig wordt opgestart; geforceerde fusies zijn sowieso een blijvende bron van ergernis en wrevel. Dit hebben de fusies van de jaren '70 tot op vandaag bewezen...
In de voorbije legislaturen kwam het F-woord al een aantal keren aan de orde, ook in de verkiezingsfolders van de verkiezingen van 2012 (in de ontkennende zin)... Wat elementen uit onze eerste doorgang in de gemeenteraad kan je op deze blog nalezen of op http://kersendief.blogspot.be/

We blijven ook buiten de gemeenteraad onze stem horen. Wil je ons iets laten weten, reageer of stuur een mail naar info@pro-opglabbeek.be.

Tot binnenkort!