donderdag 11 november 2010

Beheersorgaan Troempeelke

Recent heeft Fabian Erik vervangen in het Beheersorgaan Troempeelke. Dit orgaan beheert en bespreekt de werking van het gemeenschapscentrum en de bibliotheek.

woensdag 3 november 2010

PRO kleurt nieuw mobiliteitsplan

Begin dit jaar lanceerde PRO 20 concrete voorstellen. Deze werden wereldkundig gemaakt op onze site en aan de pers. Ook 50 verenigingen van en actief in Opglabbeek kregen een kopie. En nu volgt de meerderheid…

De meerderheid neemt in het nieuwe mobiliteitsplan verschillende ideeën en voorstellen van PRO over!
PRO bepaalt vanuit de oppositie het toekomstbeeld van onze gemeente. Een bloemlezing:
1. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers in het centrum
2. Tonnagebeperking op Weg naar As en Weg naar Bree
3. Weg naar Zwartberg: verkeersvrije winkeldag (op zaterdag)
4. Duidelijke verkeersborden op het bedrijventerrein en Weg naar Zwartberg
5. Ontsluit Van Cranenbroek via het bedrijventerrein
6. Sint-Hubertuslaan: omleidingsweg of afsluiten
7. 5 ha extra bedrijventerrein (mits voldoende buffer)
8. Parkeerruimte voor vrachtwagens
9. Fietspaden op het bedrijventerrein

Nieuwe Kempen in het stemhokje: kiezen én verliezen

Is de NIEUWE KEMPEN, deelgemeente van Opglabbeek overgeleverd aan de goodwill van het gemeentebestuur, verkozenen des volk? De geschiedenis herhaalt zich.
Onlangs kreeg ondergetekende een klaagbrief in de bus die het had over chemische geur en stankoverlast van ‘n aangrenzend bedrijf op’t industrieterrein. Zoals vermeld in de brief, ‘n oude bekende. Ondanks de klachten uit het verleden, de metingen, aanpassingen en beloftes, blijft de NIEUWE KEMPEN deelgemeente van Opglabbeek genieten van ongezonde luchtjes. De bezorgdheid voor ‘n gezonde leefomgeving staat voor de inwoners van de NIEUWE KEMPEN deelgemeente van Opglabbeek centraal. Blijkbaar niet voor het schepencollege; die verschuilt zich achter nietszeggende…
Beste medebewoners van de NIEUWE KEMPEN deelgemeente van Opglabbeek, dacht u werkelijk dat de verkozenen van Louwel en het Centrum wakker liggen van onze problemen? Nochtans ook gekozen met uw stem. U hebt waarschijnlijk gestemd voor die leuke uit Louwel die het zo mooi kon uitleggen of de sympathieke peer uit ’t Centrum die het allemaal zou arrangeren. Klaarblijkelijk vinden ze het niet waard om op te komen voor de kiezers van de NIEUWE KEMPEN deelgemeente van Opglabbeek, voor degenen die hun in het zadel geholpen hebben.
Is de NIEUWE KEMPEN deelgemeente van Opglabbeek dan toch een wingewest, ‘n ver van hun bed show?

Antonino.

RUP of RIP

Dankzij jullie massale inbreng tijdens het vorige openbaar onderzoek werd de meerderheid verplicht de plannen aan te passen en een tweede onderzoek te organiseren. Volgt nu een gedragen toekomstplan voor ons centrum. Is het dus RUP? Of is’t RIP?
Ik nam tijdens de gemeenteraad van 19 juli jl. niet deel aan de stemming over de aangepaste plannen. Waarom?
1. Tijdens de eerste goedkeuring had ik mij onthouden omdat ik de mening van mijn mede-inwoners wilde kennen. Pas daarna zou ik oordelen: deze plannen verdienen mijn steun of niet. Groot was mijn verbazing dat we de ingediende bezwaren niet mochten kennen. Nochtans klonk in alle communicatie door dat net deze bezwaren de aanleiding waren om de plannen aan te passen! Enkele dagen na de raad kreeg ik een telefoon vanuit het gemeentehuis om de 96 bezwaren toch te komen inkijken.
2. Er ontbraken nog andere essentiële documenten. Zo was er geen spoor van de uitgebrachte
adviezen. Net voor de raad kregen we deze toch nadat ik de meerderheid opnieuw erop gewezen had dat dossiers in orde moeten zijn; indien niet, huiswerk opnieuw maken! Meer dan eens werd dit beloofd. Maar beloftes van politici van de meerderheid zijn blijkbaar niet veel waard... Er werd ook naar collegebesluiten verwezen die zelfs niet op papier stonden – naderhand kregen we deze wel opgestuurd via mail.


Daarom kon ik onmogelijk mijn stem over dit dossier uitbrengen. Ik ben dan in het publiek gaan “zitten” – het punt werd echter te snel goedgekeurd…

De dagen na de raad ben ik ook bij verschillende bewoners thuisgeweest om te luisteren en om
uitleg te geven over de gevolgen van het RUP. De burgemeester en schepenen hadden deze inwoners wandelen gestuurd. Ik dacht dat verkozenen des volks op zijn minst respect moeten opbrengen voor hun inwoners en dit betekent hun mening en bezorgdheden aanhoren.
Fabian.

Volg de laatste ontwikkelingen of bokkensprongen op www.blogspot.kersendief.com.

dinsdag 2 november 2010

(G)een vuiltje aan de lucht? Of toch…

Als de geur om je hoofd is verdwenen
Anonieme brief gebust in de wijk

5 jaar geleden was’t ondergronds: trillingen en geluid hielden inwoners uit hun slaap. De laatste jaren gaat het bovengronds: schadelijke stoffen vliegen in en over de wijk Nieuwe Kempen. Wordt dit probleem opnieuw onder de mat geveegd?
Twee maanden geleden vonden de bewoners van de wijk een (anonieme) brief in hun brievenbus over stankoverlast vanwege Diresco. Een petitie zou opstarten maar blijkbaar zit de schrik er serieus in want blijkbaar durft niemand de huizen af te gaan. Daarom geven we deze onbekende maar toch wel dappere medebewoner(s) ruimte.
Letterlijke weergave van deze brief:
“Geachte buren
U heeft waarschijnlijk al lang opgemerkt dat er regelmatig, afhankelijk van de windrichting, stankoverlast in onze wijk is. Door de uitbreiding van het industrieterrein in de richting van onze wijk (in tegenstrijd met de beloftes van het Gemeentebestuur) en het toenemend aantal bedrijven, waaronder de bedrijven die chemische stoffen in hun productieproces gebruiken, leek de kans op luchtvervuiling vrij groot. Een aantal bewoners van onze wijk hebben de afgelopen jaren hiervoor klachten ingediend die tot op heden nergens toe geleid hebben.
In navolging van de laatste klacht dd. maart 2008 heeft afdeling Milieu-inspectie Buitendienst Limburg te Hasselt gesuggereerd dat de milieuhinder (geurhinder) vermoedelijk veroorzaakt wordt door het bedrijf DIRESCO, gevestigd aan Industrieweg-Noord 1136 te Opglabbeek (zie bijgevoegde kopie).
Het betreft de emissies van styreen dat DIRESCO in haar productieproces uitstoot. Omdat het bedrijf van maandag t/m. zaterdag werkt en ook ’s avonds, wordt de lucht bijna onafgebroken vervuild. Over styreen is algemeen bekend dat het over een gevaarlijke stof gaat die zeer schadelijk is voor de gezondheid (bloedkanker, abnormale EEG/hartfilmpje en dus hartproblemen, beschadiging van het zenuwstelsel in de vorm van gevoeligheidsvermindering, vertraging van de reacties, aantasting van het gezichtsvermogen, van de kleurerkenning en van het leervermogen). Styreen wordt voornamelijk geïnhaleerd, waardoor er irritatie van de luchtwegen kan ontstaan.
Afhankelijk van de windkracht en –richting kan de sterke styreengeur tot aan de bushalte geroken worden, dus zelfs verder dan de speelplaats van de wijkschool. Onze kinderen die buitenspelen, o.a. tijdens de schooluren, worden blootgesteld aan de gevaarlijke lucht. Hetzelfde geldt natuurlijk voor ons, volwassenen, bv. Wanneer we in de tuin werken of barbecuën kan op den duur gevaarlijke gevolgen hebben. De Milieudienst heeft het bedrijf aangemaand om vóór augustus 2008 door “… een erkend labo emissiemetingen te laten uitvoeren...”. Het bedrijf is dus vrij om zelf te kiezen welk labo deze metingen dient uit te voeren, alsook op welke tijdstippen. Ondertussen zijn de resultaten van de metingen, uitgevoerd door LISEC bekend en zoals verwacht wijken ze niet af van de wettelijk toegestane waardes. De gemeente zou niet bevoegd zijn de milieuvergunning van DIRESCO in te trekken gezien deze door de provinciale diensten afgeleverd werd. Wij kunnen WEL iets aan doen mits wij SAMEN een petitie ondertekenen met de eis om het luchtvervuilend bedrijf uit de industrieterrein te laten verwijderen. Het gaat over onze toekomst en die van onze kinderen.

Enkele van onze buren zullen eerdaags met de petitie rondgaan
Met vriendelijke groeten,”
Uit een studie van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg over “Meting van de blootstelling aan styreen: een campagne” lezen we het volgende over styreen:
“Gevaarszinnen:
R10 : Ontvlambaar
R20 : Schadelijk bij inademing
R36/38: Irriterend voor de ogen en de huid
Veiligheidsaanbevelingen:
S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren
S23 : Damp of spuitnevel niet inademen”


En ook:
“4. Toxicologische eigenschappen en metabolisme Styreen kan opgenomen worden door het organisme door:

• Inhalatie van dampen of fijne deeltjes (na verneveling). Een locaal effect is irritatie.
Systemische effecten: effecten op het centraal zenuwstelsel : duizeligheid, evenwichtsstoornissen, slaapstoornissen, coördinatieproblemen, vermoeidheid.
• Ingestie komt in het werkmilieu alleen accidenteel en bij slechte hygiëne voor en veroorzaakt abdominale pijnen en effecten op het centraal zenuwstelsel.
• Contact met de huid veroorzaakt irritatie en roodheid. Blootstelling aan hoge concentraties veroorzaakt irritatie en roodheid van de ogen.”

Op de blog www.kersendief.blogspot.com kan je ook enkele artikels en reacties (van o.a. Diresco en opnieuw een onbekende) erop nalezen.
Het provinciebestuur heeft inderdaad de milieuvergunning verleend; ze kan deze dus ook intrekken of schorsen. Maar de verkoop of de overname van de industriegrond werd goedgekeurd door het gemeentebestuur. De bouwvergunning werd verleend door het schepencollege. Dus ook bij het gemeentebestuur ligt verantwoordelijkheid. Daarenboven voorziet het Handhavingsdecreet volgende interessante piste. Elke inwoner die last ondervindt van een bedrijf, kan de burgemeester en de bevoegde toezichter schriftelijk verzoeken om maatregelen te treffen. Zij moeten binnen de 30 dagen gemotiveerd antwoorden. Is dit antwoord onvoldoende of niet bevredigend, dan kan je beroep aantekenen bij de Vlaamse minister van Leefmilieu.

Oude wijn in nieuwe zakken

De sporthal kreeg viagra. Maar hoe lang staat ie nog recht?
Iedere sportliefhebber heeft het kunnen vaststellen en ervaren: de sporthal kreeg een facelift. De vloer is vernieuwd, een nieuwe verwarming werd geplaatst (oef!), de douches zijn opnieuw betegeld (eindelijk) en er zijn nieuwe douchekranen geplaatst.
De opknapbeurt is natuurlijk iets waarop we ons als sporters mogen verheugen. Maar volgende vraag ligt op mijn lippen: was dit nu wel de juiste oplossing? In’t verleden zijn er verschillende studies geweest om de sporthal aan te passen; maar steeds kwam er uitstel wegens te duur. Deze studies hebben toen veel geld gekost en hebben tot niets geleid Nu werd getracht van een ‘oude dame’ een ‘knap jong ding’ te maken. Is dit wel zinvol wetende dat er enkele veranderingen op til zijn in Opglabbeek. Het nieuwe RUP staat in de steigers, de wegen in het centrum worden heringericht, er is een nieuw mobiliteitsplan op komst. Staat deze sporthal nog wel op zijn plaats in deze buurt? PRO pleitte ervoor (zie vorige folders) na te denken of de site van ‘t Laer om te vormen is tot een multifunctionele plaats voor zowel een cultuur- als sportcentrum en om zo aan de noden van onze cultuuren sportverenigingen tegemoet te komen. Ons inziens een beter geschikte plaats. Blijkbaar moet er hier tegemoet gekomen worden aan andere noden... Een visie moet toekomstgericht zijn en niet zomaar vlug vlug enkele beslissingen nemen; een gebouw neerplanten met de idee “dat dit toch wel mooi is” maar dat later niet functioneel blijkt te zijn. Natuurlijk wordt niet alles in eenzelfde legislatuur beslist maar zoals iedereen weet is de huidige meerderheid ook de vorige meerderheid en de vorige… Zodoende zou je als inwoner toch iets meer mogen verwachten van de verkozenen des volks.
Wat vind jij van de facelift? Laat het weten ons weten.

Edito: een bezorgde Opglabbekenaar

Eerst noemde de meerderheid hen ‘daar zijn die vervelende zagers weer’, ‘koop dan oordopkes’ of nog ‘verhuis naar Gruitrode of zo’. Nu zijn de mensen uit de wijk de Nieuwe Kempen die aandacht vragen voor de leefbaarheid van hun wijk ‘aandachtzoekende snuivers’. Ze worden zo wat omschreven als de marginalen van onze lokale samenleving.
Nochtans… Styreen is niet iets in de marge of de rand (hoewel het zich daar bevindt en niet in het centrum). Het is een probleem dat onze aandacht verdient, dat ons moet doen nadenken. De anonieme brief die rondging in de wijk Nieuwe Kempen, bevat leerrijke informatie.
En daarenboven… Ligt er daar niet een school zo ongeveer tegen de rand van het bedrijventerrein? Liggen er daar geen sportvelden tegenover het bedrijventerrein? En wat met de kinderopvang? Waar kinderen, jongeren en volwassen werken aan een gezonde geest in een gezond lichaam, hebben ze nood aan een heel belangrijke stof: zuurstof. En niet aan schadelijke stoffen. Dit is een grondrecht – een grondwettelijk recht zelfs! En de overheid moet dit recht vrijwaren en afdwingen…
Ik doe een oproep aan het gemeentebestuur. Doe dit recht zegevieren! Dat is uw taak. Daarvoor bent u verkozen. Daarom bent u burgemeester of schepen. Ik wacht…
Lambertus
Een bezorgde Opglabbekenaar

maandag 1 november 2010

zaterdag 23 oktober 2010

PRO 10e

De deelname aan de Slimste Sos was gisterenavond niet zo succesvol als vorig jaar. Toen 3e, nu 10e... Maar niet getreurd. Volgend jaar doen we opnieuw mee!

vrijdag 15 oktober 2010

Vernieuwd KAJ-lokaal Louwel geopend

Nostalgie kwam terug toen Fabian daarnet aanwezig was op de opening van het vernieuwd lokaal van KAJ-Louwel.

zondag 10 oktober 2010

Opening Joekelbos

Op deze zonnige zondagnamiddag was Fabian aanwezig op de opening van het speelbos - het Joekelbos.
Tientallen kinderen en jongeren speelden het bos in. De gemeentelijke technische dienst heeft de voorbije maanden dit bos ingericht met diverse natuurlijike speeltoestellen: een tipi, totems, takkenwallen, zitbanken.
De moeite waard - ook om in te wandelen!

vrijdag 8 oktober 2010

Kampioenenviering

Tony en Fabian waren in't Troempeelke aanwezig op de viering van de Opglabbeekse kampioenen. Met een Fair Trade-drankje in de hand werd op hun sportive prestatie geklonken.

dinsdag 24 augustus 2010

PRO naar vorming "studiebeurs"

Fabian en Tony volgden de vormingssessie "studiebeurs".
Interessant om mede-inwoners te helpen of de juiste richting aan te geven!

zondag 13 juni 2010

Klinken in de AFI

PRO was erbij in de AFI om de Genkse sp.a-kandiaten Joke en Angelo proficiat te wensen met hun verkiezingsresultaat.

zondag 30 mei 2010

Op verkiezingsontbijt bij PRO-Genk

PRO-Opglabbeek was op het verkiezingsontbijt van PRO-Genk.
Met lekkere koffiekoeken en heerlijke koffie werden afspraken omtrent de laatste 2 weken van de campagne besproken.

donderdag 20 mei 2010

PRO naar vorming "belastingen"

Fabian en Tassou volgden de vormingssessie "invullen belastingsbrief".
Interessant om mede-inwoners te helpen!

maandag 17 mei 2010

PRO steunt Joke en Angelo

13 juni trekken we opnieuw naar de stembus.
PRO steunt Joke Quintens, Kamer, 5e plaats en Angelo Bruno, Senaat, 13e plaats.

dinsdag 11 mei 2010

PRO naar kantonale vergadering

Zutendaal speelde gastheer voor de volgende kantonale vergadering.
PRO was er ook!

donderdag 6 mei 2010

Edito: Chronische rugpijn voor de ruggengraat van Opglabbeek

De ruggengraat van Opglabbeek lijdt klaarblijkelijk aan chronische rugpijn en komt krom te staan.
Uit de verslagen van de gemeenteraden blijkt dat de meerderheid regelmatig steken laat vallen. Zij diende een bouwaanvraag in voor de sloop van de kiosk, de pastorij en de fietsenstalling nog vooraleer de visienota en het wettelijke kader is goedgekeurd. Om een gemeenschapscentrum te bouwen dat er al staat. Of vergis ik me? Waarom in godsnaam de mening van de inwoners vragen als er toch geen rekening wordt gehouden met hun voorstellen? Dat zet kwaad bloed en heeft mij ertoe aangezet mij in dit dossier vast te bijten. Want wat blijkt bij lezing van de www.kersendief. blogspot.com? De gemeenteraad keurde een dossier goed dat niet volledig ter inzage had gelegen. Ik hoop dat de provincie en/of Stedenbouw deze vaststelling onderzoekt en het gemeentebestuur op zijn verantwoordelijkheid wijst. Een overheid die haar eigen spelregels niet naleeft, heeft geen moreel gezag tegenover haar burgers. Zij kijkt met een kromme rug naar de grond en durft de burgers niet recht in de ogen te kijken. Eens temeer tonen deze voorbeelden aan hoe weinig respect de meerderheid opbrengt voor de bevolking en voor het verleden. Eerst – kost wat kost – een kiosk bouwen, daarna het gemeenschapscentrum een naam met een verleden geven en vervolgens alles weer plat gooien.
Samen met u kijk ik met belangstelling uit naar het vervolg van dit verhaal.
Lambertus, een Opglabbekenaar

Nieuwe centrumplannen: de juiste keuzes? Nieuw openbaar onderzoek veriest!

Politiek bedrijven is kansen grijpen om de samenleving vorm te geven en ten goede te veranderen, dit is keuzes maken. Het voorliggend Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Opglabbeek Centrum maakt keuzes maar laat ook kansen liggen. PRO maakt andere keuzes.

Twee drukke verkeersassen vierendelen het centrum van onze gemeente. Een tonnagebeperking tot 5 ton (behalve voor leveringen en plaatselijk verkeer) kan het (vracht)verkeer op de Weg naar Zwartberg (oostwest-as) en op de Weg naar Bree en de Weg naar As (noordzuid-as) terugdringen. Omleidingmogelijkheden zijn er al.
Veiliger schoolomgevingen en de herinrichting van de Dorpsstraat hebben altijd al op de steun van PRO kunnen rekenen. Voetgangers en fietsers heroveren ruimte op de auto: een breder voet- en fietspad!

Langs de Weg naar Zwartberg liggen grote en kleine winkels, zelfs een paar baanwinkels. Hun aanwezigheid zorgt op drukke winkelmomenten voor druk autoverkeer. Het gedeeltelijk verkeersvrij maken van de Weg naar Zwartberg op zaterdagvoormiddag zou de situatie voor alle betrokkenen veiliger en aangenamer maken.

PRO wil het Troempeelke en het recreatiegebied ‘t Laer combineren in plaats van een nieuw gemeenschapscentrum te bouwen. Dat is goedkoper, biedt dezelfde kwaliteit en zorgt voor een betere verkeersspreiding. Want vergader- en vormingsruimte is er genoeg in het Troempeelke; de zone aan’t Laer kan dienen om de (extra) behoefte aan ruimte voor cultuur en sport in te vullen. Dat geeft ook financiële ruimte om de verouderde sporthal aan te passen aan de moderne noden en mogelijkheden. Slopen van de kiosk en het Troempeelke is pure kapitaalvernietiging. Het voorstel van PRO blaast ze nieuw leven in. En de pastoor kan in de pastorij blijven wonen.


---telex---
Intussen werd bericht dat een nieuw openbaar onderzoek - eerst gepland voor juni - niet haalbaar is. Moet er dan zoveel worden aangepast? Past de zaal en het gemeenschapscentrum nog wel in deze nieuwe plannen en deze nieuwe visie? De bouwvergunning heeft de meerderheid wel al op zak - PROper is dat!

Sociaal beleid: mag het wat meer zijn?

PRO vindt zorg belangrijk en wil de zorgsector ook ruimte geven. Het RUP kiest voor concentratie en serviceflats, Maar er moet ook plaats zijn voor thuiszorg en ondersteuning van privé-initiatieven zoals bijv. het stimuleren van kangoeroewoningen.
Onze gemeente ontgroent en vergrijst. Dat blijkt uit bevolkingsstatistieken: in 2000 was nog 1 inwoner op 4 jonger dan 20, in 2018 zal dat nog 1 op 5 zijn. Het omgekeerde zien we bij de 60-plussers: hun aandeel stijgt van 1 op 7 in 2000 naar 1 op 4 in 2018. Economische cijfers leren dat de werkloosheidsgraad bij vrouwen in onze gemeente (10,05 %) boven het Vlaams gemiddelde van 8,6 % ligt; bij mannen ligt de werkloosheidsgraad onder het Vlaams gemiddelde. Ons bedrijventerrein stelt vooral mannen tewerk.
PRO linkt deze bevolkings- en economische cijfers aan elkaar en besluit dat we projecten en initiatieven in de zorgsector moeten (helpen) opstarten. Het groeiend aantal senioren bewijst dat daar behoefte aan is én het biedt de kans om meer vrouwen aan werk te helpen. Zorg is een én-én verhaal. Overheid en privé-initiatief moeten hun verantwoordelijkheid opnemen, ten dienste van de mens.

De bestemmingszone voor zorg in zijn huidige vorm – in de omgeving van het huidige rustoord – is geen goede zaak voor de buurtbewoners. Het plan legt de mogelijkheden tot verbouwing of uitbreiding aan banden, waardoor de waarde van de huizen daalt.

Onze gemeente scoort niet goed inzake sociale huisvesting. De laatste jaren zijn weliswaar enkele projecten (Bieskensveld, Het Scharnier) gerealiseerd, maar er blijft nog altijd een groot tekort aan sociale en betaalbare woningen, zegt PRO.

Vrije schoolkeuze?

De zone waar het gemeenschapsonderwijs is gevestigd, krijgt in dit ontwerpplan al een herbestemming. Voor alle duidelijkheid: deze school bestaat en leeft nog. Dagelijks genieten kinderen er hun opleiding. “Eerst doodgezwegen, nu al uitgegomd?” vraagt PRO zich af.

De Vlaamse Regering gaat ongeveer 1 miljoen euro investeren in het verkeersveiliger en toegankelijker maken van de schoolomgevingen in Opglabbeek. Het zou dom zijn om dit kapitaal binnen enkele jaren te vernietigen, zoals is gebeurd met de kiosk. Toch is dit de consequentie van wat de gemeente nu voorstelt...

Momenteel vinden in Vlaanderen ouders geen school in de buurt voor hun kinderen. Sommige
ouders zijn gaan kamperen voor de poort van de school. Neem de Opglabbeekse ouders hun schoolkeuze niet af!Een fata morgana? Neen, dit is echt!
Verdwenen in de plannen,
maar kijk de school staat er nog…

Eenvoudige oplossingen, winst voor iedereen!

Verkeersgeleiding én duidelijke signalisatie bij Van Cranenbroek houdt veel verkeer weg van de Weg naar Zwartberg: uitgaand verkeer richting Genk via het bedrijventerrein. Dit betekent tijdwinst voor de klanten en minder ongenoegen voor het doorgaand oost-west verkeer. “De mogelijkheden zijn er, nu nog duidelijke verkeersborden”.
Er is nood aan meer toezicht op vrachtwagens op dit traject van de Weg naar Zwartberg. De signalisatie kan ook duidelijker.

PRO doet ook een suggestie voor het gemeentelijk mobiliteitsplan. Herbekijk de rol die de Sint-Hubertuslaan kan spelen in de ontsluiting van het bedrijventerrein: als omleidingweg die het centrum ontlast. Of sluit hem af en maak er een fietspad van.

Meer bedrijventerrein, minder hinder

De uitbreiding met 5 ha van ons bedrijventerrein past binnen de visie van PRO op een leefbare economie. PRO steunt deze uitbreiding mits de ontsluiting via het bedrijventerrein gebeurt. Zo wordt de Weg naar Zwartberg ontlast.

Deze uitbreiding biedt onze locale KMO’s en zelfstandigen investerings- en uitbreidingskansen en komt tegemoet aan de vraag van de bedrijven die er nu exploitatieproblemen hebben. Deze uitbreiding verbetert ook de ontsluiting van Van Cranenbroek.
De zone achter de woningen tegenover de oude Velda-gebouwen is voor PRO aanvaardbaar op voorwaarde dat er een brede bufferzone komt, ingebed in het landschap en voorzien van de nodige beplanting. PRO wil niet opnieuw een stenen omwalling van industriële gebouwen zoals indertijd is gebeurd met de wijk Nieuwe Kempen. In deze zone is er geen plaats voor detailhandel of voor activiteiten die extra verkeer aantrekken. Tot slot moet de ontsluiting gebeuren via industrieweg van het bestaande bedrijventerrein.


Door het aanleggen van fietspaden langsheen de industriewegen kunnen de werknemers op een veilige manier met de fiets naar het werk. Minder auto’s zal de verkeerstromen naar en op het bedrijventerrein vlotter en veiliger maken. Benieuwd of het gemeentebestuur ditmaal wel oren heeft naar het voorstel van PRO.

PRO hoopt ook dat de uitbreidingsplannen ook parking voor vrachtwagens voorzien. Nu zorgen de vrachtwagens immers voor overlast in de woonstraten, zoals bleek bij onze enquête onder de buurtbewoners. Andere Limburgse gemeenten (Ham, Beringen en Heusden-Zolder) bewijzen dat het kan.

Korte berichten

Oud wordt nieuw: oud kerkhof, een park - oud gemeentehuis in't nieuw

PRO wil een wandelpark grenzend aan het centrum, geen Poltergeist. PRO pleit verder voor een protocollaire ruimte in het centrum van de gemeente. PRO herhaalt haar voorstel om het oud kerkhof om te vormen tot een park. Het is nu een laatste rustplaats voor onze dierbaren maar het kan een plaats voor rust en bezinning worden. Een groen plekje, een oase grenzend aan het centrum. In een samenleving die haar overledenen respecteert, is het warmer om te leven. Door de (dure) kiosk een plaats in het park te geven, voorkomt men dat alweer een pak belastinggeld verloren gaat. Want de kiosk heeft indertijd handenvol geld gekost aan de gemeente.

De restauratie van het oude gemeentehuis – in de volksmond gekend als het Witte Huis – komt eraan. Eindelijk. PRO hoopt dat met de herwaardering van dit centrumbepalend gebouw de nood aan een degelijke raadszaal en trouwzaal wordt ingevuld. De nood aan een degelijke ceremoniële ruimte is inderdaad groot. Daarenboven verdient dit historisch gebouw uit de 18de eeuw meer dan enkele protocollaire vlaggen.
Benieuwd hoe de meerderheid voornoemde dossiers gaat aanpakken, benieuwd hoe groot het respect voor het verleden is.

De zandwinning: verdwenen in de zandbak?

Wanneer zal de zandwinning op de grens met Meeuwen starten? Net voor de gemeenteraadsverkiezingen 2006 was dit een heet dossier en kon het niet snel genoeg gaan. Zijn de plannen in de zandbak verdwenen, vragen we ons af. PRO legt de vinger op de wonde. De uitbating zal negatieve effecten hebben op mens en milieu. De tientallen transporten zullen voor nog meer overlast zorgen op de toch al drukke gewestweg N76. Het fijn(zand)stof zal de leefbaarheid en woonkwaliteit van de wijk nog meer aantasten. De exploitatie heeft ook een nefaste invloed op de waterhuishouding van de vennen die een belangrijke toeristische troef zijn (fietspad, wandelen, genieten).
Of hebben we te maken met stilte voor de (zand) storm en wil het gemeentebestuur de inwoners voor een voldongen feit plaatsen (en nu zand in de ogen strooien...)

maandag 3 mei 2010

Nieuwe folder in de brievenbussen

Sinds vorige week wordt onze nieuwe folder - in een nieuw kleedje - verspreid in de Opglabbeekse brievenbussen.
De basis van deze folder wordt gevormd door onze visie over het centrum, gekend als de 12 werken van PRO.
In de volgende berichten worden de teksten en thema's uit de doeken gedaan.

zaterdag 1 mei 2010

PRO in Wellen op 1 mei

PRO was zaterdagvoormiddag in een zonovergoten Wellen aanwezig om met andere militanten 1 mei te vieren!

zaterdag 24 april 2010

PRO ruimde zwerfvuil op

De wijk Groenskuil en zijstraten werden zwerfvuilvrij gemaakt. Tegelijk werden de eerste exemplaren van onze nieuwe folder verspreid...

dinsdag 20 april 2010

Vormingssessie gemeentefinanciën

Fabian volgde een heel interessante sessie over het analyseren van de gemeenterekening en het budget. Wanneer de rekening binnenkort voor ligt gaat hij de theorie omzetten in de praktijk.

zondag 14 maart 2010

Stoempdag in As

Zaterdagavond 13 maart was PRO aanwezig op de Stoempdag van sp.a-As. Na een paar drinks, erwtensoep en wortelstoemp met braadworst gingen JP, Kristof en Fab voldaan naar huis (of voetballen).

dinsdag 9 maart 2010

9 maart: Opmaak van folders

Fabian volgde een vormingssessie over de opmaak van de nieuwe versie van Spots. Tips en aandachtspunten werden in de kijker gezet. Ook werd de structuur van de vernieuwde folder uit de doeken gedaan.

zaterdag 6 maart 2010

6 maart: Raadsledendag in Brugge

Tony en Fabian namen deel aan de Raadsledendag van sp.a.
In de rand van Brugge - Oud Sint Jan - volgden ze diverse workshops.

maandag 1 februari 2010

In de media...

Het Laatste Nieuws, vrij 29/1/2010: Bezwaar tegen plannen voor centrumRaadslid Fabian Spreeuwers (PRO) van Opglabbeek heeft bezwaar ingediend tegen de centrumplannen van het CD&V-bestuur. PRO wil bijvoorbeeld geen nieuw gemeenschapscentrum aan de kerk.
"Het Ruimtelijk Uitvoerings Plan (RUP) centrum Opglabbeek maakt keuzes maar laat ook vele kansen liggen", stelt Fabian Spreeuwers (PRO). Om Oplabbeek en de economie leefbaarder te maken heeft PRO '12 werken' uitgedokterd.

GemeenschapscentrumAanleiding is de aangekondigde metamorfose van het centrum. Die voorziet in de bouw van een nieuw gemeenschapscentrum aan de kerk. De pastorij en de kiosk moeten tegen de vlakte. Cultuurgebouw Troempeelke naast de kerk zou later ook aangepast worden of verdwijnen. "Het verwijderen van de kiosk en het Troempeelke is pure kapitaalvernietiging", stelt Fabian Spreeuwers. PRO wil het Troempeelke en recreatiegebied 't Laer in de Speeltuinstraat combineren, en geen nieuw gemeenschapscentrum aan de kerk. "Maakt een gemeenschapscentrum onze kern wel aangenamer en leefbaarder? Fietsers en voetgangers moeten terug ons centrum heroveren. Er moeten initiatieven worden ontplooid om de auto thuis te laten en te voet, met de fiets of de bus te gaan winkelen. Een omleidingsweg kan het zwaar verkeer uit het centrum weghouden." PRO moedigt ook het landelijk karakter aan. "De natuur is een troef. Via 'poorten' kan men deze gebieden bezoeken en leren ontdekken." Voor PRO is het braakliggend terrein van 't Laer, op nauwelijks 2 kilometer van het centrum, een prima locatie voor cultuur en sport.

vrijdag 29 januari 2010

De 12 werken verstuurd

Vandaag en maandag zullen bij een 50-tal verenigingen en organisaties brieven in de bus vallen met als bijlage de 12 werken van PRO en de 20 voorstellen die eruit voortvloeien.
De voorbije dagen ontving PRO nog verschillende ongeruste signalen uit de bevolking over vooral de onteigeningen en rare kronkels daaromtrent of zelfs tegenstrijdigheden met afgeleverde vergunningen... Dit vergt verder onderzoek en toont dag na dag meer en meer aan dit dossier blijkbaar met ogen haken aan mekaar hangt. Dus misschien daarom was het gemeenteraadsdossier onvolledig... Of was het dossier dan toch niet voldragen en onvoldoende uitgewerkt...

Reacties op onze 12 werken en voorstellen zijn van harte welkom. Dit maakt onze visie inhoudelijk sterker en nog meer onderbouwd!

donderdag 28 januari 2010

PRO-leden keken naar Capitalism: A Love Story

Leden van PRO-Opglabbeek zijn vanavond de nieuwe film van Michael Moore gaan bekijken. Curieus-Limburg bood deze mogelijkheid.
Schrijnende Amerikaanse toestanden passeerden de revue: uitzettingen, fabrieksluiting,... Maar ook in Europa, in België zijn gelijkaardige verhalen te vinden en te vertellen.
Ook werden interessante pistes noor voren gebracht. 1% van de samenleving bezit 95% van de rijkdom, de overige 5% zit bij 99% van de bevolking, wanneer gebruiken deze ns hun meerderheid! Of de Second Bill of Rights van president Franklin D. Rooseveld - die deels al in vele Europese grondwetten en in onze Belgische grondwet ingeschreven staan: zie artikel 8 tot en met 32.
Vervolgens werd nogmals aangetoond hun angst (door de overheid zelf of door lobby-groepen) wordt ingezet om beslissingen te forceren: de bevolking schrik aanjagen en onder druk zetten, het parlement zo dwingen iets goed te keuren. Triestig.
Ook de poging van Moore om een Citizen's Arrest te ondernemen op de Amerikaanse banken die 700 miljard dollar - belastingsgeld! - hebben gekregen en dit niet gebruiken om mensen en berijven te helpen maar verder in miserie te duwen. Hij pakte ze ook in met een geel lint "Crime Scene - Do Not Cross".
Of hoe hij met een geldtransportwagen het geld ging 'terughalen'... Een prachtige beelden!
Kortom: een aanrader!

GAOZ-gemeenten op bezoek in Opglabbeek

Gisterenavond ontving PRO-Opglabbeek haar collega-raadsleden en politieke vrienden uit de andere gemeenten van ons kanton. Er werden afspraken gemaakt omtrent samenwerking en visiebepaling.

woensdag 27 januari 2010

PRO lanceert 20 voorstellen:

1. Kindveilige schoolomgevingen
2. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers in het centrum
3. Tonnagebeperking op Weg naar As en Weg naar Bree
4. Verkeersvrije winkeldag op zaterdag
5. Uitvoeren project “Poort tot de Bosbeek”
6. Cultuurinfrastructuur spreiden om sportinfrastructuur te vernieuwen
7. Laat de pastorij, de kiosk en ’t Troempeelke overeind staan
8. ’t Laer, een poort tot de “Limburgse Duinen”
9. Vorm het oud kerkhof om tot een park
10. Herwaardeer het oud gemeentehuis tot een ceremoniële ruimte
11. Vrije schoolkeuze behouden
12. Publieke én private zorginitiatieven: serviceflats en thuiszorg
13. Meer betaalbare woningen
14. Duidelijke verkeersborden op het bedrijventerrein en Weg naar Zwartberg
15. Ontsluit Van Cranenbroek via het bedrijventerrein
16. Sint-Hubertuslaan: omleidingsweg of afsluiten
17. 5 ha extra bedrijventerrein
18. Fietspaden op het bedrijventerrein
19. Parkeerruimte voor vrachtwagens

20. En als uitsmijter: hoe zit het met de zandwinning?

Deze 20 voorstellen worden in de 12 werken vermeld in de berichten hieronder verder uitgewerkt.

PRO maakt keuzes

Politiek bedrijven is kansen aangrijpen om de samenleving vorm te geven en ten goede te veranderen, dit betekent keuzes maken. Het voorliggend Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Opglabbeek Centrum maakt keuzes maar laat ook vele kansen liggen.

Bij sommige investeringen zoals een nieuw gemeenschapscentrum met polyvalente zaal die nochtans handen vol geld zal kosten nu al begroot op 6 miljoen euro (zonder de gekende meerkosten) en later bij het gebruik, kan je je afvragen of dit resulteert in een aangenamer en leefbaarder centrum. En daarbij heeft onze gemeente geen behoefte aan prestigeprojecten maar wel aan doordachte investeringen dichtbij de mensen.

Fietsers en voetgangers moeten opnieuw het centrum heroveren. Ze moeten meer ruimte krijgen ten nadele van ‘koning’ auto.

De uitbreiding met 5 ha van ons bedrijventerrein past binnen de visie van PRO voor een leefbare economie en krijgt onze steun mits de ontsluiting via het bedrijventerrein gebeurt.


Inwoners moeten op een veilige en aangename manier kunnen winkelen in ons centrum. Handel, diensten en bedrijven moeten dan ook kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

PRO maakt andere keuzes en kiest voor 12 inhoudelijke werken: zie volgende twee berichten.
PRO, een Sociaal Positief Alternatief.

Voor een veilig en leefbaar centum...

1. Meer ruimte voor de zwakke weggebruikers:In de toelichtingsnota van het RUP kan iedereen terecht lezen dat het Dorpsplein, de Weg naar Zwartberg en de Kapelstraat te zeer in het teken staan van de ‘koning’ auto: doorgaand auto- en vrachtverkeer, geparkeerde wagens. Niet alleen moeten de vrachtwagens zo veel als mogelijk geweerd worden van de Weg naar Zwartberg (oost-west as), maar ook de noord-zuid as (Weg naar Bree-Dorpsstraat-Weg naar As) moet vrachtwagenarmer. Een tonnagebeperking van meer dan 5 ton (uitgezonderd voor leveringen) moet overwogen worden. Een omleidingsweg kan deze ook weg houden uit het centrum[1]
Zo heeft het veiliger maken van de schoolomgevingen en de herinrichting van de doortocht N730 in de Dorpsstraat in uitvoering van de Mobiliteitsconvenant
[2], van de meet af op de steun van PRO kunnen rekenen. Binnen de Gemeentelijke Begeleidingscommissie heeft Fabian Spreeuwers met positieve voorstellen de voetgangers en fietsers ruimte laten heroveren op de auto: een breder voet- en fietspad!
PRO wil ook dat het project “Poort tot de Bosbeek” nu eindelijk wordt afgewerkt en uitgevoerd: verbind het centrum via fiets- en voetpaden met de vallei van de Bosbeek. Zo ontstaat er een verbinding, een poort met dit natuurgebied. Dit project heeft troeven op velerlei vlakken zoals toerisme, natuurrecreatie en horeca. Ook het terug open maken van de Buurtweg nr. 23 speelt hier een belangrijke rol. Na de vele woorden, eist PRO nu de daden!


2. Aangenamer winkelen:
De Weg naar Zwartberg herbergt een aantal grote en kleine winkels – een paar ervan kan je als baanwinkel omschrijven. Dit betekent op drukke winkelmomenten heel wat autobewegingen. Er moeten initiatieven worden ontplooid om de auto thuis te laten en te voet, met de fiets of de bus te gaan winkelen – de G8-lijn biedt hiertoe al mogelijkheden. Ook moeten inwoners die hun auto op het Dorpsplein parkeren en hun boodschappen te voet doen, worden aangemoedigd. ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ en aanverwante initiatieven zijn dergelijke stimuli. De Samenwerkingsovereenkomst[3] die het gemeentebestuur afsloot met de Vlaamse overheid, geeft ook aanzetten om hierover acties te ontplooien. Volgens Fabian Spreeuwers kan de Weg naar Zwartberg op zaterdagvoormiddag zelfs gedeeltelijk (éénrichtingsverkeer bijv.) of geheel verkeersvrij worden gemaakt. Zo kunnen onze winkelende medebewoners de straat heroveren en in alle rust, veilig en – wie weet – vlotter winkelen. Kortom: aangenamer.

3. Cultuur- en sportinfrastructuur, elk zijn plaats:
PRO wil het Troempeelke en het recreatiegebied 't Laer combineren, en geen nieuw gemeenschapscentrum bouwen. Dat is goedkoper, je krijgt een betere verkeersspreiding, kwalitatief minstens evengoed. Want vergader- en vormingsruimte is al aanwezig in het Troempeelke; de zone aan het ’t Laer kan dienen om de (extra) behoefte aan ruimte voor cultuur en sport te helpen ledigen. De ruimte is er en de hinder voor de buurt zal minder zijn. Dit biedt ook financiële ruimte om de verouderde sporthal te vernieuwen met alle moderne noden en mogelijkheden.
Het landelijk karakter van Opglabbeek is geen slogan maar een werkelijkheid. De natuur in de randen van onze gemeente vormen ook een troef. Via zgn. “poorten” kunnen inwoners en toeristen deze gebieden (be)geleid bezoeken en leren ontdekken. ‘t Laer kan aanvullend zo’n poortfunctie op zich nemen.
Daarenboven is het verwijderen van de kiosk en het Troempeelke pure kapitaalvernietiging. In het voorstel van PRO krijgen ze een tweede leven: ze blijven overeind staan. “Ook de pastoor kan dan blijven wonen waar hij nu woont: in de pastorij”, aldus Fabian Spreeuwers.

4. Oud kerkhof: een park!
PRO herhaalt haar voorstel om het oud kerkhof om te vormen tot een park. Een groen plekje, een oase op de rand van ons centrum. “Immers, in een samenleving die haar overledenen respecteert, is het warmer om leven”, stelt Erik Casters. Dit park kan dan ook een culturele invulling krijgen en de kiosk een plaats geven indien deze koste wat kost zou moeten verdwijnen.

5. Oud gemeentehuis in een nieuw kleedje: De restauratie van het oude gemeentehuis – in de volksmond gekend als het Witte Huis – zit er eindelijk aan te komen. PRO hoopt dat met de herwaardering van dit centrumbepalend gebouw de nood aan een degelijke raadszaal en trouwzaal wordt ingevuld. “Want een degelijke ceremoniële ruimte mankeert onze gemeente”, stelt Martien Remans vast.

6. Vrije schoolkeuze in gevaar: De zone waar het gemeenschapsonderwijs gevestigd is krijgt in dit ontwerpplan al een herbestemming. Voor alle duidelijkheid: deze school bestaat en leeft nog. Dagelijks genieten kinderen er hun opleiding. “Eerst doodgezwegen, nu al uitgegomd?” vraagt Jean-Pierre Matthues zich af.
Volgens PRO is het verkeersveiliger en toegankelijker maken van de schoolomgevingen – zoals het al goedgekeurde project[4] voorziet – in tegenspraak met deze voorgestelde bestemming…

7. Een persoonlijke aanpak van de zorg:
PRO vindt zorg belangrijk en de zorgsector heeft ruimte nodig. Het RUP kiest voor concentratie en overheidsinfrastructuur. PRO vindt dat er naast serviceflats ook plaats moet zijn voor thuiszorg en ondersteuning van privé-initiatieven zoals bijv. het aanmoedigen van kangoeroewoningen. Zorg is een én-én verhaal. “En de persoon staat centraal in dit verhaal, niet de gebouwen”, stelt Antonino Lorefice.
De vastlegging van deze bestemmingszone ondermijnt de toekomstperspectieven van een aantal woningen erin. Eigenaars – huidige en toekomstige – worden beperkt in hun mogelijkheden tot uitbreiding of verbouwing; ook de verkoopkansen dalen, net zoals de waarde van hun goed.

8. Sociale en betaalbare woningen: mag het wat meer zijn:Onze gemeente scoort niet goed als het gaat over sociale woningen. De laatste jaren werd de bocht genomen en kwamen er projecten (zoals bijv. Bieskensveld, Het Scharnier). PRO vindt dit nog onvoldoende. Er moet sneller en meer geïnvesteerd worden in sociale en betaalbare woningen. Antonino Lorefice: “Ruimte voorzien is een, bakstenen zijn het andere”.
---

[1] Zie ook “9. Simpele oplossingen, grote gevolgen”[2] Het zgn. Module 10, goedgekeurd door gemeenteraad 15 december 2008 en http://kersendief.blogspot.com/2007/10/module-10-veilige-schoolomgeving.html
[3] Zie meer op www.samenwerkingsovereenkomst.be
[4] Zie “1. Meer ruimte voor de zwakke weggebruikers”

... en meer ruimte voor locale economie

9. Simpele oplossingen, grote gevolgen:Gericht verkeer lost veel op, vindt PRO. Verkeersgeleiding én duidelijke signalisatie bijv. bij Van Cranenbroek kan al veel verkeer weghouden van de Weg naar Zwartberg: uitgaand verkeer dat richting Genk moet, omleiden via het bedrijventerrein. Dit betekent tijdwinst voor de klanten en minder ongenoegen voor het doorgaand oost-west verkeer. Fabian Spreeuwers vat samen: “De mogelijkheden zijn er, nu nog duidelijke verkeersborden”.
De Weg naar Zwartberg werd ter hoogte van Denneweelde en Nieuwe Kempen heringericht: de wijken werden op een veiligere manier met elkaar verbonden. Dit punt stond hoog op de agenda van de wijkbewoners zoals PRO mocht ervaren tijdens de straatbevragingen van 2004-2006
[1]. “We hebben deze herinrichting ook voor de volle 100% gesteund. En zo realiseerden we een van onze verkiezingsbeloften”, concludeert Antonino Lorefice.
Wel is er nood aan meer toezicht op vrachtwagens in dit deel van de Weg naar Zwartberg want de huidige signalisatie wordt niet begrepen of genegeerd.
PRO doet ook een suggestie voor het gemeentelijk mobiliteitsplan dat momenteel in revisie is: bekijk op een ernstige wijze de rol die de Sint-Hubertuslaan kan spelen, bijv. in de ontsluiting van het bedrijventerrein, als een omleidingsweg die het centrum kan ontlasten of het omgekeerde: sluit hem af en maak er een fietspad van.

10. Meer bedrijventerrein, minder hinder:
PRO
is voorstander van de uitbreiding van ons regionaal bedrijventerrein met 5 ha. Fabian Spreeuwers: “Zo krijgen locale KMO’s en zelfstandigen binnen onze gemeente investerings- of uitbreidingskansen, zeker voor diegenen die op hun huidig vestigingsplaats exploitatieproblemen hebben.” Ook kan deze uitbreiding de ontsluiting van Van Cranenbroek verbeteren.
De zone achter het woonlint – tegenover de oude Velda-gebouwen – is voor PRO aanvaardbaar op voorwaarde dat er een voldoende brede bufferzone wordt voorzien, ingekleed in het landschap met de nodige beplanting. PRO wil niet opnieuw een omwalling met een muur van industriële gebouwen erachter zoals de wijk Nieuwe Kempen in het verleden cadeau heeft gekregen.
De voorwaarde uit het gemeentelijke structuurplan moet onverkort worden uitgevoerd: geen detailhandel én geen activiteiten die extra verkeer aantrekken.
Tot slot moet de ontsluiting gebeuren via het bestaande bedrijventerrein: Industrieweg-Noord en dan zo naar de rotonde op de Weg naar Meeuwen. Want alleen zo kan de drukte op Weg naar Zwartberg worden verminderd.
Wanneer de industriewegen worden vernieuwd mag ook niet de zwakke weggebruiker vergeten worden: deze wegen moeten fietsvriendelijker. Rust ze uit met fietspaden. Uit onze bevraging in 2005
[2] bleek dat 1 op 10 werknemers het woon-werkverkeer aflegt met de fiets. Zij moeten dit in veilige omstandigheden kunnen doen. Indien deze verbeteren, springen nog meer werknemers op de fiets en ook dit heeft gevolgen op de verkeersstromen op het bedrijventerrein en de toegangswegen ernaartoe. Hopelijk wordt PRO nu wel gehoord, nu ook anderen gelijkaardige voorstellen lanceren.

11. Geen logistieke zone zonder parkeerruimte voor vrachtwagens:
PRO
hoopt ook dat deze uitbreiding eindelijk ruimte voorziet voor de inrichting van een parking waar vrachtwagens – overdag maar zeker ’s nachts – kunnen worden geparkeerd, die op dit moment problemen en overlast veroorzaken in woonstraten. Ook dit verhoogt de leefbaarheid! Tijdens onze straatbevragingen
[3] stond deze problematiek hoog op de agenda. En andere gemeenten zoals bijv. Ham, Beringen en Heusden-Zolder bewijzen dat dit kan! “Trouwens de Vlaamse overheid heeft hierover een draaiboek[4] uitgewerkt: ‘knippen en plakken’ biedt hier mogelijkheden”, besluit Fabian Spreeuwers.

12. Verborgen agenda. De zandwinning:“Wanneer zou de zandwinning op de grens met Meeuwen starten?” Net voor de gemeenteraadsverkiezingen 2006 was dit een heet dossier en kon het niet snel genoeg gaan. Is het sindsdien verdwenen in de zandbak… PRO houdt de vinger aan de pols. Immers, zo’n uitbating heeft effecten op mens en milieu. De ontginning zal tientallen transporten per dag vergen die al de drukke gewestweg N76 (eveneens in uitbouw tot dé verbindingsweg Genk-Bree) zullen bevolken. “Vervolgens zal deze exploitatie de leefbaarheid en woonkwaliteit (zoals bijv. fijn(zand)stof) van onze wijk nog meer aantasten,” voorspelt Antonino Lorefice.
Tot slot heeft de exploitatie (nadelige) impact op de waterhuishouding van deze vennen die toch een belangrijke toeristische troef zijn (fietspad, wandelen, genieten).


---[1] Zie www.project2006.be “straatbevraging”[2] Zie www.project2006.be “straatbevraging”[3] Zie www.project2006.be “straatbevraging”[4] Zie www.mobielvlaanderen.be/vademecums/parkeerbeleid/deel5.pdf (pag. 52)

zondag 24 januari 2010

PRO naar Hangar 58

Zaterdagavond klonk PRO met veel ander volk op de nieuwjaarsreceptie van sp.a-Limburg.
De magische locatie bevond zich in Bokrijk: Hangar 58. Wat een zicht op de Oude Stad!

vrijdag 22 januari 2010

Bezwaar ingediend

Vanmiddag heeft Fabian het bezwaar van PRO ingediend.
We gaan afwachten hoe de meerderheid en de ontwerpers reageren op onze bezwaren...

woensdag 20 januari 2010

Verdieping en verbreding

Gisterenavond had PRO overleg met een aantal instanties om de komende maanden leuke, vormende en culturele activiteiten op het getouw te zetten. De komende weken zal dit stilaan vorm krijgen...
Curieus?
Binnenkort meer...

maandag 18 januari 2010

PRO bij PRO-Genk

Zondagvoormiddag gingen Tony en Fabian hun nieuwjaarswensen betuigen op de receptie van PRO-Genk.

donderdag 14 januari 2010

Bezwaar RUP verder uitgewerkt

De Werkgroep die zich eind december boog zich vanavond over het RUP Centrum en verwerkte een aantal adviezen en reacties van inwoners in het ontwerp-bezwaar dat was uitgewerkt. Het bezwaar kreeg meer 'body' en meer draagkracht. Na een laatste lezing zal Fabian dit aangetekend indienen.

vrijdag 1 januari 2010