dinsdag 7 februari 2012

Speeltuinstraat (2) - infobrief (inleiding)

Begin augustus 2011 informeerden we de buurt rondom 't Laer een eerste keer. Vanavond volgde de tweede keer.

Extra nieuwsbrief:

’t Laer, binnenkort een paradijs voor een elitair paardenwereldje?

Beste mede-inwoners,
Vervolg op onze nieuwsbrief van in de zomerperiode 2011.
Sindsdien is er teen en tander gebeurd:
- de projectontwikkelaar kreeg een ontheffing op de MER-plicht: een milieueffectenrapport is niet vereist;
- er is een MOBER opgesteld; dit mobiliteitseffectenrapport maakte deel uit van het MER-dossier;
- dit MER-dossier – een turf van 410 bladzijden kan je raadplegen op www.mervlaanderen.be;
- een bouwaanvraag werd ingediend en het openbaar onderzoek loopt nog (tot 10 februari);
- de projectontwikkelaar kreeg een miljoen euro belastingsgeld – omschreven als strategische investeringssubsidie.

PRO hoopt(e) het volgende: “ ’t Laer, astemblief: geen tweede Van Cranenbroek! ”
Op de bladzijden hierna geven we een bloemlezing uit het aanvraagdossier en de voorziene activiteiten op het terrein tussen het Joekelbos en de Leemkuilstraat.
We gaan ervanuit dat jullie als directe betrokkenen kunnen oordelen: “dit willen we voor ons deur of niet”. Want jullie zijn de eerste slachtoffers of begunstigden van dit project…

PRO is ook bezorgd of dit project – als het gerealiseerd wordt – wel Opglabbeek en haar inwoners ten dienste komt: verhoogt het onze welvaart? Of zorgt het enkel voor overlast? Wordt het een gebied dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen of enkel een elitair clubje? Wordt de tolerantie van het project afgekocht via allerlei paternalistische liefdadigheidsinitiatieven? Of is deze vorm sponsoring een soort van geleide democratie op zijn Chinees…

Weet dat de projectontwikkelaar de provincie heeft afgeschuimd naar een locatie en uiteindelijk in onze gemeente is geland. Waarom wouden die andere gemeenten dit project niet?

Deze vragen willen we jullie voorleggen.

* * *

In de berichten hieronder volgt opnieuw wat uitleg over de procedure en dan een aantal inhoudelijke punten.

Speeltuinstraat (2) - infobrief (procedure)

Net zoals begin augustus 2011 volgt hieronder een stand van zaken over de procedure.

Welke administratieve stappen moeten nog doorlopen worden vooraleer er gebouwd mag en kan worden?


1. Milieueffectenrapportage:
Projecten en plannen vanaf een bepaalde omvang of een bepaalde ruimtelijke impact moeten op voorhand beoordeeld worden op hun mogelijke gevolgen voor de open ruimte, op mens, leefmilieu en natuur. Dit onderzoek is gekend als MilieuEffectenRapportage (MER).
In een aantal gevallen is het mogelijk dat de initiatiefnemer van zo’n project – dat in principe onder de MER-plicht valt – een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan aanvragen. Dit betekent dat hij aantoont dat er voor dat project geen of beperkte milieueffecten te verwachten zijn.
Deze procedure is afgerond en de ontheffing werd aanvaard door de Vlaamse administratie: minimale impact op mens en milieu. De beslissing en de ontheffingsaanvraag zijn bekendgemaakt op de site www.mervlaanderen.be (dossierdatabank).

2. Vergunningen:
Vooraleer je met een project kan starten heb je eerst een vergunning nodig om dit te mogen bouwen – de stedenbouwkundige vergunning - en veelal ook een vergunning om dit te mogen uitbaten – de milieuvergunning. Deze vergunningen kunnen apart of tesamen (“Uniek Loket”) worden aangevraagd. Heb je beide vergunningen nodig, dan moet je beide vergunningen in je bezit hebben vooraleer je mag starten met de werken! De ontwikkelaar heeft gekozen voor 2 aparte procedures vermits er nu enkel een bouwaanvraag werd ingediend…

Het college van burgemeester en schepenen moet binnen 105 kalenderdagen een beslissing nemen: vergunnen of weigeren. De beslissing omtrent de bouwaanvraag is te verwachten begin april. Tegen deze beslissingen (milieu/bouw) is beroep mogelijk bij het provinciebestuur. En daarna desnoods bij de Raad van State.
In beide vergunningsprocedures wordt er in deze periode een openbaar onderzoek gedurende 30 kalenderdagen georganiseerd. Dit wordt kenbaar gemaakt via gele affiches op de plaats van het project. Tijdens deze periode kan eenieder het dossier inkijken en desgevallend opmerkingen of bezwaren indienen. De vergunningverlenende overheid moet hierop antwoorden en haar beslissing motiveren.

Momenteel ligt de bouwaanvraag voor en nog tot 10 februari e.k. kan je het dossier gaan inkijken en desgevallend schriftelijk bezwaar of opmerkingen gaan indienen.
Daarna moet nog de milieuvergunningsaanvraag volgen. Pas als deze ook afgeleverd zou worden, mag er gestart worden met de werken.

Speeltuinstraat (2) - infobrief (inhoudelijk)

Begin augustus 2011 deden we een uitgebreid inhoudelijk verhaal. Nu beperken we ons tot 3 punten.

’t nieuwe jeugdparadijs – nu Sentowerpark genoemd: hemel of hel?

“Sentower Park biedt de professionele ruiter, de amateurruiter, toerist en iedere andere bezoeker de gelegenheid om deel te nemen aan een brede waaier van activiteiten en evenementen in een uniek en modern hippisch centrum, opgevat als multifunctioneel park op natuurlijke wijze verbonden met diverse toeristische en recreatieve netwerken.” Zo staat het beschreven in het aanvraagdossier (pag. 9, downloadbaar via http://www.mervlaanderen.be/). Wat mooi op papier staat: is dit ook zo in realiteit? De schetsen en het verhaal over de nieuwe zaal in’t centrum was voor een aantal inwoners een oogappel, momenteel is deze een doorn in hun oog die pijn doet en hen het zicht ontneemt.
Gaat dit project eenzelfde weg op?

Geen 2e Van Cranenbroek astemblief!
Een mooi plaatje inderdaad op pag. 25 van het MER-dossier. Zeker bekeken vanuit dat perspectief. Wat kan je er op tegen hebben? Eindelijk krijgt deze ruimte een invulling.
Maar in feite komt dit er ook (diverse impressies te vinden in het MER-dossier pag. 18 tot 21): de tijdelijke stallen op weiden (tot aan het Joekelbos).
En volgens het dossier (pag. 24) vinden er ruim 70 activiteiten per jaar plaats: 6 jumpings met telkens 2 500 à 10 000 bezoekers en 200 à 250 paardentrucks (donderdag tot zondag); en ook andere kleinere en middelgrote evenementen zoals o.a. christmas market, musical, aperitief concert, outdoor fair, farmers’ market, Halloween (gaande van 30 tot 5 000 bezoekers) (in de week maar vooral in de weekends). En al deze bezoekers hebben al dan niet in carpoolverband auto’s bij… Een aantal activiteiten overlappen met de nieuwe polyvalente zaal. Een aantal activiteiten lijken van elders (uit een andere Opglabbeekse wijk of buurt) naar hier gezogen te worden (tegen betaling?)…
PRO hoopt “dat het maar geen tweede Van Cranenbroek wordt” (vrij naar Boudewijn De Groot). Want dan staan we in’t weekend zowel oost-west als noord-zuid vast…

Belastingsgeld over het paard getild?
De nieuwe zaal in’t centrum wordt betaald met Opglabbeeks belastingsgeld. De hallen hier ontvangen Vlaamse centen – belastingsgeld waaraan wij ook hebben bijgedragen. Betalen we dus twee keer voor een gelijkaardige investering? “En de gemeente mocht de zaal hier niet bouwen…”, verklaren de burgemeester en schepenen al jaren in koor. Een oplichter in’t spel?
De projectontwikkelaar wil er ook feesten en evenementen laten plaatsvinden. De investering moet opbrengen natuurlijk! Deze hallen en de zaal gaan mekaar beconcurreren – een lege zaal of hal kost handen vol geld. Is dit paradepaard de haver dan wel waard?
Of hadden er geen afspraken gemaakt kunnen worden met deze ontwikkelaar over het gebruik van de hallen hier? Zo kon de investering aan de kerk worden afgebouwd met minder impact op ons centrum. Zo zou er voldoende ruimte overgebleven zijn voor uitbreiding van kleuterklassen. Maar ware het niet nog beter geweest ons centrum helemaal te sparen en de zaal en/of andere functies hier te bouwen. Dan had de pastorij niet moeten sneuvelen. Deze afbraakpolitiek is lijkt op de tactiek van een horde barbaren…