zaterdag 31 december 2005

Werking in 2005

Januari – Folder nr. 11 viel in de brievenbussen

Thema’s:
- onze nieuwe naam werd gelanceerd
- de straat heeft gesproken: de eerste reacties van de straatbevragingen

21 januari 2005 – PRO opnieuw op straat
In ons blaadje PROject2006 is verslag gegeven van onze ‘heenronde’. Morgen start de ‘terugronde’. Na een korte winterstop zetten we onze straatbevragingen verder. Morgen, zaterdag 22 januari, gaan we deur tot deur in de Dennenstraat, Weg naar Niel en de Zandstraat.

31 maart 2005 – PRO: verjonging, vernieuwing
Onze manier van werken, ons project heeft aantrek. Kristof Cuppens, een 21-jarige Louwenaar, kwam en zag dat het goed was: “PRO staat dicht bij onze inwoners en dat spreekt me aan. Graag wil ik mijn schouders mee onder dit project zetten!” En hij zette zijn engagement direct kracht bij!
Hij zal Dirk Corstjens vervangen in de gemeentelijke Sportraad en als commissaris in de vzw Sportcentrum. Ook zal hij Christine Van Aerschot-Claes vervangen in de vzw Troempeelke.
Jullie zullen hem nog zien en horen…

17 april 2005 – Actie Proper Straatbeeld
PRO stak al voor de 2e maal de handen uit de mouwen voor propere straten! PRO hielp met schoolkinderen en andere verenigingen onze gemeentestraten proper maken.

30 april 2005 – Zwerfvuil op het speelplein Boekweitstraat opgeruimd
Twee weken geleden maakten we de straten proper. Vandaag een speelplein. Samen met enkele kinderen uit de buurt heeft PRO het speelpleintje in de Boekweitstraat en de beplanting errondom opgeruimd. Ook werd het bospad tussen de Boekweitstraat en de Engelenweg werd zwerfvuilvrij gemaakt. PRO zal de komende maanden nog meer van dergelijke kleine en in de buurt aangekondigde acties ondernemen.

2 juni 2005 – Woon-werk per fiets
Momenteel is PRO al geruime tijd bezig met bevragingen in de woonstraten van onze gemeente. Maar PRO ziet dit ruimer. PRO wil ook haar oor te luister leggen bij onze industriële gemeenschap.
Aanleiding is de vraag van een aantal werknemers om mee de schouders zetten onder het motto ‘veilig fietsen op het industrieterrein’, ‘veilig woon-werkverkeer per fiets’.
Het aantal werknemers dat dagelijks met de fiets gaan werken, heeft zo een positief effect op de mobiliteitsstromen op, van en naar onze industriezone. Hun veiligheid zal verhogen door het uitrusten van de industriewegen met fietsstroken of fietspaden.
Deze bevraging is een eerste fase.
We hebben ons ook - in het kader van de mobiliteitsconvenant – gericht tot het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit, mevrouw K. Van Brempt. Dit kan een interessant element zijn voor bedrijfsvervoersplannen of voor de mobiliteit op, van en naar het industrieterrein.
Aan het gemeentebestuur werd de vraag gesteld of bij de recente verkeerstellingen op het bedrijventerrein ook de fietsers geteld werden.
Ook werd OCO over deze bevraging geïnformeerd.
In volgende fases zal PRO tellingen uitvoeren op het bedrijventerrein en de fietsers bevragen.

5 juni 2005 – 1000e huisbezoek
De voorbije zaterdag werd in de Rittenweg de 1000e woning bezocht sinds PRO startte met haar straatbevragingen. PRO zal deze manier van werken blijven verderzetten. Op naar de 2000e woning!

25 juni 2005 – Plein Denneweelde werd proper
Tijdens buurtvergaderingen van de voorbije jaren kwam telkens het onderhoud van het plein ter sprake. Met de zomervakantie voor de deur is het belangrijk (en plezant) dat de kinderen van de wijk hun vakantie met een proper plein kunnen inzetten. Vandaar heeft PRO het plein schoon geveegd en het zwerfvuil opgeruimd.

18 juli 2005 – Bevraging industrieterrein “woon-werk per fiets”: de resultaten
Fase 1 van dit project is voorbij. Op 2 juni ontvingen alle bedrijven een vragenlijst. Op 15 juli hebben 15 % van de bedrijven gereageerd. Deze vertegenwoordigen ruim 45 % van de tewerkstelling op ons bedrijventerrein. Deze cijfers versterken de representativiteit van de resultaten hierna.
- ongeveer 9 % van de werknemers leggen de afstand woon-werk af per fiets (dit zijn 180 à 200 werknemers die elke dag de niet zo fietsvriendelijke industriewegen trotseren);
- 70 % van de bedrijven heeft voorzieningen zoals een fietsenstalling of douches;
- 20 % van de bedrijven geeft stimulansen zoals een fietsvergoeding.
Vlaams minister van Mobiliteit, mevrouw K. Van Brempt heeft haar interesse voor dit project betuigt. Ze laat weten dat de opmaak van een bedrijfsvervoerplan voor 33 % gesubsidieerd (met een maximum van 12 500 €) kan worden via module 15 van de mobiliteitsconvenant. PRO zal dit voorstellen aan het gemeentebestuur op de gemeenteraad van 18 juli en de ondernemersclub OCO.
Ook krijgen – naar analogie van onze straatbevragingen - alle bedrijven, OCO vzw en het gemeentebestuur de resultaten van deze bevraging in hun bus.

28 september 2005 - Straatbevragingen: 1 jaar later
PROject2006 startte op 4 september 2004 met een formule om direct contact te zoeken met onze inwoners. PRO ging (en gaat nog steeds) actief naar de mensen toe om haar oor te luister te leggen. Straatbevragingen, een vernieuwende aanpak in Opglabbeek. Wat zijn de resultaten? Wat vinden onze inwoners? Welke ideeën leven bij onze inwoners?

Oktober – Folder nr. 12 viel in de brievenbussen
Thema’s:
- Martien stelt zich voor
- De straat heeft gesproken, deel 2
- Bevraging “woon-werk per fiets”
- Tankslag

3 oktober 2005 – Beleid op maat van de buurt

6 oktober 2005 - Jong en oud hand in hand : kangoeroewoningen
De formule komt overgewaaid uit Australië en is intussen ook goed ingeburgerd in Nederland en de Scandinavische landen. Het kan op twee manieren: u verbouwt een bestaande woning of u bouwt een nieuwe. In beide gevallen wordt het huis in twee aparte woningen onderverdeeld; één voor het ouder en één voor het jonger echtpaar. Een interessante oplossing met grote voordelen: de kangoeroewoning komt tegemoet aan de moderne woontendensen, laat toe om ergens levenslang te wonen en is financieel aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Kleine aanpassingen maken een groot verschil! In dit geval is 1+1=3! Het systeem van mantelzorg kan hierop perfect aansluiten. PRO is ervan overtuigd dat dit concept bijdraagt om de noodzakelijke investeringen in bejaardenvoorzieningen (serviceflats en rustoorden) betaalbaar te houden voor de overheid.

11 oktober 2005 - PRO lanceert gemeentelijke premie voor het gebruik van zonne-energie
PROject2006 heeft een extra agendapunt ingediend voor de gemeenteraad van 17 oktober e.k.
Opglabbeek is een van laatste 21 Limburgse gemeenten waar deze subsidie nog niet bestaat. Andere overheden zoals Interelectra - het lichtend voorbeeld -, de Vlaamse en federale overheid, moedigen het gebruik van deze vorm van energieopwekking en -aanwending financieel aan. PRO gaat er vanuit dat de gemeenteraad dit voorstel unaniem zal goedkeuren. Het is goede en gezonde beslissing voor onze inwoners zeker in deze tijden van dure energieprijzen...

13 november 2005 – PRO lanceert een gemeentelijke subsidie voor het neutraliseren van stookolietanks
De PRO-fractie diende voor de gemeenteraad van 21 november een extra agendapunt in.
Ervaring leert dat veel eigenaars, uit vrees voor eventuele hoge sanerings- of opruimingskosten, hun stookolietank in de grond laten zitten nadat deze buitengebruik is gesteld (bijv. bij overschakeling op gas of bij plaatsing van een nieuwe tank). Nochtans zolang zo’n tank in de grond zit, blijft er risico op mogelijke (verdere) bodemverontreiniging. De milieuwetgeving legt zelfs op dat elke tank die definitief.

maandag 12 december 2005

Folder: Op straat!

PROject2006
Groen!en, sp.a’ers en progressieven samen voor een bruisend Opglabbeek!
jaargang 5, nummer 13, december 2005

Leven in het centrum is meer dan een bruisende fontein – want rust roest
Onze gemeente heeft in’t centrum een mooi plein. Laat ons het dan ook gebruiken voor activiteiten en niet alleen als parkeerplaats. Kermis, carnaval, … horen daar thuis. De kermis is ondertussen al teruggekeerd en bewijst dat het daar thuis hoort! Nu de carnavalstent nog terughalen uit de bossen van Gruitrode. Ook de plaatselijke middenstand kan er wel bij varen.

November, een tijd voor bezinning
Wat met het oud kerkhof? Tot 2006 geniet het kerkhof een ‘beschermd’ statuut, aldus de meerderheid. Maar gelet op snode (bouw)plannen kan dit veranderen. PRO wil dat het kerkhof behouden blijft. Het kan omgevormd worden tot een park. Een laatste rustplaats voor onze dierbaren maar ook een plaats voor rust en bezinning. Een groene ruimte op de rand van’t centrum.

Straatbevraging: PRO kan het niet laten - onze tocht gaat verder!
PRO passeerde intussen in volgende straten: Ophovenstraat, Dreesstraat, Weg naar Zwartberg en Lietenstraat. Opnieuw inwoners van ruim 300 woningen maakten kennis met onze aanpak: naar de mensen gaan en luisteren.

Tankslag: het vervolg
Het voorstel van PRO werd op de gemeenteraad van 21 maart positief onthaald maar in feite in de kelder gestoken (zie ook onze folder van oktober)… Of toch niet?
Nu het energiethema – zeker met de hoge energieprijzen – actueel wordt en het verenigingsleven er aandacht aan besteed (de infoavond van 17 november bracht meer dan 120 aanwezigen op de been), springt de meerderheid wel op de kar. Daarom hebben we het project “Tankslag” opnieuw op de gemeenteraad van 21 november gebracht. PRO vindt dat een gemeente haar inwoners moet sensibiliseren, informeren en stimuleren. PRO wil inwoners die hun stookolietank laten neutraliseren, financieel aanmoedigen: 100 € voor een bovengrondse tank en 150 € voor een ondergrondse tank. Op deze gemeenteraad werd afgesproken om hiervoor een bedrag van 7 500 € in de begroting voor het jaar 2006 te voorzien. Afwachten of dit een kerstcadeau zal worden …

De zon komt voor iedereen gratis op maar brengt niet voor iedereen op
Op de gemeenteraad van 17 oktober lag het voorstel van PRO voor om een premie in te voeren voor het installeren van zonneboilers of zonnepanelen. De meerderheid verwees toen – na een verwarde uitleg – dit voorstel naar een werkgroep om dit in een groter kader te onderzoeken enzoverder… Ervaring leert ons: dit is veel geblaat, maar levert weinig wol op... De meerderheid wil blijkbaar belastingsgeld niet opnieuw investeren in haar inwoners …
Of wil ze dit nu ineens wel? Op de gemeenteraad van 21 november werd aangekondigd dit voorstel toch te aanvaarden op de gemeenteraad van december. Opnieuw afwachten of dit een kerstcadeau zal worden. Wij houden jullie op de hoogte!
Intussen laten 3 van de ons omringende gemeenten hun inwoners wel al genieten van een subsidie voor het gebruik van zonne-energie: As, Genk en Maaseik.