dinsdag 7 februari 2012

Speeltuinstraat (2) - infobrief (procedure)

Net zoals begin augustus 2011 volgt hieronder een stand van zaken over de procedure.

Welke administratieve stappen moeten nog doorlopen worden vooraleer er gebouwd mag en kan worden?


1. Milieueffectenrapportage:
Projecten en plannen vanaf een bepaalde omvang of een bepaalde ruimtelijke impact moeten op voorhand beoordeeld worden op hun mogelijke gevolgen voor de open ruimte, op mens, leefmilieu en natuur. Dit onderzoek is gekend als MilieuEffectenRapportage (MER).
In een aantal gevallen is het mogelijk dat de initiatiefnemer van zo’n project – dat in principe onder de MER-plicht valt – een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan aanvragen. Dit betekent dat hij aantoont dat er voor dat project geen of beperkte milieueffecten te verwachten zijn.
Deze procedure is afgerond en de ontheffing werd aanvaard door de Vlaamse administratie: minimale impact op mens en milieu. De beslissing en de ontheffingsaanvraag zijn bekendgemaakt op de site www.mervlaanderen.be (dossierdatabank).

2. Vergunningen:
Vooraleer je met een project kan starten heb je eerst een vergunning nodig om dit te mogen bouwen – de stedenbouwkundige vergunning - en veelal ook een vergunning om dit te mogen uitbaten – de milieuvergunning. Deze vergunningen kunnen apart of tesamen (“Uniek Loket”) worden aangevraagd. Heb je beide vergunningen nodig, dan moet je beide vergunningen in je bezit hebben vooraleer je mag starten met de werken! De ontwikkelaar heeft gekozen voor 2 aparte procedures vermits er nu enkel een bouwaanvraag werd ingediend…

Het college van burgemeester en schepenen moet binnen 105 kalenderdagen een beslissing nemen: vergunnen of weigeren. De beslissing omtrent de bouwaanvraag is te verwachten begin april. Tegen deze beslissingen (milieu/bouw) is beroep mogelijk bij het provinciebestuur. En daarna desnoods bij de Raad van State.
In beide vergunningsprocedures wordt er in deze periode een openbaar onderzoek gedurende 30 kalenderdagen georganiseerd. Dit wordt kenbaar gemaakt via gele affiches op de plaats van het project. Tijdens deze periode kan eenieder het dossier inkijken en desgevallend opmerkingen of bezwaren indienen. De vergunningverlenende overheid moet hierop antwoorden en haar beslissing motiveren.

Momenteel ligt de bouwaanvraag voor en nog tot 10 februari e.k. kan je het dossier gaan inkijken en desgevallend schriftelijk bezwaar of opmerkingen gaan indienen.
Daarna moet nog de milieuvergunningsaanvraag volgen. Pas als deze ook afgeleverd zou worden, mag er gestart worden met de werken.

Geen opmerkingen: