woensdag 3 augustus 2011

Speeltuinstraat - infobrief (procedures)

Welke administratieve stappen moeten doorlopen worden vooraleer er gebouwd mag en kan worden?


1. Milieueffectenrapportage:
Projecten en plannen vanaf een bepaalde omvang of een bepaalde ruimtelijke impact moeten op voorhand beoordeeld worden op hun mogelijke gevolgen voor de open ruimte, op mens, leefmilieu en natuur. Dit onderzoek is gekend als MilieuEffectenRapportage (MER). De Vlaamse overheid heeft een lijst opgesteld welke projecten en plannen hiermee bedoeld worden :
“12 Toerisme en recreatie
a) Vakantiedorpen, hotelcomplexen buiten stedelijke zones, permanente kampeer- en caravanterreinen, themaparken, skihellingen, skiliften en kabelspoorwegen, met bijhorende voorzieningen, met een terreinoppervlakte van 5 ha of meer, of met een verkeersgenererende werking van pieken van 1000 of meer personenauto-equivalenten per tijdsblok van 2 uur.”

In een aantal gevallen is het mogelijk dat de initiatiefnemer van zo’n project – dat in principe onder de MER-plicht valt – een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan aanvragen. Dit betekent dat hij aantoont dat er voor dat project geen of beperkte milieueffecten te verwachten zijn.

Nadat het dossier is ingediend heeft de dienst MER een termijn van 60 dagen om een beslissing te nemen over de aanvraag: wordt de ontheffing aanvaard of niet. De beslissing wordt bekendgemaakt op de site www.mervlaanderen.be (dossierdatabank). Deze procedure is nu lopende. Als de ontheffing aanvaardt wordt, kunnen én moeten de nodige vergunningen nog worden aangevraagd. Wordt de ontheffing niet aanvaard, dan moet eerst een MER worden opgesteld.

2. Vergunningen:
Vooraleer je met een project kan starten heb je eerst een vergunning nodig om dit te mogen bouwen – de stedenbouwkundige vergunning - en veelal ook een vergunning om dit te mogen uitbaten – de milieuvergunning. Deze vergunningen kunnen apart of tesamen (“Uniek Loket”) worden aangevraagd. Heb je beide vergunningen nodig, dan moet je beide vergunningen in je bezit hebben vooraleer je mag starten met de werken!
Nadat de vergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard is moet het college van burgemeester en schepenen binnen 105 kalenderdagen een beslissing nemen: vergunnen of weigeren . Tegen deze beslissingen (milieu/bouw) is beroep mogelijk bij het provinciebestuur. En daarna desnoods bij de Raad van State.
In beide vergunningsprocedures wordt er in deze periode een openbaar onderzoek gedurende 30 kalenderdagen georganiseerd. Dit wordt kenbaar gemaakt via gele affiches op de plaats van het project. Tijdens deze periode kan eenieder het dossier inkijken en desgevallend opmerkingen of bezwaren indienen. De vergunningverlenende overheid moet hierop antwoorden en haar beslissing motiveren.

Voor het bouwen van de hallen, het hotel, de paddocks en het fietscafé zijn bouwvergunningen vereist. Maar ook voor de exploitatie van een aantal onderdelen is er een milieuvergunning vereist – bij wijze van voorbeeld:

“Rubriek 9.4.3 Inheemse grote zoogdieren (paard en runderachtigen): Stallen voor inheemse grote zoogdieren, inzonderheid paarden, koeien, runderen, waaronder verstaan één of meer gebouwen en/of installaties waarin grote zoogdieren andere dan varkens of mestkalveren gefokt of gehouden worden: a) in een ander gebied dan deze vermeld onder b) en c) (hiermee wordt bijv. recreatiegebied bedoeld):
1° met plaatsen voor 5 tot en met 200 gespeende dieren: klasse 2 (schepencollege)
2° met plaatsen voor meer dan 200 gespeende dieren: klasse 1 (provincie) ”

“Rubriek 32.4 Rijscholen, inrichtingen voor ruiter-, draf-, ren- en mensport, inrichtingen voor verhuur en africhting van paarden en andere zadeldieren: klasse 2 (schepencollege)”

Voor dit project werd er – op voorhand – volgens de Codex Ruimtelijke Ordening een projectvergadering samengeroepen. Dit betekent dat adviesinstanties al hun opmerkingen en bezwaren meedelen vooraleer de vergunningsprocedures worden opgestart. De buurtvergadering van 14 juni ll. en het opstellen van een MOBER – mobiliteitseffectenrapport – waren bijvoorbeeld opmerkingen en vereisten vanwege deze adviesinstanties.

Tot zover een korte lezing over de administratieve plichten. Deze gelden voor iedereen!

Samenvattend:
- volg het ontheffingsdossier op www.mervlaanderen.be.
- let op de gele affiches die volgens de projectontwikkelaar ten vroegste vanaf augustus-september in het straatbeeld zullen verschijnen.
- Let ook op de gemeentelijke website www.opglabbeek.be; hierop moet dit openbaar onderzoek ook worden aangekondigd.

Geen opmerkingen: