vrijdag 29 januari 2010

De 12 werken verstuurd

Vandaag en maandag zullen bij een 50-tal verenigingen en organisaties brieven in de bus vallen met als bijlage de 12 werken van PRO en de 20 voorstellen die eruit voortvloeien.
De voorbije dagen ontving PRO nog verschillende ongeruste signalen uit de bevolking over vooral de onteigeningen en rare kronkels daaromtrent of zelfs tegenstrijdigheden met afgeleverde vergunningen... Dit vergt verder onderzoek en toont dag na dag meer en meer aan dit dossier blijkbaar met ogen haken aan mekaar hangt. Dus misschien daarom was het gemeenteraadsdossier onvolledig... Of was het dossier dan toch niet voldragen en onvoldoende uitgewerkt...

Reacties op onze 12 werken en voorstellen zijn van harte welkom. Dit maakt onze visie inhoudelijk sterker en nog meer onderbouwd!

donderdag 28 januari 2010

PRO-leden keken naar Capitalism: A Love Story

Leden van PRO-Opglabbeek zijn vanavond de nieuwe film van Michael Moore gaan bekijken. Curieus-Limburg bood deze mogelijkheid.
Schrijnende Amerikaanse toestanden passeerden de revue: uitzettingen, fabrieksluiting,... Maar ook in Europa, in België zijn gelijkaardige verhalen te vinden en te vertellen.
Ook werden interessante pistes noor voren gebracht. 1% van de samenleving bezit 95% van de rijkdom, de overige 5% zit bij 99% van de bevolking, wanneer gebruiken deze ns hun meerderheid! Of de Second Bill of Rights van president Franklin D. Rooseveld - die deels al in vele Europese grondwetten en in onze Belgische grondwet ingeschreven staan: zie artikel 8 tot en met 32.
Vervolgens werd nogmals aangetoond hun angst (door de overheid zelf of door lobby-groepen) wordt ingezet om beslissingen te forceren: de bevolking schrik aanjagen en onder druk zetten, het parlement zo dwingen iets goed te keuren. Triestig.
Ook de poging van Moore om een Citizen's Arrest te ondernemen op de Amerikaanse banken die 700 miljard dollar - belastingsgeld! - hebben gekregen en dit niet gebruiken om mensen en berijven te helpen maar verder in miserie te duwen. Hij pakte ze ook in met een geel lint "Crime Scene - Do Not Cross".
Of hoe hij met een geldtransportwagen het geld ging 'terughalen'... Een prachtige beelden!
Kortom: een aanrader!

GAOZ-gemeenten op bezoek in Opglabbeek

Gisterenavond ontving PRO-Opglabbeek haar collega-raadsleden en politieke vrienden uit de andere gemeenten van ons kanton. Er werden afspraken gemaakt omtrent samenwerking en visiebepaling.

woensdag 27 januari 2010

PRO lanceert 20 voorstellen:

1. Kindveilige schoolomgevingen
2. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers in het centrum
3. Tonnagebeperking op Weg naar As en Weg naar Bree
4. Verkeersvrije winkeldag op zaterdag
5. Uitvoeren project “Poort tot de Bosbeek”
6. Cultuurinfrastructuur spreiden om sportinfrastructuur te vernieuwen
7. Laat de pastorij, de kiosk en ’t Troempeelke overeind staan
8. ’t Laer, een poort tot de “Limburgse Duinen”
9. Vorm het oud kerkhof om tot een park
10. Herwaardeer het oud gemeentehuis tot een ceremoniële ruimte
11. Vrije schoolkeuze behouden
12. Publieke én private zorginitiatieven: serviceflats en thuiszorg
13. Meer betaalbare woningen
14. Duidelijke verkeersborden op het bedrijventerrein en Weg naar Zwartberg
15. Ontsluit Van Cranenbroek via het bedrijventerrein
16. Sint-Hubertuslaan: omleidingsweg of afsluiten
17. 5 ha extra bedrijventerrein
18. Fietspaden op het bedrijventerrein
19. Parkeerruimte voor vrachtwagens

20. En als uitsmijter: hoe zit het met de zandwinning?

Deze 20 voorstellen worden in de 12 werken vermeld in de berichten hieronder verder uitgewerkt.

PRO maakt keuzes

Politiek bedrijven is kansen aangrijpen om de samenleving vorm te geven en ten goede te veranderen, dit betekent keuzes maken. Het voorliggend Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Opglabbeek Centrum maakt keuzes maar laat ook vele kansen liggen.

Bij sommige investeringen zoals een nieuw gemeenschapscentrum met polyvalente zaal die nochtans handen vol geld zal kosten nu al begroot op 6 miljoen euro (zonder de gekende meerkosten) en later bij het gebruik, kan je je afvragen of dit resulteert in een aangenamer en leefbaarder centrum. En daarbij heeft onze gemeente geen behoefte aan prestigeprojecten maar wel aan doordachte investeringen dichtbij de mensen.

Fietsers en voetgangers moeten opnieuw het centrum heroveren. Ze moeten meer ruimte krijgen ten nadele van ‘koning’ auto.

De uitbreiding met 5 ha van ons bedrijventerrein past binnen de visie van PRO voor een leefbare economie en krijgt onze steun mits de ontsluiting via het bedrijventerrein gebeurt.


Inwoners moeten op een veilige en aangename manier kunnen winkelen in ons centrum. Handel, diensten en bedrijven moeten dan ook kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

PRO maakt andere keuzes en kiest voor 12 inhoudelijke werken: zie volgende twee berichten.
PRO, een Sociaal Positief Alternatief.

Voor een veilig en leefbaar centum...

1. Meer ruimte voor de zwakke weggebruikers:In de toelichtingsnota van het RUP kan iedereen terecht lezen dat het Dorpsplein, de Weg naar Zwartberg en de Kapelstraat te zeer in het teken staan van de ‘koning’ auto: doorgaand auto- en vrachtverkeer, geparkeerde wagens. Niet alleen moeten de vrachtwagens zo veel als mogelijk geweerd worden van de Weg naar Zwartberg (oost-west as), maar ook de noord-zuid as (Weg naar Bree-Dorpsstraat-Weg naar As) moet vrachtwagenarmer. Een tonnagebeperking van meer dan 5 ton (uitgezonderd voor leveringen) moet overwogen worden. Een omleidingsweg kan deze ook weg houden uit het centrum[1]
Zo heeft het veiliger maken van de schoolomgevingen en de herinrichting van de doortocht N730 in de Dorpsstraat in uitvoering van de Mobiliteitsconvenant
[2], van de meet af op de steun van PRO kunnen rekenen. Binnen de Gemeentelijke Begeleidingscommissie heeft Fabian Spreeuwers met positieve voorstellen de voetgangers en fietsers ruimte laten heroveren op de auto: een breder voet- en fietspad!
PRO wil ook dat het project “Poort tot de Bosbeek” nu eindelijk wordt afgewerkt en uitgevoerd: verbind het centrum via fiets- en voetpaden met de vallei van de Bosbeek. Zo ontstaat er een verbinding, een poort met dit natuurgebied. Dit project heeft troeven op velerlei vlakken zoals toerisme, natuurrecreatie en horeca. Ook het terug open maken van de Buurtweg nr. 23 speelt hier een belangrijke rol. Na de vele woorden, eist PRO nu de daden!


2. Aangenamer winkelen:
De Weg naar Zwartberg herbergt een aantal grote en kleine winkels – een paar ervan kan je als baanwinkel omschrijven. Dit betekent op drukke winkelmomenten heel wat autobewegingen. Er moeten initiatieven worden ontplooid om de auto thuis te laten en te voet, met de fiets of de bus te gaan winkelen – de G8-lijn biedt hiertoe al mogelijkheden. Ook moeten inwoners die hun auto op het Dorpsplein parkeren en hun boodschappen te voet doen, worden aangemoedigd. ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ en aanverwante initiatieven zijn dergelijke stimuli. De Samenwerkingsovereenkomst[3] die het gemeentebestuur afsloot met de Vlaamse overheid, geeft ook aanzetten om hierover acties te ontplooien. Volgens Fabian Spreeuwers kan de Weg naar Zwartberg op zaterdagvoormiddag zelfs gedeeltelijk (éénrichtingsverkeer bijv.) of geheel verkeersvrij worden gemaakt. Zo kunnen onze winkelende medebewoners de straat heroveren en in alle rust, veilig en – wie weet – vlotter winkelen. Kortom: aangenamer.

3. Cultuur- en sportinfrastructuur, elk zijn plaats:
PRO wil het Troempeelke en het recreatiegebied 't Laer combineren, en geen nieuw gemeenschapscentrum bouwen. Dat is goedkoper, je krijgt een betere verkeersspreiding, kwalitatief minstens evengoed. Want vergader- en vormingsruimte is al aanwezig in het Troempeelke; de zone aan het ’t Laer kan dienen om de (extra) behoefte aan ruimte voor cultuur en sport te helpen ledigen. De ruimte is er en de hinder voor de buurt zal minder zijn. Dit biedt ook financiële ruimte om de verouderde sporthal te vernieuwen met alle moderne noden en mogelijkheden.
Het landelijk karakter van Opglabbeek is geen slogan maar een werkelijkheid. De natuur in de randen van onze gemeente vormen ook een troef. Via zgn. “poorten” kunnen inwoners en toeristen deze gebieden (be)geleid bezoeken en leren ontdekken. ‘t Laer kan aanvullend zo’n poortfunctie op zich nemen.
Daarenboven is het verwijderen van de kiosk en het Troempeelke pure kapitaalvernietiging. In het voorstel van PRO krijgen ze een tweede leven: ze blijven overeind staan. “Ook de pastoor kan dan blijven wonen waar hij nu woont: in de pastorij”, aldus Fabian Spreeuwers.

4. Oud kerkhof: een park!
PRO herhaalt haar voorstel om het oud kerkhof om te vormen tot een park. Een groen plekje, een oase op de rand van ons centrum. “Immers, in een samenleving die haar overledenen respecteert, is het warmer om leven”, stelt Erik Casters. Dit park kan dan ook een culturele invulling krijgen en de kiosk een plaats geven indien deze koste wat kost zou moeten verdwijnen.

5. Oud gemeentehuis in een nieuw kleedje: De restauratie van het oude gemeentehuis – in de volksmond gekend als het Witte Huis – zit er eindelijk aan te komen. PRO hoopt dat met de herwaardering van dit centrumbepalend gebouw de nood aan een degelijke raadszaal en trouwzaal wordt ingevuld. “Want een degelijke ceremoniële ruimte mankeert onze gemeente”, stelt Martien Remans vast.

6. Vrije schoolkeuze in gevaar: De zone waar het gemeenschapsonderwijs gevestigd is krijgt in dit ontwerpplan al een herbestemming. Voor alle duidelijkheid: deze school bestaat en leeft nog. Dagelijks genieten kinderen er hun opleiding. “Eerst doodgezwegen, nu al uitgegomd?” vraagt Jean-Pierre Matthues zich af.
Volgens PRO is het verkeersveiliger en toegankelijker maken van de schoolomgevingen – zoals het al goedgekeurde project[4] voorziet – in tegenspraak met deze voorgestelde bestemming…

7. Een persoonlijke aanpak van de zorg:
PRO vindt zorg belangrijk en de zorgsector heeft ruimte nodig. Het RUP kiest voor concentratie en overheidsinfrastructuur. PRO vindt dat er naast serviceflats ook plaats moet zijn voor thuiszorg en ondersteuning van privé-initiatieven zoals bijv. het aanmoedigen van kangoeroewoningen. Zorg is een én-én verhaal. “En de persoon staat centraal in dit verhaal, niet de gebouwen”, stelt Antonino Lorefice.
De vastlegging van deze bestemmingszone ondermijnt de toekomstperspectieven van een aantal woningen erin. Eigenaars – huidige en toekomstige – worden beperkt in hun mogelijkheden tot uitbreiding of verbouwing; ook de verkoopkansen dalen, net zoals de waarde van hun goed.

8. Sociale en betaalbare woningen: mag het wat meer zijn:Onze gemeente scoort niet goed als het gaat over sociale woningen. De laatste jaren werd de bocht genomen en kwamen er projecten (zoals bijv. Bieskensveld, Het Scharnier). PRO vindt dit nog onvoldoende. Er moet sneller en meer geïnvesteerd worden in sociale en betaalbare woningen. Antonino Lorefice: “Ruimte voorzien is een, bakstenen zijn het andere”.
---

[1] Zie ook “9. Simpele oplossingen, grote gevolgen”[2] Het zgn. Module 10, goedgekeurd door gemeenteraad 15 december 2008 en http://kersendief.blogspot.com/2007/10/module-10-veilige-schoolomgeving.html
[3] Zie meer op www.samenwerkingsovereenkomst.be
[4] Zie “1. Meer ruimte voor de zwakke weggebruikers”

... en meer ruimte voor locale economie

9. Simpele oplossingen, grote gevolgen:Gericht verkeer lost veel op, vindt PRO. Verkeersgeleiding én duidelijke signalisatie bijv. bij Van Cranenbroek kan al veel verkeer weghouden van de Weg naar Zwartberg: uitgaand verkeer dat richting Genk moet, omleiden via het bedrijventerrein. Dit betekent tijdwinst voor de klanten en minder ongenoegen voor het doorgaand oost-west verkeer. Fabian Spreeuwers vat samen: “De mogelijkheden zijn er, nu nog duidelijke verkeersborden”.
De Weg naar Zwartberg werd ter hoogte van Denneweelde en Nieuwe Kempen heringericht: de wijken werden op een veiligere manier met elkaar verbonden. Dit punt stond hoog op de agenda van de wijkbewoners zoals PRO mocht ervaren tijdens de straatbevragingen van 2004-2006
[1]. “We hebben deze herinrichting ook voor de volle 100% gesteund. En zo realiseerden we een van onze verkiezingsbeloften”, concludeert Antonino Lorefice.
Wel is er nood aan meer toezicht op vrachtwagens in dit deel van de Weg naar Zwartberg want de huidige signalisatie wordt niet begrepen of genegeerd.
PRO doet ook een suggestie voor het gemeentelijk mobiliteitsplan dat momenteel in revisie is: bekijk op een ernstige wijze de rol die de Sint-Hubertuslaan kan spelen, bijv. in de ontsluiting van het bedrijventerrein, als een omleidingsweg die het centrum kan ontlasten of het omgekeerde: sluit hem af en maak er een fietspad van.

10. Meer bedrijventerrein, minder hinder:
PRO
is voorstander van de uitbreiding van ons regionaal bedrijventerrein met 5 ha. Fabian Spreeuwers: “Zo krijgen locale KMO’s en zelfstandigen binnen onze gemeente investerings- of uitbreidingskansen, zeker voor diegenen die op hun huidig vestigingsplaats exploitatieproblemen hebben.” Ook kan deze uitbreiding de ontsluiting van Van Cranenbroek verbeteren.
De zone achter het woonlint – tegenover de oude Velda-gebouwen – is voor PRO aanvaardbaar op voorwaarde dat er een voldoende brede bufferzone wordt voorzien, ingekleed in het landschap met de nodige beplanting. PRO wil niet opnieuw een omwalling met een muur van industriële gebouwen erachter zoals de wijk Nieuwe Kempen in het verleden cadeau heeft gekregen.
De voorwaarde uit het gemeentelijke structuurplan moet onverkort worden uitgevoerd: geen detailhandel én geen activiteiten die extra verkeer aantrekken.
Tot slot moet de ontsluiting gebeuren via het bestaande bedrijventerrein: Industrieweg-Noord en dan zo naar de rotonde op de Weg naar Meeuwen. Want alleen zo kan de drukte op Weg naar Zwartberg worden verminderd.
Wanneer de industriewegen worden vernieuwd mag ook niet de zwakke weggebruiker vergeten worden: deze wegen moeten fietsvriendelijker. Rust ze uit met fietspaden. Uit onze bevraging in 2005
[2] bleek dat 1 op 10 werknemers het woon-werkverkeer aflegt met de fiets. Zij moeten dit in veilige omstandigheden kunnen doen. Indien deze verbeteren, springen nog meer werknemers op de fiets en ook dit heeft gevolgen op de verkeersstromen op het bedrijventerrein en de toegangswegen ernaartoe. Hopelijk wordt PRO nu wel gehoord, nu ook anderen gelijkaardige voorstellen lanceren.

11. Geen logistieke zone zonder parkeerruimte voor vrachtwagens:
PRO
hoopt ook dat deze uitbreiding eindelijk ruimte voorziet voor de inrichting van een parking waar vrachtwagens – overdag maar zeker ’s nachts – kunnen worden geparkeerd, die op dit moment problemen en overlast veroorzaken in woonstraten. Ook dit verhoogt de leefbaarheid! Tijdens onze straatbevragingen
[3] stond deze problematiek hoog op de agenda. En andere gemeenten zoals bijv. Ham, Beringen en Heusden-Zolder bewijzen dat dit kan! “Trouwens de Vlaamse overheid heeft hierover een draaiboek[4] uitgewerkt: ‘knippen en plakken’ biedt hier mogelijkheden”, besluit Fabian Spreeuwers.

12. Verborgen agenda. De zandwinning:“Wanneer zou de zandwinning op de grens met Meeuwen starten?” Net voor de gemeenteraadsverkiezingen 2006 was dit een heet dossier en kon het niet snel genoeg gaan. Is het sindsdien verdwenen in de zandbak… PRO houdt de vinger aan de pols. Immers, zo’n uitbating heeft effecten op mens en milieu. De ontginning zal tientallen transporten per dag vergen die al de drukke gewestweg N76 (eveneens in uitbouw tot dé verbindingsweg Genk-Bree) zullen bevolken. “Vervolgens zal deze exploitatie de leefbaarheid en woonkwaliteit (zoals bijv. fijn(zand)stof) van onze wijk nog meer aantasten,” voorspelt Antonino Lorefice.
Tot slot heeft de exploitatie (nadelige) impact op de waterhuishouding van deze vennen die toch een belangrijke toeristische troef zijn (fietspad, wandelen, genieten).


---[1] Zie www.project2006.be “straatbevraging”[2] Zie www.project2006.be “straatbevraging”[3] Zie www.project2006.be “straatbevraging”[4] Zie www.mobielvlaanderen.be/vademecums/parkeerbeleid/deel5.pdf (pag. 52)

zondag 24 januari 2010

PRO naar Hangar 58

Zaterdagavond klonk PRO met veel ander volk op de nieuwjaarsreceptie van sp.a-Limburg.
De magische locatie bevond zich in Bokrijk: Hangar 58. Wat een zicht op de Oude Stad!

vrijdag 22 januari 2010

Bezwaar ingediend

Vanmiddag heeft Fabian het bezwaar van PRO ingediend.
We gaan afwachten hoe de meerderheid en de ontwerpers reageren op onze bezwaren...

woensdag 20 januari 2010

Verdieping en verbreding

Gisterenavond had PRO overleg met een aantal instanties om de komende maanden leuke, vormende en culturele activiteiten op het getouw te zetten. De komende weken zal dit stilaan vorm krijgen...
Curieus?
Binnenkort meer...

maandag 18 januari 2010

PRO bij PRO-Genk

Zondagvoormiddag gingen Tony en Fabian hun nieuwjaarswensen betuigen op de receptie van PRO-Genk.

donderdag 14 januari 2010

Bezwaar RUP verder uitgewerkt

De Werkgroep die zich eind december boog zich vanavond over het RUP Centrum en verwerkte een aantal adviezen en reacties van inwoners in het ontwerp-bezwaar dat was uitgewerkt. Het bezwaar kreeg meer 'body' en meer draagkracht. Na een laatste lezing zal Fabian dit aangetekend indienen.

vrijdag 1 januari 2010