maandag 4 november 2013

Styreen is gene slappe koffie

Dankzij aanhoudende inspanningen van het actiecomité in onze wijk verstrengde de provincie de exploitatievoorwaarden van Diresco. De huidige gedeputeerde Vandenhove durft te beslissen met de gezondheid van de buurtbewoners voor ogen.In maart ontving de provincie de vraag van de Milieu-inspectie om de vergunningsvoorwaarden voor Diresco te wijzigen. “Aangezien dit als nieuwe gedeputeerde van leefmilieu mijn eerste kennisname was van het dossier van Diresco, besloot ik om zowel de gemeente Opglabbeek, de afdeling Milieu-inspectie en het bedrijf uit te nodigen om de problematiek te bespreken. Ook een afvaardiging van buurtbewoners is op bezoek geweest om hun bekommernissen te uiten”, zegt Ludwig Vandenhove.
De hinder veroorzaakt door Diresco sleept al jaren aan. Er zijn in het verleden vergunningen aangevraagd én toegekend (in 2004, 2007 en 2012); het advies van de gemeente was telkens gunstig ondanks ingediende bezwaren tijdens de verschillende openbare onderzoeken.


Uit documenten van Milieu-inspectie blijkt dat deze al jaren tracht het probleem aan te kaarten, maar zonder resultaat. Ultiem heeft ze dan dit verzoek ingediend om tot een oplossing te komen voor de aanslepende problematiek.
“Uit de eerste gesprekken met de gemeente Opglabbeek leek het alsof er maar enkele mensen klachten hadden. Nu blijkt het echter over een groep van minstens 30 mensen te gaan.
Het gemeentebestuur gooide de bal dus in het kamp van de provincie: de provincie moest beslissen terwijl de gemeente al jaren op de hoogte is van de problematiek.”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove. 
Het bedrijf krijgt nu 6 maanden de tijd om de trilling- en geurhinder aan te pakken. Hiermee volgt de deputatie het voorstel van de afdeling Milieu-inspectie.
“We kunnen enkel hopen dat het bedrijf deze maatregelen neemt en niet als reactie 80 werknemers op straat zet”, besluit Ludwig Vandenhove.

PRO Opglabbeek is tevreden dat de buurtbewoners eindelijk gehoord en au sérieux werden genomen.

Afvalophaling, een luxeproduct?

De vervuiler betaalt: oké, de sorteerder ook?


Per 1 juli werd het recyclagepark overgedragen aan Limburg.net. Zij staat in voor het beheer en de financiering. De gemeente deed er afstand van en de inwoners betalen nu rechtstreeks voor de afvoer van hun afval. Gaat de meerderheid nu ook afstand doen van de verdoken gemeentelijke afvalbelasting?

Dubbele afvalbelasting?
Tijdens de gemeenteraad van 17 december 2007 schafte de meerderheid langs de ene kant de klassieke huisvuilbelasting af. Maar langs de andere kant verving ze die door een verhoging van de grondbelasting (extra opcentiemen: van 1150 naar 1280: +6,1% maar door indexeringen is dit ondertussen al meer…).
De jaren daarna (tot en met 2013) werd deze verhoging door de meerderheid gehandhaafd. PRO Opglabbeek keurde deze nooit goed. Vanaf volgend jaar kunnen gemeenten ervoor kiezen dat Limburg.net deze afvalbelasting rechtstreeks bij de gezinnen gaat innen (nu int de gemeente via de grondbelasting en ze stort dit door naar Limburg.net).
Stap 1 in dit proces was de overgave van het recyclagepark. Dat stap 2 dan ook zal volgen lijkt logisch en waarom ook niet: de gemeente heeft er dan geen werk meer mee, ze kan doorverwijzen naar Limburg.net…
In de maand september kregen de schepencolleges hier meer uitleg over; de gemeenteraad moet hierover in november beslissen (kortom: op het moment dat deze folder in jullie bussen valt).
PRO Opglabbeek gaat er dan vanuit dat de grondbelasting terug verlaagd zal worden. Indien niet, betalen onze inwoners twee maal voor dezelfde dienstverlening: een eerste keer aan de gemeente (die dit dan niet meer doorstort naar Limburg.net) en een tweede keer aan Limburg.net. Dit is oneerlijk en daarom moet de grondbelasting verlaagd worden voor PRO Opglabbeek. Of heeft de meerderheid deze belasting nodig om het gat in de begroting te dichten?
Deze facturatie vanuit Limburg.net doet herinneren aan het verhaal van Interelectra (stroom en kabel) en Pligas (gas) – nu Infrax (stroom, gas en riolering) en Telenet (kabel) – en dan weet iedereen ook wel wat dat inhoudt: ze hebben direct toegang tot onze portemonnee. De lokale verkozenen moeten er voor waken dat deze toegang op een eerlijke en rechtvaardige wijze plaatsvindt. De gemeenten moeten hier in het algemeen belang bewaken.
Limburg.net is ondertussen een intergemeentelijk samenwerkingsverband geworden van bijna alle Limburgse gemeenten. In de afvalsector is dergelijke schaalvergroting dagelijkse kost; en dit is ingegeven door schaal’voor’delen...Economisch gezien zal dit wel juist zijn. Het beleid inzake afvalophaling is een openbare dienstverlening, het is zelfs een wettelijke taak voor een gemeente (zij kan dit wel afstaan aan een intercommunale zoals Limburg.net).
De gemeentebesturen besturen deze structuren: zij sturen raadsleden of schepenen naar de (bestuurs)vergaderingen. Zij waken over het democratisch gehalte ervan. Deze grote structuren mogen in geen geval het gezin, de inwoner, de mens vergeten en moeten diens belangen behartigen. In deze financieel barre tijden worden vele belangen ondergeschikt aan hebzucht, besparingsdrift en alles wat niet (economisch) rendabel is, moet liefst verdwijnen. Maar heeft net niet een overheid hier een taak: die voorzieningen aanbieden die de private investeerders links laat liggen omdat er geen grote winsten te pakken zijn… Dit is een spiegel die alle overheden zich moeten voorhouden: betaalbare dienstverlening voor iedereen, niet enkel voor zij die zwemmen in het geld!

Afval: het nieuwe goud?
Je kon er je klok op gelijk zetten, tot 1 juli werd het park overrompeld: iedereen was nog snel zijn of haar kelder aan het leegmaken. Het recyclagepark telde veel bezoekers de laatste weken en hoge inzamelcijfers. Na 1 juli viel dit bijna stil en je ziet het: minder volle containers en minder bezoekers. De doelstelling van de tarieven is: kan je je afval niet op een andere legale manier kwijt? Zorgen de gehanteerde tarieven voor dit effect? Vindt de technische dienst ondertussen niet meer afval in onze bossen of elders?


PRO Opglabbeek wil dit weten; daarom deze vragen. Wanneer komen de antwoorden?
Met deze tarieven is er een tweede toegang tot onze portemonnee. En aan de hoogte ervan zijn al heel wat woorden besteed. Aan de toog, op vergaderingen, … Betalen voor grofvuil, oké. Betalen voor oud ijzer, ook oké? “Niets is gratis”, en ja dat klopt en iedereen weet dat een overheid haar middelen ergens vandaan moet halen. De tarieven moeten gedrag sturend zijn en niet louter een financieringsmiddel zijn (voor boetes geldt trouwens net hetzelfde).
Zijn ze puur en alleen financieel: dan is de overheid verkeerd bezig. Maar wees getroost, er is klaarblijkelijk een lichtpunt volgens uitspraken van lokale politici: “de tarieven worden geëvalueerd”, “deze zullen herbekeken worden” klinkt het dan vol overtuiging. Betekent dit dan een verlaging…Of eerder, in historisch perspectief bekeken, een verhoging… Je zou nog denken dat het camouflagetaal is… Maar wat er ook van zij: onze portemonnee zal het wel gaan merken en voelen.
“Als de vos de passie preekt, boer let op je ganzen”. En ’t OCMW mag nieuwe klanten ontvangen… Maar ging de zorgsector ook niet het thema van deze legislatuur worden?


“Betaalbare
dienstverlening
voor iedereen”

Samenwerken ja, maar eigenheid bewaren

Wordt een fusie tot Groot Genk stap voor stap voorbereid? Zorgen vele van die kleine overdrachten zoals het bedrijventerrein Opglabbeek, Poort van Genk’ er niet voor dat een fusie in feite onvermijdelijk en vanzelfsprekend wordt. 


“Go West”
“Go West” klonk het in de 19e eeuw in de VS. Nu worden ook wij die richting uitgeduwd. Een opvallend feit zeker als je weet dat we in andere dossiers eerder gekoppeld worden aan Meeuwen-Gruitrode en zelfs Bree. Zijn dit geen natuurlijke of eerder historische samenwerkingsverbanden… Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Limburg horen we ook bij de Kempen en niet bij Midden-Limburg… Opglabbeek mag zijn roots niet vergeten!

Bestuurskracht
Grotere gemeenten of steden hebben meer bestuurskracht en kunnen beter rationaliseren (of is het “besparen”), daar zijn argumenten voor. Voor sommige diensten zal deze ballon wel opgaan maar om je elektronische pas te gaan afhalen in Genk centrum, is dat geen brug te ver?


Wel samenwerken, geen collaboratie
Op de gemeenteraad zijn de voorbije jaren vele samenwerkingsakkoorden afgesloten tussen Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal. PRO Opglabbeek steunt samenwerking tussen gemeenten en het delen van kennis en middelen. Maar er moet over gewaakt worden dat niet alle kennis en macht wordt geconcentreerd bij én in Genk. Anders komt de roep tot een fusie van GAOZ tot één groot Genk een stapje dichterbij…


Kruimels
En is zo’n fusie met Genk goed voor Opglabbeek? Bestaat de kans niet dat de kleine randgemeenten (in de oostelijke uithoeken) enkel de kruimels krijgen? Zal ons bloeiend plaatselijk verenigingsleven overleven in deze context? Lokale kleur en kleinschaligheid moet blijven, dat zorgt voor creativiteit.

Nieuwe folder vanaf vandaag in de brievenbussen...

De openers...

EDITO
Alles gaat opnieuw zijn normale gangetje. Of toch niet? Onze gemeente heeft een structureel tekort. Dit werd duidelijk op de gemeenteraad van september. Zonder actie wordt dit probleem een catastrofe. Bij een overheid kan deze actie in twee richtingen gaan: ofwel besparen binnen de eigen werking, ofwel de belastingen verhogen. Op de raad was de schepen van financiën duidelijk: geen belastingverhoging – zijn persoonlijke mening of het standpunt van heel het schepencollege, de burgemeester inbegrepen.
Soit, komt de meerderheid dan nu tot het besef – wat de voorbije jaren meermaals aan de kaak werd gesteld – dat er op te grote voet geleefd werd en wordt, dat investeringen ook jaarlijkse exploitatiekosten betekenen, dat die ook begroot én betaald moeten worden. Daarop kregen we steevast het standaardantwoord: “we zijn er mee bezig”, “dit wordt onderzocht”. Awel, dit onderzoek is voorbij en het besluit is duidelijk: de kas is leeg… Zeker nu alle gemeenten verplicht hun financiën voor de periode 2014-2019 moeten opstellen, komt de aap uit de mouw. Laat ons hopen dat niet de zorg de rekening gepresenteerd gaat krijgen. Nochtans was in de aanloop naar de verkiezingen ‘investeren in zorg’ deze legislatuur dé topprioriteit!
Lambertus


Horen is niet hetzelfde als luisteren.
“Luistert ons gemeentebestuur wel? Ze hoort haar inwoners klaarblijkelijk wel maar dan stokt de machine…” “Alle klachten worden behandeld en beantwoord”, toen de burgervader deze uitspraak deed op de gemeenteraad van september werd hij getrakteerd op hooggelach bij het talrijk opgekomen publiek.
Vlak voor de verkiezingen leek het alsof het hem allemaal niet zo voor de wind ging, op de verkiezingsdag bleek echter dat hij stemmen bijgewonnen had en na de verkiezingen gedraagt hij zich als een ongenaakbare keizer. En we hebben het laatste nog niet gezien … Hoe zou je zelf zijn? Wie zijn billen verbrand moet maar op de blaren zitten … Kunnen we ons er zo makkelijk vanaf maken? Of moeten we zomaar de handdoek gooien? Begint de volgende verkiezingscamagne niet de dag na de verkiezingen… En in de politiek is zes jaar een eeuwigheid…

dinsdag 8 januari 2013

PRO Opglabbeek wenst...

De nieuwe raden - de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn - zijn geïnstalleerd. Ze besturen ons de komende 6 jaren.

PRO Opglabbeek zet haar wensen nog eens op een rij...

Politiek bedrijven is kansen aangrijpen om de samenleving vorm te geven en ten goede te veranderen, dit betekent keuzes maken. PRO Opglabbeek gaat voor:


1. Goed besturen:
- openbaarheid van bestuur: bestuursbeslissingen worden zo maximaal mogelijk publiek gemaakt;
- betrek de inwoners bij beslissingen: communicatie is een werkwoord.

2. Doen bruisen:
- een gemeentebestuur sensibiliseert, informeert en stimuleert haar inwoners;
- sportinfrastructuur dat voldoet aan de moderne noden: huidige sporthal uitbreiden of een nieuwe bouwen.

3. Veilig (be)leven:
- na de herichting van het centrum een tonnage-beperking op de N730;
- aangenaam winkelen overal in het centrum.

4. Zorg dragen:
- meer en betaalbare woningen;
- zorg op maat van de mensen: overheids- én privé-initiatieven.

5. Een groene touch:
- creëer poorten vanuit het centrum naar de natuur op de rand van onze gemeente;
- het oud kerkhof, een park!

6. Meer werkruimte:
- 5 ha extra bedrijventerrein onder voorwaarden voor lokale bedrijven;
- een uitgeruste parking voor vrachtwagens op het bedrijventerrein én veilige fietspaden.

En moet er nog zand zijn?