zondag 30 mei 2010

Op verkiezingsontbijt bij PRO-Genk

PRO-Opglabbeek was op het verkiezingsontbijt van PRO-Genk.
Met lekkere koffiekoeken en heerlijke koffie werden afspraken omtrent de laatste 2 weken van de campagne besproken.

donderdag 20 mei 2010

PRO naar vorming "belastingen"

Fabian en Tassou volgden de vormingssessie "invullen belastingsbrief".
Interessant om mede-inwoners te helpen!

maandag 17 mei 2010

PRO steunt Joke en Angelo

13 juni trekken we opnieuw naar de stembus.
PRO steunt Joke Quintens, Kamer, 5e plaats en Angelo Bruno, Senaat, 13e plaats.

dinsdag 11 mei 2010

PRO naar kantonale vergadering

Zutendaal speelde gastheer voor de volgende kantonale vergadering.
PRO was er ook!

donderdag 6 mei 2010

Edito: Chronische rugpijn voor de ruggengraat van Opglabbeek

De ruggengraat van Opglabbeek lijdt klaarblijkelijk aan chronische rugpijn en komt krom te staan.
Uit de verslagen van de gemeenteraden blijkt dat de meerderheid regelmatig steken laat vallen. Zij diende een bouwaanvraag in voor de sloop van de kiosk, de pastorij en de fietsenstalling nog vooraleer de visienota en het wettelijke kader is goedgekeurd. Om een gemeenschapscentrum te bouwen dat er al staat. Of vergis ik me? Waarom in godsnaam de mening van de inwoners vragen als er toch geen rekening wordt gehouden met hun voorstellen? Dat zet kwaad bloed en heeft mij ertoe aangezet mij in dit dossier vast te bijten. Want wat blijkt bij lezing van de www.kersendief. blogspot.com? De gemeenteraad keurde een dossier goed dat niet volledig ter inzage had gelegen. Ik hoop dat de provincie en/of Stedenbouw deze vaststelling onderzoekt en het gemeentebestuur op zijn verantwoordelijkheid wijst. Een overheid die haar eigen spelregels niet naleeft, heeft geen moreel gezag tegenover haar burgers. Zij kijkt met een kromme rug naar de grond en durft de burgers niet recht in de ogen te kijken. Eens temeer tonen deze voorbeelden aan hoe weinig respect de meerderheid opbrengt voor de bevolking en voor het verleden. Eerst – kost wat kost – een kiosk bouwen, daarna het gemeenschapscentrum een naam met een verleden geven en vervolgens alles weer plat gooien.
Samen met u kijk ik met belangstelling uit naar het vervolg van dit verhaal.
Lambertus, een Opglabbekenaar

Nieuwe centrumplannen: de juiste keuzes? Nieuw openbaar onderzoek veriest!

Politiek bedrijven is kansen grijpen om de samenleving vorm te geven en ten goede te veranderen, dit is keuzes maken. Het voorliggend Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Opglabbeek Centrum maakt keuzes maar laat ook kansen liggen. PRO maakt andere keuzes.

Twee drukke verkeersassen vierendelen het centrum van onze gemeente. Een tonnagebeperking tot 5 ton (behalve voor leveringen en plaatselijk verkeer) kan het (vracht)verkeer op de Weg naar Zwartberg (oostwest-as) en op de Weg naar Bree en de Weg naar As (noordzuid-as) terugdringen. Omleidingmogelijkheden zijn er al.
Veiliger schoolomgevingen en de herinrichting van de Dorpsstraat hebben altijd al op de steun van PRO kunnen rekenen. Voetgangers en fietsers heroveren ruimte op de auto: een breder voet- en fietspad!

Langs de Weg naar Zwartberg liggen grote en kleine winkels, zelfs een paar baanwinkels. Hun aanwezigheid zorgt op drukke winkelmomenten voor druk autoverkeer. Het gedeeltelijk verkeersvrij maken van de Weg naar Zwartberg op zaterdagvoormiddag zou de situatie voor alle betrokkenen veiliger en aangenamer maken.

PRO wil het Troempeelke en het recreatiegebied ‘t Laer combineren in plaats van een nieuw gemeenschapscentrum te bouwen. Dat is goedkoper, biedt dezelfde kwaliteit en zorgt voor een betere verkeersspreiding. Want vergader- en vormingsruimte is er genoeg in het Troempeelke; de zone aan’t Laer kan dienen om de (extra) behoefte aan ruimte voor cultuur en sport in te vullen. Dat geeft ook financiële ruimte om de verouderde sporthal aan te passen aan de moderne noden en mogelijkheden. Slopen van de kiosk en het Troempeelke is pure kapitaalvernietiging. Het voorstel van PRO blaast ze nieuw leven in. En de pastoor kan in de pastorij blijven wonen.


---telex---
Intussen werd bericht dat een nieuw openbaar onderzoek - eerst gepland voor juni - niet haalbaar is. Moet er dan zoveel worden aangepast? Past de zaal en het gemeenschapscentrum nog wel in deze nieuwe plannen en deze nieuwe visie? De bouwvergunning heeft de meerderheid wel al op zak - PROper is dat!

Sociaal beleid: mag het wat meer zijn?

PRO vindt zorg belangrijk en wil de zorgsector ook ruimte geven. Het RUP kiest voor concentratie en serviceflats, Maar er moet ook plaats zijn voor thuiszorg en ondersteuning van privé-initiatieven zoals bijv. het stimuleren van kangoeroewoningen.
Onze gemeente ontgroent en vergrijst. Dat blijkt uit bevolkingsstatistieken: in 2000 was nog 1 inwoner op 4 jonger dan 20, in 2018 zal dat nog 1 op 5 zijn. Het omgekeerde zien we bij de 60-plussers: hun aandeel stijgt van 1 op 7 in 2000 naar 1 op 4 in 2018. Economische cijfers leren dat de werkloosheidsgraad bij vrouwen in onze gemeente (10,05 %) boven het Vlaams gemiddelde van 8,6 % ligt; bij mannen ligt de werkloosheidsgraad onder het Vlaams gemiddelde. Ons bedrijventerrein stelt vooral mannen tewerk.
PRO linkt deze bevolkings- en economische cijfers aan elkaar en besluit dat we projecten en initiatieven in de zorgsector moeten (helpen) opstarten. Het groeiend aantal senioren bewijst dat daar behoefte aan is én het biedt de kans om meer vrouwen aan werk te helpen. Zorg is een én-én verhaal. Overheid en privé-initiatief moeten hun verantwoordelijkheid opnemen, ten dienste van de mens.

De bestemmingszone voor zorg in zijn huidige vorm – in de omgeving van het huidige rustoord – is geen goede zaak voor de buurtbewoners. Het plan legt de mogelijkheden tot verbouwing of uitbreiding aan banden, waardoor de waarde van de huizen daalt.

Onze gemeente scoort niet goed inzake sociale huisvesting. De laatste jaren zijn weliswaar enkele projecten (Bieskensveld, Het Scharnier) gerealiseerd, maar er blijft nog altijd een groot tekort aan sociale en betaalbare woningen, zegt PRO.

Vrije schoolkeuze?

De zone waar het gemeenschapsonderwijs is gevestigd, krijgt in dit ontwerpplan al een herbestemming. Voor alle duidelijkheid: deze school bestaat en leeft nog. Dagelijks genieten kinderen er hun opleiding. “Eerst doodgezwegen, nu al uitgegomd?” vraagt PRO zich af.

De Vlaamse Regering gaat ongeveer 1 miljoen euro investeren in het verkeersveiliger en toegankelijker maken van de schoolomgevingen in Opglabbeek. Het zou dom zijn om dit kapitaal binnen enkele jaren te vernietigen, zoals is gebeurd met de kiosk. Toch is dit de consequentie van wat de gemeente nu voorstelt...

Momenteel vinden in Vlaanderen ouders geen school in de buurt voor hun kinderen. Sommige
ouders zijn gaan kamperen voor de poort van de school. Neem de Opglabbeekse ouders hun schoolkeuze niet af!Een fata morgana? Neen, dit is echt!
Verdwenen in de plannen,
maar kijk de school staat er nog…

Eenvoudige oplossingen, winst voor iedereen!

Verkeersgeleiding én duidelijke signalisatie bij Van Cranenbroek houdt veel verkeer weg van de Weg naar Zwartberg: uitgaand verkeer richting Genk via het bedrijventerrein. Dit betekent tijdwinst voor de klanten en minder ongenoegen voor het doorgaand oost-west verkeer. “De mogelijkheden zijn er, nu nog duidelijke verkeersborden”.
Er is nood aan meer toezicht op vrachtwagens op dit traject van de Weg naar Zwartberg. De signalisatie kan ook duidelijker.

PRO doet ook een suggestie voor het gemeentelijk mobiliteitsplan. Herbekijk de rol die de Sint-Hubertuslaan kan spelen in de ontsluiting van het bedrijventerrein: als omleidingweg die het centrum ontlast. Of sluit hem af en maak er een fietspad van.

Meer bedrijventerrein, minder hinder

De uitbreiding met 5 ha van ons bedrijventerrein past binnen de visie van PRO op een leefbare economie. PRO steunt deze uitbreiding mits de ontsluiting via het bedrijventerrein gebeurt. Zo wordt de Weg naar Zwartberg ontlast.

Deze uitbreiding biedt onze locale KMO’s en zelfstandigen investerings- en uitbreidingskansen en komt tegemoet aan de vraag van de bedrijven die er nu exploitatieproblemen hebben. Deze uitbreiding verbetert ook de ontsluiting van Van Cranenbroek.
De zone achter de woningen tegenover de oude Velda-gebouwen is voor PRO aanvaardbaar op voorwaarde dat er een brede bufferzone komt, ingebed in het landschap en voorzien van de nodige beplanting. PRO wil niet opnieuw een stenen omwalling van industriële gebouwen zoals indertijd is gebeurd met de wijk Nieuwe Kempen. In deze zone is er geen plaats voor detailhandel of voor activiteiten die extra verkeer aantrekken. Tot slot moet de ontsluiting gebeuren via industrieweg van het bestaande bedrijventerrein.


Door het aanleggen van fietspaden langsheen de industriewegen kunnen de werknemers op een veilige manier met de fiets naar het werk. Minder auto’s zal de verkeerstromen naar en op het bedrijventerrein vlotter en veiliger maken. Benieuwd of het gemeentebestuur ditmaal wel oren heeft naar het voorstel van PRO.

PRO hoopt ook dat de uitbreidingsplannen ook parking voor vrachtwagens voorzien. Nu zorgen de vrachtwagens immers voor overlast in de woonstraten, zoals bleek bij onze enquête onder de buurtbewoners. Andere Limburgse gemeenten (Ham, Beringen en Heusden-Zolder) bewijzen dat het kan.

Korte berichten

Oud wordt nieuw: oud kerkhof, een park - oud gemeentehuis in't nieuw

PRO wil een wandelpark grenzend aan het centrum, geen Poltergeist. PRO pleit verder voor een protocollaire ruimte in het centrum van de gemeente. PRO herhaalt haar voorstel om het oud kerkhof om te vormen tot een park. Het is nu een laatste rustplaats voor onze dierbaren maar het kan een plaats voor rust en bezinning worden. Een groen plekje, een oase grenzend aan het centrum. In een samenleving die haar overledenen respecteert, is het warmer om te leven. Door de (dure) kiosk een plaats in het park te geven, voorkomt men dat alweer een pak belastinggeld verloren gaat. Want de kiosk heeft indertijd handenvol geld gekost aan de gemeente.

De restauratie van het oude gemeentehuis – in de volksmond gekend als het Witte Huis – komt eraan. Eindelijk. PRO hoopt dat met de herwaardering van dit centrumbepalend gebouw de nood aan een degelijke raadszaal en trouwzaal wordt ingevuld. De nood aan een degelijke ceremoniële ruimte is inderdaad groot. Daarenboven verdient dit historisch gebouw uit de 18de eeuw meer dan enkele protocollaire vlaggen.
Benieuwd hoe de meerderheid voornoemde dossiers gaat aanpakken, benieuwd hoe groot het respect voor het verleden is.

De zandwinning: verdwenen in de zandbak?

Wanneer zal de zandwinning op de grens met Meeuwen starten? Net voor de gemeenteraadsverkiezingen 2006 was dit een heet dossier en kon het niet snel genoeg gaan. Zijn de plannen in de zandbak verdwenen, vragen we ons af. PRO legt de vinger op de wonde. De uitbating zal negatieve effecten hebben op mens en milieu. De tientallen transporten zullen voor nog meer overlast zorgen op de toch al drukke gewestweg N76. Het fijn(zand)stof zal de leefbaarheid en woonkwaliteit van de wijk nog meer aantasten. De exploitatie heeft ook een nefaste invloed op de waterhuishouding van de vennen die een belangrijke toeristische troef zijn (fietspad, wandelen, genieten).
Of hebben we te maken met stilte voor de (zand) storm en wil het gemeentebestuur de inwoners voor een voldongen feit plaatsen (en nu zand in de ogen strooien...)

maandag 3 mei 2010

Nieuwe folder in de brievenbussen

Sinds vorige week wordt onze nieuwe folder - in een nieuw kleedje - verspreid in de Opglabbeekse brievenbussen.
De basis van deze folder wordt gevormd door onze visie over het centrum, gekend als de 12 werken van PRO.
In de volgende berichten worden de teksten en thema's uit de doeken gedaan.

zaterdag 1 mei 2010

PRO in Wellen op 1 mei

PRO was zaterdagvoormiddag in een zonovergoten Wellen aanwezig om met andere militanten 1 mei te vieren!