zaterdag 31 december 2005

Werking in 2005

Januari – Folder nr. 11 viel in de brievenbussen

Thema’s:
- onze nieuwe naam werd gelanceerd
- de straat heeft gesproken: de eerste reacties van de straatbevragingen

21 januari 2005 – PRO opnieuw op straat
In ons blaadje PROject2006 is verslag gegeven van onze ‘heenronde’. Morgen start de ‘terugronde’. Na een korte winterstop zetten we onze straatbevragingen verder. Morgen, zaterdag 22 januari, gaan we deur tot deur in de Dennenstraat, Weg naar Niel en de Zandstraat.

31 maart 2005 – PRO: verjonging, vernieuwing
Onze manier van werken, ons project heeft aantrek. Kristof Cuppens, een 21-jarige Louwenaar, kwam en zag dat het goed was: “PRO staat dicht bij onze inwoners en dat spreekt me aan. Graag wil ik mijn schouders mee onder dit project zetten!” En hij zette zijn engagement direct kracht bij!
Hij zal Dirk Corstjens vervangen in de gemeentelijke Sportraad en als commissaris in de vzw Sportcentrum. Ook zal hij Christine Van Aerschot-Claes vervangen in de vzw Troempeelke.
Jullie zullen hem nog zien en horen…

17 april 2005 – Actie Proper Straatbeeld
PRO stak al voor de 2e maal de handen uit de mouwen voor propere straten! PRO hielp met schoolkinderen en andere verenigingen onze gemeentestraten proper maken.

30 april 2005 – Zwerfvuil op het speelplein Boekweitstraat opgeruimd
Twee weken geleden maakten we de straten proper. Vandaag een speelplein. Samen met enkele kinderen uit de buurt heeft PRO het speelpleintje in de Boekweitstraat en de beplanting errondom opgeruimd. Ook werd het bospad tussen de Boekweitstraat en de Engelenweg werd zwerfvuilvrij gemaakt. PRO zal de komende maanden nog meer van dergelijke kleine en in de buurt aangekondigde acties ondernemen.

2 juni 2005 – Woon-werk per fiets
Momenteel is PRO al geruime tijd bezig met bevragingen in de woonstraten van onze gemeente. Maar PRO ziet dit ruimer. PRO wil ook haar oor te luister leggen bij onze industriële gemeenschap.
Aanleiding is de vraag van een aantal werknemers om mee de schouders zetten onder het motto ‘veilig fietsen op het industrieterrein’, ‘veilig woon-werkverkeer per fiets’.
Het aantal werknemers dat dagelijks met de fiets gaan werken, heeft zo een positief effect op de mobiliteitsstromen op, van en naar onze industriezone. Hun veiligheid zal verhogen door het uitrusten van de industriewegen met fietsstroken of fietspaden.
Deze bevraging is een eerste fase.
We hebben ons ook - in het kader van de mobiliteitsconvenant – gericht tot het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit, mevrouw K. Van Brempt. Dit kan een interessant element zijn voor bedrijfsvervoersplannen of voor de mobiliteit op, van en naar het industrieterrein.
Aan het gemeentebestuur werd de vraag gesteld of bij de recente verkeerstellingen op het bedrijventerrein ook de fietsers geteld werden.
Ook werd OCO over deze bevraging geïnformeerd.
In volgende fases zal PRO tellingen uitvoeren op het bedrijventerrein en de fietsers bevragen.

5 juni 2005 – 1000e huisbezoek
De voorbije zaterdag werd in de Rittenweg de 1000e woning bezocht sinds PRO startte met haar straatbevragingen. PRO zal deze manier van werken blijven verderzetten. Op naar de 2000e woning!

25 juni 2005 – Plein Denneweelde werd proper
Tijdens buurtvergaderingen van de voorbije jaren kwam telkens het onderhoud van het plein ter sprake. Met de zomervakantie voor de deur is het belangrijk (en plezant) dat de kinderen van de wijk hun vakantie met een proper plein kunnen inzetten. Vandaar heeft PRO het plein schoon geveegd en het zwerfvuil opgeruimd.

18 juli 2005 – Bevraging industrieterrein “woon-werk per fiets”: de resultaten
Fase 1 van dit project is voorbij. Op 2 juni ontvingen alle bedrijven een vragenlijst. Op 15 juli hebben 15 % van de bedrijven gereageerd. Deze vertegenwoordigen ruim 45 % van de tewerkstelling op ons bedrijventerrein. Deze cijfers versterken de representativiteit van de resultaten hierna.
- ongeveer 9 % van de werknemers leggen de afstand woon-werk af per fiets (dit zijn 180 à 200 werknemers die elke dag de niet zo fietsvriendelijke industriewegen trotseren);
- 70 % van de bedrijven heeft voorzieningen zoals een fietsenstalling of douches;
- 20 % van de bedrijven geeft stimulansen zoals een fietsvergoeding.
Vlaams minister van Mobiliteit, mevrouw K. Van Brempt heeft haar interesse voor dit project betuigt. Ze laat weten dat de opmaak van een bedrijfsvervoerplan voor 33 % gesubsidieerd (met een maximum van 12 500 €) kan worden via module 15 van de mobiliteitsconvenant. PRO zal dit voorstellen aan het gemeentebestuur op de gemeenteraad van 18 juli en de ondernemersclub OCO.
Ook krijgen – naar analogie van onze straatbevragingen - alle bedrijven, OCO vzw en het gemeentebestuur de resultaten van deze bevraging in hun bus.

28 september 2005 - Straatbevragingen: 1 jaar later
PROject2006 startte op 4 september 2004 met een formule om direct contact te zoeken met onze inwoners. PRO ging (en gaat nog steeds) actief naar de mensen toe om haar oor te luister te leggen. Straatbevragingen, een vernieuwende aanpak in Opglabbeek. Wat zijn de resultaten? Wat vinden onze inwoners? Welke ideeën leven bij onze inwoners?

Oktober – Folder nr. 12 viel in de brievenbussen
Thema’s:
- Martien stelt zich voor
- De straat heeft gesproken, deel 2
- Bevraging “woon-werk per fiets”
- Tankslag

3 oktober 2005 – Beleid op maat van de buurt

6 oktober 2005 - Jong en oud hand in hand : kangoeroewoningen
De formule komt overgewaaid uit Australië en is intussen ook goed ingeburgerd in Nederland en de Scandinavische landen. Het kan op twee manieren: u verbouwt een bestaande woning of u bouwt een nieuwe. In beide gevallen wordt het huis in twee aparte woningen onderverdeeld; één voor het ouder en één voor het jonger echtpaar. Een interessante oplossing met grote voordelen: de kangoeroewoning komt tegemoet aan de moderne woontendensen, laat toe om ergens levenslang te wonen en is financieel aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Kleine aanpassingen maken een groot verschil! In dit geval is 1+1=3! Het systeem van mantelzorg kan hierop perfect aansluiten. PRO is ervan overtuigd dat dit concept bijdraagt om de noodzakelijke investeringen in bejaardenvoorzieningen (serviceflats en rustoorden) betaalbaar te houden voor de overheid.

11 oktober 2005 - PRO lanceert gemeentelijke premie voor het gebruik van zonne-energie
PROject2006 heeft een extra agendapunt ingediend voor de gemeenteraad van 17 oktober e.k.
Opglabbeek is een van laatste 21 Limburgse gemeenten waar deze subsidie nog niet bestaat. Andere overheden zoals Interelectra - het lichtend voorbeeld -, de Vlaamse en federale overheid, moedigen het gebruik van deze vorm van energieopwekking en -aanwending financieel aan. PRO gaat er vanuit dat de gemeenteraad dit voorstel unaniem zal goedkeuren. Het is goede en gezonde beslissing voor onze inwoners zeker in deze tijden van dure energieprijzen...

13 november 2005 – PRO lanceert een gemeentelijke subsidie voor het neutraliseren van stookolietanks
De PRO-fractie diende voor de gemeenteraad van 21 november een extra agendapunt in.
Ervaring leert dat veel eigenaars, uit vrees voor eventuele hoge sanerings- of opruimingskosten, hun stookolietank in de grond laten zitten nadat deze buitengebruik is gesteld (bijv. bij overschakeling op gas of bij plaatsing van een nieuwe tank). Nochtans zolang zo’n tank in de grond zit, blijft er risico op mogelijke (verdere) bodemverontreiniging. De milieuwetgeving legt zelfs op dat elke tank die definitief.

maandag 12 december 2005

Folder: Op straat!

PROject2006
Groen!en, sp.a’ers en progressieven samen voor een bruisend Opglabbeek!
jaargang 5, nummer 13, december 2005

Leven in het centrum is meer dan een bruisende fontein – want rust roest
Onze gemeente heeft in’t centrum een mooi plein. Laat ons het dan ook gebruiken voor activiteiten en niet alleen als parkeerplaats. Kermis, carnaval, … horen daar thuis. De kermis is ondertussen al teruggekeerd en bewijst dat het daar thuis hoort! Nu de carnavalstent nog terughalen uit de bossen van Gruitrode. Ook de plaatselijke middenstand kan er wel bij varen.

November, een tijd voor bezinning
Wat met het oud kerkhof? Tot 2006 geniet het kerkhof een ‘beschermd’ statuut, aldus de meerderheid. Maar gelet op snode (bouw)plannen kan dit veranderen. PRO wil dat het kerkhof behouden blijft. Het kan omgevormd worden tot een park. Een laatste rustplaats voor onze dierbaren maar ook een plaats voor rust en bezinning. Een groene ruimte op de rand van’t centrum.

Straatbevraging: PRO kan het niet laten - onze tocht gaat verder!
PRO passeerde intussen in volgende straten: Ophovenstraat, Dreesstraat, Weg naar Zwartberg en Lietenstraat. Opnieuw inwoners van ruim 300 woningen maakten kennis met onze aanpak: naar de mensen gaan en luisteren.

Tankslag: het vervolg
Het voorstel van PRO werd op de gemeenteraad van 21 maart positief onthaald maar in feite in de kelder gestoken (zie ook onze folder van oktober)… Of toch niet?
Nu het energiethema – zeker met de hoge energieprijzen – actueel wordt en het verenigingsleven er aandacht aan besteed (de infoavond van 17 november bracht meer dan 120 aanwezigen op de been), springt de meerderheid wel op de kar. Daarom hebben we het project “Tankslag” opnieuw op de gemeenteraad van 21 november gebracht. PRO vindt dat een gemeente haar inwoners moet sensibiliseren, informeren en stimuleren. PRO wil inwoners die hun stookolietank laten neutraliseren, financieel aanmoedigen: 100 € voor een bovengrondse tank en 150 € voor een ondergrondse tank. Op deze gemeenteraad werd afgesproken om hiervoor een bedrag van 7 500 € in de begroting voor het jaar 2006 te voorzien. Afwachten of dit een kerstcadeau zal worden …

De zon komt voor iedereen gratis op maar brengt niet voor iedereen op
Op de gemeenteraad van 17 oktober lag het voorstel van PRO voor om een premie in te voeren voor het installeren van zonneboilers of zonnepanelen. De meerderheid verwees toen – na een verwarde uitleg – dit voorstel naar een werkgroep om dit in een groter kader te onderzoeken enzoverder… Ervaring leert ons: dit is veel geblaat, maar levert weinig wol op... De meerderheid wil blijkbaar belastingsgeld niet opnieuw investeren in haar inwoners …
Of wil ze dit nu ineens wel? Op de gemeenteraad van 21 november werd aangekondigd dit voorstel toch te aanvaarden op de gemeenteraad van december. Opnieuw afwachten of dit een kerstcadeau zal worden. Wij houden jullie op de hoogte!
Intussen laten 3 van de ons omringende gemeenten hun inwoners wel al genieten van een subsidie voor het gebruik van zonne-energie: As, Genk en Maaseik.

maandag 10 oktober 2005

Straatbevragingen: de besluiten

Straatbevragingen: 1 jaar later

“Beleid op maat van de buurt”

Om te weten te komen wat er bij de inwoners van Opglabbeek leeft, zijn we actief de mensen thuis gaan opzoeken en hebben we hen naar hun meningen en ideeën gevraagd.

Ons recept
- de week voor de bevraging kondigen we ons bezoek aan met een brief en een vragenlijst die naamloos ingevuld kan worden;
- ’s zaterdags gaan we de deuren af om met de bewoners te praten, de ingevulde vragenlijsten in ontvangst te nemen, …
- de week erna krijgt de bevraagde straat een verslag in de bus. Zo weten alle bewoners wat er zoal leeft in hun straat.

Al bijna 1400 huisbezoeken afgelegd
Op 4 september 2004 startte onze ronde van Opglabbeek in de Leyssenstraat; en nog steeds gaat onze systematische deur aan deur ronde verder. Bij onze bezoeken probeerden we de mensen in een gesprek telkens te peilen naar hun bevindingen over de straat waarin ze wonen en hun visie op de gemeente Opglabbeek.
De bedoeling van onze rondgang is eigenlijk tweeledig. Enerzijds is dit een goede manier van werken om problemen waarmee mensen zitten te detecteren en hieraan iets trachten te doen. Zo brachten wij al enkele keren agendapunten op de gemeenteraad naar aanleiding van problemen die ons gesignaleerd werden tijdens de huisbezoeken; maar vooral werden deze voorgelegd aan het college of andere bevoegde instanties. Anderzijds is het ook onze bedoeling om met de opmerkingen en de visies van de mensen rekening te houden bij de opmaak van ons gemeentelijk verkiezingsprogramma in 2006.
Vandaag zijn we meer dan 1 jaar bezig met onze huisbezoeken en hebben we reeds een 1400-tal adressen en buurten bezocht verspreid over 32 straten. De hoogste tijd dus voor een eerste tussenbalans.

Top 5 gesignaleerde problemen
De meest gesignaleerde problemen en bekommernissen van de mensen hebben betrekking op verkeersveiligheid, riolering/water, groenonderhoud, de staat van de weg en speelruimte voor de kinderen. Opmerkingen in verband met verkeersveiligheid werden veruit het meest genoemd door de mensen. Globaal kunnen we stellen dat bij 8 op de 10 huisbezoeken het thema “verkeersveiligheid” aan bod kwam. Het ging dan veelal over klachten dat er te snel gereden werd in de straten en er nood is aan meer snelheidscontroles. Ook kwam er dikwijls de suggestie voor ingrepen in de verkeersinfrastructuur ter verbetering van de verkeersveiligheid zoals het aanleggen van verkeersdrempels of het wegwerken van gevaarlijke verkeerspunten.
Ongeveer in 1 op 5 van onze bezoeken kwamen er klachten en opmerkingen in verband met de rioleringen/wateroverlast en het onderhoud van allerhande groenvoorzieningen. De inwoners van onze gemeente vinden het echt wel belangrijk om in een mooie verzorgde buurt te wonen. Een zeer goede verzorging en onderhoud van de bestaande pleintjes en perken in de gemeente kan op zeer veel waardering van de bevolking rekenen. Op de vierde en de vijfde plaats van de meest vermelde problemen kwamen respectievelijk de toestand van de weg en het gebrek aan speelruimte voor kinderen in de buurt. Dit soort van opmerkingen kregen we in 1 op 7 van onze gedane bezoeken. Opglabbeek is een gemeente met een relatief jonge bevolking. Daarom hoeft deze vraag naar meer speelruimte voor kinderen ook niet te verwonderen. Ook dit zal voor PROject 2006 een belangrijke item zijn in het gemeentelijk verkiezingsprogramma voor 2006.

30% is tevreden over zijn woonomgeving!
Belangrijk om ook te onderstrepen is dat de mensen in Opglabbeek over het algemeen positief ingesteld zijn. Het was zeker niet zo dat wij overal een lange klaagzang te horen kregen van de mensen. In bijna 1 op 3 van onze bezoeken kregen we de spontane reactie van de mensen dat men al tevreden was van hoe het nu is. Hoewel er tijdens deze gesprekken ook dikwijls suggesties werden gedaan om de buurtomgeving nog te verbeteren. Zo kregen we in meerdere straten de vraag te horen waarom de elektriciteitsbedrading nog altijd bovengronds was of waarom er bijvoorbeeld geen bladkorven in de straat geplaatst kunnen worden.

Beleid op maat van de buurt
In elke buurt of straat zijn er natuurlijk ook specifieke problemen die eigen zijn aan de buurt of de straat. Het kan hier gaan om de meest uiteenlopende problemen zoals bijvoorbeeld de hinder van een aangrenzend industrieterrein, geluidsoverlast van vliegtuigen, geparkeerde vrachtwagens in woonbuurten of zwerfvuil. De opmerkingen die we overal kregen zijn te talrijk om allemaal op te sommen maar de diversiteit aan problemen geeft aan dat er een beleid op maat van een buurt of een straat moet komen. Waar er een GSM-mast staat krijgen we vragen over deze mast en in een straat zonder bushalte krijgt men de vraag waarom er in de straat geen bus van de Lijn komt.

Een voorlopige conclusie
In afwachting van de verdere huisbezoeken die nog zullen gebeuren in de buurten waar we nog niet langs geweest zijn, kunnen we vandaag met de resultaten van de reeds gedane huisbezoeken toch al een aantal voorlopige conclusies trekken. Verkeersveiligheid is veruit het thema dat het meest door de mensen aangehaald wordt en dit is een constante die zowat overal aan bod kwam. De mensen van Opglabbeek liggen niet wakker van grootse gemeentelijke projecten maar vragen specifieke aandacht voor hun eigen buurt of straat. Verzorgde pleintjes en straten kunnen absoluut rekenen op de appreciatie van de mensen. Verzuurde en erg negatieve reacties vielen er zo goed als niet te rapen in Opglabbeek tijdens onze rondgang. De veelal positieve ingesteldheid van de mensen is een echte opsteker voor ons. Wij willen er dan ook alles aan doen om deze sfeer in onze gemeente te behouden en zelfs nog te verbeteren door in het beleid ook meer aandacht te hebben voor initiatieven die de mensen kunnen samenbrengen. De komende maanden zullen wij onze rondgang in de gemeente dan ook verder zetten en de reacties van de mensen verder inventariseren.

Namens het PROject2006-bestuur,
Tony Lorefice, Fabian Spreeuwers, Jean Pierre Mathues, Martien Remans, Kristof Cuppens, Erik Casters

woensdag 5 oktober 2005

Folder: Nog 365 dagen

PROject2006
Groen!en, sp.a’ers en progressieven samen voor een bruisend Opglabbeek!
jaargang 5, nummer 12, oktober 2005

“Ik ben Martien Remans, 25 jaar jong, geboren en getogen in Genk. Begin dit jaar ben ik verhuisd naar Opglabbeek om te gaan samenwonen met mijn vriend Bert Vliegen. Ik ben actief geweest bij Chiro Zwartberg en heb als Grabbelpas-monitrice bijgedragen tot toffe activiteiten. Deze inzet heeft mijn sociale ingesteldheid vorm gegeven.”
“Ik heb 2 grote hobby's: KRC Genk (vak R en lid van supportersclub ‘De Buik’) en tennis (TCO-TC Iris). Ik stond ook mee aan de wieg van de supportersclub ‘Leuven@genk’.”

Daarom kies ik voor PRO:
“De politieke kriebel heb ik van vader meegekregen. Hij was in Genk actief bij de toenmalige VU. Ik ben sociaal geëngageerd en ik hou van de natuur. In PRO vind ik deze 2 aspecten terug: rood en groen. In deze samenwerking staat de gewone mens voorop.”

Opglabbeek in de toekomst:
“Onze gemeente moet een plaats worden waar iedereen zich thuis voelt en graag woont. Ook voor mensen die, zoals ik, niet hier hun verleden hebben maar er wel hun toekomst willen uitbouwen.”

Nog 365 dagen tot 8 oktober 2006

Het aftellen kan beginnen. Nog 365 dagen en dan kiezen jullie een nieuw gemeentebestuur. Elk van jullie heeft een stem. Elk van jullie beslist mee.
Onze samenleving is niet eentonig, ze is veelkleurig, ze is mondig. Onze gemeenteraad moet dit ook weerspiegelen.
PRO doet mee, wil de ideeën leveren en ze omzetten in daden. Niet alleen woorden, ook daden. PRO zal positief maar kritisch blijven. We stellen vragen, leggen vingers op grote en kleine wonden. We laten ze niet etteren, we helpen ze helen.
PRO wil een alternatief zijn voor de huidige meerderheid

De straat heeft gesproken:

In cijfers...
Intussen zijn we al 403 dagen bezig met ons oor te luister te leggen bij jullie. 403 dagen straatbevraging betekent:
- 34 straten, wijken of buurten: Leyssenstraat (2x), Elfseptemberlaan, Slagmolenweg, Resedastraat, Lobeliastraat, Hortensiastraat, Floxstraat, Primulastraat, Chrizantenstraat, delen van de Petuniastraat, Asterstraat en Zonnebloemstraat, Vinkenkantstraat, Teewisstraat, Stegerweg, Heidestraat, Dennenstraat, Weg naar Niel, Zandstraat, Hoekstraat, Binnenweg, Boekweitstraat, Broekkantstraat, Bosstraat, Heersstraat, Rozenstraat, Wolfsstraat, Voerstraat, wijk Denneweelde, Rittenweg, bedrijventerrein Opglabbeek-Noord en Opglabbeek-Zuid, Kruisstraat, Weg naar Meeuwen, en Hoeverweg.
- Aangebeld bij of aanwezig geweest in ruim 1 500 woningen of bedrijven.
- Dit vertegenwoordigt bijna 40 % van de Opglabbeekse woningen en bedrijven.
- Ruim 5 000 briefomslagen met aankondigingen, verslagen en opvolgingsverslagen werden in die 1 500 brievenbussen gestoken.
Dus tot binnenkort aan jouw deur?

Beleid op maat van de buurt
De roodgroene draad van jullie reacties tijdens onze bevragingen is: investeer in mensen, in onze buurt, in onze straat zodat de leefbaarheid ervan verhoogt. Dit wil niet zeggen dat ‘grote’ projecten onbelangrijk zijn. Het motto “denk globaal, handel lokaal” zegt alles.

Nieuwe straat, lange baan
In de Broekkantstraat wachten de inwoners al vele jaren op een nieuw wegdek en op een degelijke riolering. De voorbije jaren werden deze werken steeds uitgesteld naar volgend jaar wegens budgettaire redenen. De bewoners zijn dit uitstel beu. Ook dit jaar kwam er opnieuw uitstel… tot 2007. Op deze manier kan dit project opnieuw een verkiezingsbelofte worden … Net zoals de polyvalente zaal die – volgens sommige beloftes – nu al in gebruik had moeten zijn!

Zandstraat: letterlijk of figuurlijk
De bewoners van deze straat vertelden ons dat het gevoel wordt gegeven dat ze echt – bijna letterlijk – op de rand van onze gemeente wonen. Na onze bevraging kwam duidelijk naar boven: “niet iedereen woont in het centrum!”. De bewoners vragen ook hier een nieuw wegdek, vooral om voor verzakkingen her en der op te lossen. PRO vindt dat dergelijke investering prioriteit verdienen.

Het zijn niet altijd zagers
De voorbije maanden bereikten ons een aantal klachten (over geluid en trillingen) van omwonenden van ons bedrijventerrein. Wij vinden tewerkstelling belangrijk en bedrijven moeten hun plaats krijgen in onze gemeente. Maar ook de leefbaarheid van de woonbuurten naast het industrieterrein is belangrijk. Daarom doen we een oproep aan de meerderheid om bij het toekennen van vergunningen ook rekening te houden met de rechten, bekommernissen en klachten van deze buren. Immers, goede buren maken goede vrienden. Zo wordt Opglabbeek een gemeente waar het goed is om wonen, werken en ontspannen!

Niet alleen propere straten ook opgeruimde speelpleintjes
PRO deed ook dit jaar weer mee met de Actie Proper Straatbeeld van de afvalintercommunale IVVVA. Zo willen we bijdragen tot een nette gemeente. Maar niet alleen straten verdienen onze aandacht, ook speelterreinen moeten onderhouden worden. PRO stak de handen uit de mouwen. Eind april werd samen met enkele kinderen uit de buurt het speelpleintje in de Boekweitstraat opgeruimd. Ook werd het bospad tussen de Boekweitstraat en de Engelenweg zwerfvuilvrij gemaakt.
In Denneweelde kwam tijdens buurtvergaderingen de voorbije jaren telkens het onderhoud van het speelplein ter sprake. Met de zomervakantie voor de deur was het belangrijk dat de kinderen hun vakantie met een proper plein konden inzetten. Daarom hebben wij eind juni het plein schoon geveegd en het zwerfvuil opgeruimd.
PRO, een alternatief voor de huidige meerderheid.

Opglabbeek is een jonge …
Op diverse plaatsen in onze gemeente staan nieuwbouwprojecten al in de steiger of althans de plannen ervoor. Nieuwe woningen houden onze gemeente jong. In deze buurten moet er ook ruimte gemaakt worden waar kinderen en jongeren kunnen samen spelen. Niet elke vierkante meter mag beton worden, er zijn groene eilanden nodig waar kinderen buiten spelen. Kortom: beleid op maat van de buurt!

en een sportieve gemeente …
Onderzoek toonde het aan. We tellen veel sportclubs met veel leden. Dit is goed want beweging is gezond! Op onze straatronde kregen we regelmatig de vraag naar de aanleg van een Finse piste. PRO vraagt dat er op korte termijn binnen de sportzone ook ruimte gemaakt wordt voor een parcour waar deze sporters hun ding kunnen doen.

Herfst = bladkorven aanvragen
De herfst heeft ook onze gemeente bereikt. DUS: VRAAG TIJDIG JE BLADKORF AAN ANDERS BEN JE TE LAAT! Je kan deze aanvragen bij de gemeentelijke technische dienst. Hou er wel rekening mee dat deze dienen om de blaren van de straatbomen in te verzamelen, niet deze van in je tuin.

Jong en oud, hand in hand. Ook kangoeroe-woningen in onze gemeente?
De formule komt overgewaaid uit Australië en is intussen ook goed ingeburgerd in Nederland en de Scandinavische landen. Het kan op twee manieren: u verbouwt een bestaande woning of u bouwt een nieuwe. In beide gevallen wordt het huis in twee aparte woningen onderverdeeld; één voor het ouder en één voor het jonger echtpaar. Een interessante oplossing met grote voordelen: de kangoeroewoning komt tegemoet aan de moderne woontendensen, laat toe om ergens levenslang te wonen en is financieel aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Kleine aanpassingen maken een groot verschil! In dit geval is 1+1=3! Het systeem van mantelzorg kan hierop perfect aansluiten
PRO is ervan overtuigd dat dit concept bijdraagt om de noodzakelijke investeringen in bejaardenvoorzieningen (serviceflats en rustoorden) betaalbaar te houden voor de overheid.

Wat u niet las in uw Belang
* Bevraging industrieterrein “woon-werk per fiets”: de resultaten
Op 2 juni stuurde PRO alle bedrijven een vragenlijst waarin gepeild werd naar hun werknemers die met de fiets gaan werken. Midden juli hadden 15 % van de bedrijven gereageerd. Deze vertegenwoordigen ruim 45 % van de tewerkstelling op ons bedrijventerrein.
- ongeveer 9 % van de werknemers leggen de afstand woon-werk af per fiets (dit zijn 180 à 200 werknemers die elke dag de niet zo fietsvriendelijke industriewegen trotseren);
- 70 % van de bedrijven heeft voorzieningen zoals een fietsenstalling of douches;
- 20 % van de bedrijven geeft stimulansen zoals een fietsvergoeding.
Vlaams minister van Mobiliteit, mevrouw K. Van Brempt heeft haar interesse voor dit project betuigt. Ze laat weten dat de opmaak van een bedrijfsvervoerplan voor 33 % gesubsidieerd (met een maximum van 12 500 €) kan worden via module 15 van de mobiliteitsconvennt. PRO stelde deze resultaten voor aan het gemeentebestuur op de gemeenteraad van 18 juli. De ondernemersclub OCO werd ook op de hoogte gebracht. Wordt vervolgd!

* Ook Tankslag in Opglabbeek?
Inwoners die voor hun verwarming overschakelen van mazout naar aardgas, zijn verplicht hun stookolietank buiten gebruik te stellen. Het gemeentebestuur kan hen stimuleren om dit op een milieuvriendelijke manier te doen. Samen met hen gaat de milieudienst dan op zoek naar een kwaliteitsvolle en gunstige aannemer. Hoe meer tanks aangeboden worden, hoe gunstiger de voorwaarden kunnen worden. Op de gemeenteraad van 21 maart heeft de PRO-fractie dit voorstel gelanceerd. Het werd positief onthaald door de meerderheid. Mensen die hierin interesse hebben kunnen terecht bij de gemeentelijke milieudienst. Het ACW zal dit najaar ook aandacht besteden aan dit onderwerp.

Normen en waarden
We feliciteren de burgemeester met de foto van zijn zoontje op Blikopglabbeek – het gemeentelijk informatieblad? Mogen we binnenkort ook madam de burgemeester verwachten in het gemeentelijk informatieblad?

zondag 31 juli 2005

Bevraging bedrijventerrein

Woon-werk per fiets

Niet allen straten en buurten zijn belangrijk, ook tewerkstelling. En ook veilig naar je werk fietsen en terug naar huis. We zijn rechtstreeks naar de bedrijven gegaan om hen hierover te bevragen. Zoals je kan lezen was de respons van de bedrijven groot; van de gemeente en OCO (ondernemersclub) klein.

2 juni 2005 – Woon-werk per fiets
Momenteel is PRO al geruime tijd bezig met bevragingen in de woonstraten van onze gemeente. Maar PRO ziet dit ruimer. PRO wil ook haar oor te luister leggen bij onze industriële gemeenschap.
Aanleiding is de vraag van een aantal werknemers om mee de schouders zetten onder het motto ‘veilig fietsen op het industrieterrein’, ‘veilig woon-werkverkeer per fiets’.
Het aantal werknemers dat dagelijks met de fiets gaan werken, heeft zo een positief effect op de mobiliteitsstromen op, van en naar onze industriezone. Hun veiligheid zal verhogen door het uitrusten van de industriewegen met fietsstroken of fietspaden.
Deze bevraging is een eerste fase.
We hebben ons ook - in het kader van de mobiliteitsconvenant – gericht tot het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit, mevrouw K. Van Brempt. Dit kan een interessant element zijn voor bedrijfsvervoersplannen of voor de mobiliteit op, van en naar het industrieterrein.
Aan het gemeentebestuur werd de vraag gesteld of bij de recente verkeerstellingen op het bedrijventerrein ook de fietsers geteld werden.
Ook werd OCO over deze bevraging geïnformeerd.
In volgende fases zal PRO tellingen uitvoeren op het bedrijventerrein en de fietsers bevragen.

18 juli 2005 – Bevraging industrieterrein “woon-werk per fiets”: de resultaten
Fase 1 van dit project is voorbij. Op 2 juni ontvingen alle bedrijven een vragenlijst. Op 15 juli hebben 15 % van de bedrijven gereageerd. Deze vertegenwoordigen ruim 45 % van de tewerkstelling op ons bedrijventerrein. Deze cijfers versterken de representativiteit van de resultaten hierna.
- ongeveer 9 % van de werknemers leggen de afstand woon-werk af per fiets (dit zijn 180 à 200 werknemers die elke dag de niet zo fietsvriendelijke industriewegen trotseren);
- 70 % van de bedrijven heeft voorzieningen zoals een fietsenstalling of douches;
- 20 % van de bedrijven geeft stimulansen zoals een fietsvergoeding.

Vlaams minister van Mobiliteit, mevrouw K. Van Brempt heeft haar interesse voor dit project betuigt. Ze laat weten dat de opmaak van een bedrijfsvervoerplan voor 33 % gesubsidieerd (met een maximum van 12 500 €) kan worden via module 15 van de mobiliteitsconvenant. PRO zal dit voorstellen aan het gemeentebestuur op de gemeenteraad van 18 juli en de ondernemersclub OCO.

Ook krijgen – naar analogie van onze straatbevragingen - alle bedrijven, OCO vzw en het gemeentebestuur de resultaten van deze bevraging in hun bus.

Respons vanuit OCO en het gemeentebestuur op onze bevraging is nihil tot miniem…

Denneweelde vergeten?

Na de open vergaderingen was het tijd voor een andere formule. De open vergadering van december 2002 bevestigde wat we in Denneweelde waren opgestart. Er leeft veel bij onze inwoners maar we moeten naar hun toe gaan!


29 mei 2002 – verslag 1e buurtbevraging
PRO organiseerde een buurtvergadering in de wijk Denneweelde op het (basket)pleintje. Bedoeling van de vergadering was met de buurtbewoners van gedachten te wisselen over de mogelijke inrichting van dit plein. Al vlug werd duidelijk dat er meer, veel meer aan bod zou komen ...
De wijkbewoners voelen zich in de steek gelaten door het gemeentebestuur en appreciëren het PRO-initiatief. Ze willen de wijk opnieuw op de kaart zetten!
Ruim 25 buurtbewoners (kinderen en ouders) kwamen samen en wisselden met PRO en met mekaar van gedachten over het pleintje, over de wijk en over mogelijke wijkactiviteiten ...

inrichting van de wijk:
- bij voorkeur (mobiele, verplaatsbare) speeltuigen plaatsen daar waar er kinderen wonen (makkelijker qua toezicht);
- hondentoiletten voorzien + opvolgen (onderhoud);
- toegangsweg of paadje voorzien naar het achterliggend bos;
- regelmatig een ronde van de technische dienst voor onderhoud, herstellingen, ...;

inrichting van het pleintje:
- alle aanwezigen vinden dat het pleintje moet blijven alsook de bomen die de wijk haar eigenheid en uitzicht geven; er worden vragen gesteld naar het mogelijk voornemen om op het pleintje seniorenflats of een bejaardentehuis te bouwen;
- dit moet regelmatig onderhouden worden (net zoals toevallig(?) op de dag van de vergadering was gedaan);
- twee doelen plaatsen en de lijnen opnieuw schilderen;
- vuilbakken plaatsen;
- een zitbank en kleine speeltuigen plaatsen;
- liefst omheinen;

mobiliteit:
- er wordt te hard gereden in de wijk: toegang van de wijk verbeteren zodat niet meer de ‘verkeerde’ zijde van de verkeersgeleider kan worden genomen; aan weerzijden van de wijk de weg afsluiten zodat er geen rondjes meer gereden kunnen worden;
- openbaar vervoer van de wijk naar het centrum;
- vliegveld: geluidshinder vanwege de vliegtuigen (vooral het paratoestel, de grotere toestellen en dan vooral op zaterdag en zondag; helikopters);

28 mei 2003 – opvolging en stand van zaken, 2e vergadering

Op 1 juni 2002 hebben we vragen gesteld aan:
- Het gemeentebestuur antwoordde ons op 20 juni:
· Van het bouwen van seniorenflats of een bejaardenhuis is er geen sprake.
· In de rand van het pleintje wordt een hondentoilet voorzien
· Voor het pleintje bestaat er geen vast onderhoudsregime. Het gebeurt naarmate er vragen van de omwonenden komen.
· Een omheining van het pleintje is niet nodig.
· Verkeersremmende elementen zijn duur en vermits de wijk geen verbindings- of sluipwegen kent zijn de hardrijders waarschijnlijk de bewoners van de wijk zelf. Optreden tegen racen is een taak van de lokale politie. Het afsluiten van wegen heeft in het verleden tot hevige discussies aanleiding gegeven. Het wordt voorgelegd aan de stuurgroep verkeer.
· Voor de busverbinding is het gemeentebestuur eveneens vragende partij.
· Er werd een werkgroep samengesteld met de gemeenteraadsleden van de wijk.

- het Bestuur der Luchtvaart vroeg ons op 6 juni 2002 bijkomende info. Op 18 juli 2002 liet ze ons dan weten dat een controleur ter plaatse zal gaan en zal ze in functie van zijn bevindingen een oplossing voorstellen zonder dat de veiligheid van het luchtverkeer in gedrang komt.

- Vlaams minister Vera Dua antwoordde na onderzoek Afdeling milieu-inspectie, ons op 23 december 2002 het volgende. Geluidsmetingen werden nog niet uitgevoerd door de inspectiedienst. Wel is er in opdracht van de stad Genk een studie geweest naar de impact van het vliegveld op de omgeving. Belangrijkste conclusies zijn:
· het verharden van de landingsbaan heeft geen negatieve invloed gehad op de geluidshinder;
· de geluidshinder zal pas effectief verminderen als de luidruchtige toestellen voorzien worden van geluidsdempende uitlaten en als de meest luidruchtige toestellen geweerd worden.

De vliegclub heeft intussen enkele acties ondernomen zoals: afsluiten van een convenant met de stad Genk, wijziging vliegroutes bij opstijgen en landen, aanbrengen van geluidsdempers op de eigen toestellen.
Milieu-inspectie heeft in de periode 2001-juli 2002 zes klachten van inwoners van de wijk ontvangen.

- de plaatselijke boswachter liet ons op 6 juni 2002 het volgende weten. Er is een toegangspad aan de linkerzijde van de wijk. Hij staat positief tegenover ingrepen in het bomenbestand zoals een dunning. Maar het initiatief hiertoe moet evenwel komen van het gemeentebestuur; zij is immers eigenaar. Ook is hij bereid het basketbalpleintje aan te duiden als speelbos wat soepelere regels inhoudt voor de inrichting ervan.

- de Lijn antwoordde ons op 18 juni 2002. Op basis van de huidige infrastructuur is deze verbinding nu niet mogelijk. Uitbreiding van haar aanbod kan op basis van het decreet basismobiliteit. De Lijn zal dan een onderzoek verrichten naar de meest efficiënte vorm van openbaar vervoer. Vóór 2005 moet in alle gemeenten deze basismobiliteit ingevoerd zijn.

Bijkomende info:
Op 22 november 2002 werden bestellingen geplaatst om het basketbalpleintje te herinrichten.

Naar aanleiding van een vraag op de gemeenteraad van 17 maart werd het dossier van het vliegveld en de helikopters opnieuw brandend actueel. Wij hebben dan ook bijkomende acties ondernomen naar het Bestuur der Luchtvaart en Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua. Aan het Bestuur werden de resultaten van hun onderzoek opgevraagd. We hopen tegen de buurtvergadering haar antwoord te hebben. Aan minister Vera Dua hebben we de mogelijk nieuw situatie (een eventueel nieuwe vergunningsaanvraag voor een herstelwerkplaats voor helikopters) toegelicht en gevraagd voorrang te verlenen aan de woonkwaliteit van de wijkbewoners. Maar, eerst moeten we afwachten (a) of er een nieuwe aanvraag komt en (b) wat het provinciebestuur in eerste instantie zal beslissen.

27 november 2004 – verslag 3e buurtvergadering
Zaterdag 27 november hielden we onze 3e buurtvergadering omtrent de inrichting van het (basket- nu voetbal)pleintje. Graag lichten we jullie in over deze vergadering die we hielden met een 10-tal buurtbewoners.

1. De inrichting van het pleintje:
Het gemeentebestuur is ingegaan op de vraag van de bewoners. Dat wordt positief ervaren. Maar “ze heeft iets gedaan, ze heeft er iets gezet om ons content te stellen.”
Waarom kunnen er geen speeltoestellen geplaatst worden in de andere kleinere pleintjes (zoals bijv. in de Fazantenstraat)? Zijn de geplaatste toestellen geschikt voor kleine kinderen?
Waarom is de bank verdwenen?
Wat is het nut van de in haksel aangelegde paden?
Het hondentoilet schiet zijn doel voorbij en kan beter ingericht worden (minstens het plaatsen van een vuilbak zodat hondeneigenaars die de hondenpoep oprapen dit veilig kunnen deponeren).

2. De wijk zelf
“Heeft het gemeentebestuur wel een visie over (de inrichting van) onze wijk?”

3. De omgeving
Het vliegveld van Zwartberg hindert sommigen, anderen niet. Het blijft wel een aandachtspunt.

8 januari 2005 – Nieuwjaarsreceptie op het pleintje

25 juni 2005 – Plein Denneweelde werd proper
Tijdens buurtvergaderingen van de voorbije jaren kwam telkens het onderhoud van het plein ter sprake. Met de zomervakantie voor de deur is het belangrijk (en plezant) dat de kinderen van de wijk hun vakantie met een proper plein kunnen inzetten. Vandaar heeft PRO het plein schoon geveegd en het zwerfvuil opgeruimd.

28 juli 2005 – Liever vlieglawaai voorkomen dan achteraf te moeten genezen
Dat niet alleen in Zaventem gereageerd wordt op vlieglawaai is al langer duidelijk.
De Limburger kan ervan meespreken: met Beek, Bierset, Genk-Zwartberg, Sanicole (Leopoldsburg-Hechtel)., ben je nergens meer zonder overvliegende tuigen. En dan zwijgen we nog over militaire activiteiten..
Gelukkig blijft tot nu toe de hinder redelijk beperkt, al denken ze daar in de gemeenten rond Riemst misschien wel anders over.
De wijkbewoners van Denneweelde in Opglabbeek hebben wel redenen tot klagen.
In het weekend is er een toestel dat halsbrekende manoeuvres uitvoert boven de hoofden van de bewoners. Ook ligt de wijk in het verlengde van start- en landingsroutes van het vliegveld.
Jacinta De Roeck stelde hierover een vraag aan de bevoegde minister Landuyt.
Zijn antwoord is duidelijk: ‘Kunstvliegen (luchtvaartacrobatie) is verboden boven bebouwde kom’. En de sancties hiervoor zijn niet min: de piloot kan zijn of haar vliegvergunning verliezen.
De bewoners kunnen klacht neerleggen bij de Dienst Inspectie van het Directoraat-generaal. Indien het parket niet reageert op de opgestelde pv’s van deze dienst dan kunnen ze zich burgerlijke partij stellen.
Maar de minister zegt ook duidelijk dat ‘niets de bewoners belet een overleg te hebben met de uitbater van de vliegclub, in dit geval dus met ‘Limburgse Vleugels’ van het private vliegveld Genk-Zwartberg.’
Ook wij vinden zo een overleg belangrijk alvorens verdere stappen te zetten, want elk vliegveld heeft een milieuvergunning waarin eventuele beperkingen kunnen opgenomen worden. En waarom zou dat niet kunnen in overleg met de omwonenden?
Het zou positief zijn als bij bijkomende klachten de twee partijen samen zitten om naar een oplossing te zoeken.
Want voorkomen is beter dan genezen.

zondag 2 januari 2005

Folder: PROject2006

PROject2006

Groen!en, sp.a’ers en progressieven samen voor een bruisend Opglabbeek!
jaargang 5, nummer 11, januari 2005


Beste Opglabbekenaar,
Een nieuw jaar is begonnen.
Ook wij, ons blaadje, onze werking zit in een nieuw kleedje.
We hopen dat de overgang van oud naar nieuw goed en veilig verlopen is.
We wensen eenieder een gezond en vreugdevol 2005 toe!
Ook dit jaar opnieuw een open receptie.
Zaterdag 8 januari vanaf 11 uur nieuwjaarsreceptie pleintje in Denneweelde.
Vanwege Erik, Fabian, Jean Pierre en Tony
PROost!
En tot zaterdag!

PRO
!? Wasda? wiesda?
Ambtenaar, onderwijzeres, arbeider, gepensioneerde, kunstenaar, ingenieur, jongeren, bedrijfsleider, … Mensen zoals jullie werken samen voor een Opglabbeek waar het goed is om te leven, te werken, te wonen, en zich te ontspannen. Dat is PRO.
“In 2000 hebben progressieven, ecologisten, socialisten, onafhankelijken en democraten mekaar gevonden en zich verenigd in een politiek project: positief én kritisch.”
Ons vorig blaadje floot de tweede helft op gang. We hebben verse truitjes aangetrokken. 2006, we komen er aan! Nu start ons én jullie PROject 2006.

Na ons truitje volgt de inhoud. We gaan onze werking uitdiepen rond 3 grote thema‘s:
- Werken, wonen en ontspannen
- Welzijn
- Vrije tijd

De straat heeft gesPROken
Op zaterdag 4 september 2004 startte onze ronde van Opglabbeek. Sindsdien waren we bijna elke dinsdagavond en zaterdag-voormiddag op pad. Om te horen, om te luisteren, om te registreren, om te peilen wat er leeft.

600 huizen
“Ruim 600 huizen hebben we bezcht. Dit is 1/6e van Opglabbeekse woningen!”
Inwoners van 13 straten en 1 wijk hebben we zo bezocht en/of bevraagd: Leyssenstraat, Elfsep-temberlaan, Slagmolenweg, Reseda-, Lobelia-, en Hortensiastraat, Floxstraat, Prilmula- en Chrizantenstraat, Vinkenkantstraat, Teewistraat, Stegerweg, Hiekantstraat en Denneweelde.
Vragen, voorstellen, ideeën, gegrommel, zon, regen, koffie, ontwijkende reacties, aanmoedigingen, … Vanalles kwamen we tegen. En het stopt niet bij vragen stellen. We willen meehelpen zoeken naar oplossingen. Zo kregen de voorbije weken de al bevraagde straten een eerste opvolgingsverslag in de bus. Reacties hierop bepalen verdere plannen en acties.

Een bloemlezing
Hieronder doen we een wandeling van onderwerpen, klachten en voorstellen die jullie ons vertelden.

Rustig op de baan
In bijna elke straat was de snelheid van de passerende auto’s een heet hangijzer.
Ook kregen we interessante voorstellen om wegen af te sluiten of door te knippen. Zo kan sluik- en sluipverkeer worden geweerd.
Of een veilige oversteekplaats op de Weg naar Zwartberg om de wijken Denneweelde en Nieuwe Kempen te verbinden.

Staat van de straat
Hoog op de agenda staat ook het onderhoud van de weg - maaien en vegen. Zo hebben we ideeën opgedaan om straten en pleinen te verfraaien.

Rondvliegende bladeren, een zegen of een last?
In sommige straten verschenen plots korven om bladeren in te verzamelen. Deze worden op vraag geplaatst. Wisten jullie dit? … Wij nu wel.
Ook ontmoetten we een vrouw die dagelijks de stoep, de straat en de schooltoegang bladvrij houdt. Deze belangeloze inzet verdient een grote dankjewel!

Ook het ontbreken of het minder functioneren van de riolering leeft. Zo ook de vraag: “waarom hangen er in onze straat nog elektriciteitsdraden?”

In ‘jongere’ straten staan speelmogelijkheden en ruimte voor kinderen bovenaan.

Luisteren én horen
Communicatie is belangrijk. Zo werd er in een wijk speeltoestellen geplaatst. Een vraag van de wijk. Maar in feite op de verkeerde ‘plaats’.
Je moet niet zomaar iets doen om mensen content te stellen, het moet gemeend zijn. Anders val je door de mand (met of zonder bladeren).

Centraliseren of spreiden?
Door de band genomen leeft er ook het gevoel. “Oké in het centrum moet teen en tander geconcentreerd worden maar vergeet de ‘buitenwijken’ niet. Ook daar moet er ruimte voor jeugd, sport en cultuur zijn. Zoals bijvoorbeeld skatetoestellen of pétanque.”

Maar ook
We vonden mooie plekjes. En blije inwoners. Ook dat doet deugd! Ook dat is belangrijk!

Vinger aan de pols
Onze huisbezoeken zijn nog niet afgelopen. We hebben we nu wel een winterstop ingelast. Maar heel binnenkort gaan we weer de baan op … En dan bellen we – wie weet – aan in jouw straat …

Ons recept
- de week voor de bevraging kondigen we ons bezoek aan met een brief en een vragenlijst die naamloos ingevuld kan worden;
- ’s zaterdags gaan we de deuren af om met de bewoners te praten, de ingevulde vragenlijsten in ontvangst te nemen, …
- de week erna krijgt de bevraagde straat een verslag in de bus. Zo weten alle bewoners wat er zoal leeft in hun straat.

“Wil je een bijdrage leveren, heb je een idee of voorstel, laat het ons weten en vul het strookje op de achterzijde in. Of tot op onze receptie: 8 januari vanaf 11 uur (tot 13 uur) op’t pleintje in Denneweelde.”

Zorgen voor morgen?
De gemeentebelastingen mogen dan wel voorlopig op hetzelfde niveau blijven, grootse projecten met het oog op oktober 2006 worden opgestart zoals bijv. een polyvalente zaal in een nieuwe woonwijk (je moet maar durven!). Ook de sanering van het lietenstort en Sint-Ool hangen boven ons hoofd.
De CD&V-meerderheid heeft de gemeentelijke riolering overgedragen aan Interaqua (dochter van Interlectra). Vanaf nu rekent Interaqua de kosten aan voor de aansluiting op de riolering en de rioolbelasting. Als uitsmijter betalen we de BTW extra! Een fijn eindejaars-geschenkje, niet? PRO vindt dat de CD&V-meerderheid jullie niet als een spaarpot mag gebruiken die te pas en te onpas gekraakt kan worden.
Meer nog. Recent werd beslist dat Interaqua vanaf nu ook alle facturen en belastingen die met ‘water’ te maken hebben tesamen zal innen. Deze waterfactuur kan voor sommige gezinnen wel een megafactuur worden.
Eind 2001 lanceerden we het voorstel om een GezinsEffecten-Rapportage uit te voeren op belangrijke gemeentelijke beslissingen en zeker op het invoeren van belastingen (financiële gevolgen hiervan voor de gezinnen moeten op voorhand worden ingeschat). De CD&V-meerderheid schoot dit voorstel zonder meer af. Nochtans, belastingen - of hoe ze ook genoemd mogen worden - wegen voor sommige gezinnen serieus door op hun (krap) maandbudget. Zo worden ze nog sneller in de richting van het OCMW geduwd.
Een overheid heeft belastingen nodig om beleid te kunnen voeren. Maar, belastingen invoeren om meer sociale vergoedingen uit te betalen. Da’s de wereld op zijn kop, nie waar … Belastingen moeten ook sociaal gecorrigeerd worden omdat niet alle schouders evenveel kunnen dragen!"