dinsdag 2 november 2010

(G)een vuiltje aan de lucht? Of toch…

Als de geur om je hoofd is verdwenen
Anonieme brief gebust in de wijk

5 jaar geleden was’t ondergronds: trillingen en geluid hielden inwoners uit hun slaap. De laatste jaren gaat het bovengronds: schadelijke stoffen vliegen in en over de wijk Nieuwe Kempen. Wordt dit probleem opnieuw onder de mat geveegd?
Twee maanden geleden vonden de bewoners van de wijk een (anonieme) brief in hun brievenbus over stankoverlast vanwege Diresco. Een petitie zou opstarten maar blijkbaar zit de schrik er serieus in want blijkbaar durft niemand de huizen af te gaan. Daarom geven we deze onbekende maar toch wel dappere medebewoner(s) ruimte.
Letterlijke weergave van deze brief:
“Geachte buren
U heeft waarschijnlijk al lang opgemerkt dat er regelmatig, afhankelijk van de windrichting, stankoverlast in onze wijk is. Door de uitbreiding van het industrieterrein in de richting van onze wijk (in tegenstrijd met de beloftes van het Gemeentebestuur) en het toenemend aantal bedrijven, waaronder de bedrijven die chemische stoffen in hun productieproces gebruiken, leek de kans op luchtvervuiling vrij groot. Een aantal bewoners van onze wijk hebben de afgelopen jaren hiervoor klachten ingediend die tot op heden nergens toe geleid hebben.
In navolging van de laatste klacht dd. maart 2008 heeft afdeling Milieu-inspectie Buitendienst Limburg te Hasselt gesuggereerd dat de milieuhinder (geurhinder) vermoedelijk veroorzaakt wordt door het bedrijf DIRESCO, gevestigd aan Industrieweg-Noord 1136 te Opglabbeek (zie bijgevoegde kopie).
Het betreft de emissies van styreen dat DIRESCO in haar productieproces uitstoot. Omdat het bedrijf van maandag t/m. zaterdag werkt en ook ’s avonds, wordt de lucht bijna onafgebroken vervuild. Over styreen is algemeen bekend dat het over een gevaarlijke stof gaat die zeer schadelijk is voor de gezondheid (bloedkanker, abnormale EEG/hartfilmpje en dus hartproblemen, beschadiging van het zenuwstelsel in de vorm van gevoeligheidsvermindering, vertraging van de reacties, aantasting van het gezichtsvermogen, van de kleurerkenning en van het leervermogen). Styreen wordt voornamelijk geïnhaleerd, waardoor er irritatie van de luchtwegen kan ontstaan.
Afhankelijk van de windkracht en –richting kan de sterke styreengeur tot aan de bushalte geroken worden, dus zelfs verder dan de speelplaats van de wijkschool. Onze kinderen die buitenspelen, o.a. tijdens de schooluren, worden blootgesteld aan de gevaarlijke lucht. Hetzelfde geldt natuurlijk voor ons, volwassenen, bv. Wanneer we in de tuin werken of barbecuën kan op den duur gevaarlijke gevolgen hebben. De Milieudienst heeft het bedrijf aangemaand om vóór augustus 2008 door “… een erkend labo emissiemetingen te laten uitvoeren...”. Het bedrijf is dus vrij om zelf te kiezen welk labo deze metingen dient uit te voeren, alsook op welke tijdstippen. Ondertussen zijn de resultaten van de metingen, uitgevoerd door LISEC bekend en zoals verwacht wijken ze niet af van de wettelijk toegestane waardes. De gemeente zou niet bevoegd zijn de milieuvergunning van DIRESCO in te trekken gezien deze door de provinciale diensten afgeleverd werd. Wij kunnen WEL iets aan doen mits wij SAMEN een petitie ondertekenen met de eis om het luchtvervuilend bedrijf uit de industrieterrein te laten verwijderen. Het gaat over onze toekomst en die van onze kinderen.

Enkele van onze buren zullen eerdaags met de petitie rondgaan
Met vriendelijke groeten,”
Uit een studie van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg over “Meting van de blootstelling aan styreen: een campagne” lezen we het volgende over styreen:
“Gevaarszinnen:
R10 : Ontvlambaar
R20 : Schadelijk bij inademing
R36/38: Irriterend voor de ogen en de huid
Veiligheidsaanbevelingen:
S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren
S23 : Damp of spuitnevel niet inademen”


En ook:
“4. Toxicologische eigenschappen en metabolisme Styreen kan opgenomen worden door het organisme door:

• Inhalatie van dampen of fijne deeltjes (na verneveling). Een locaal effect is irritatie.
Systemische effecten: effecten op het centraal zenuwstelsel : duizeligheid, evenwichtsstoornissen, slaapstoornissen, coördinatieproblemen, vermoeidheid.
• Ingestie komt in het werkmilieu alleen accidenteel en bij slechte hygiëne voor en veroorzaakt abdominale pijnen en effecten op het centraal zenuwstelsel.
• Contact met de huid veroorzaakt irritatie en roodheid. Blootstelling aan hoge concentraties veroorzaakt irritatie en roodheid van de ogen.”

Op de blog www.kersendief.blogspot.com kan je ook enkele artikels en reacties (van o.a. Diresco en opnieuw een onbekende) erop nalezen.
Het provinciebestuur heeft inderdaad de milieuvergunning verleend; ze kan deze dus ook intrekken of schorsen. Maar de verkoop of de overname van de industriegrond werd goedgekeurd door het gemeentebestuur. De bouwvergunning werd verleend door het schepencollege. Dus ook bij het gemeentebestuur ligt verantwoordelijkheid. Daarenboven voorziet het Handhavingsdecreet volgende interessante piste. Elke inwoner die last ondervindt van een bedrijf, kan de burgemeester en de bevoegde toezichter schriftelijk verzoeken om maatregelen te treffen. Zij moeten binnen de 30 dagen gemotiveerd antwoorden. Is dit antwoord onvoldoende of niet bevredigend, dan kan je beroep aantekenen bij de Vlaamse minister van Leefmilieu.

Geen opmerkingen: