maandag 10 oktober 2005

Straatbevragingen: de besluiten

Straatbevragingen: 1 jaar later

“Beleid op maat van de buurt”

Om te weten te komen wat er bij de inwoners van Opglabbeek leeft, zijn we actief de mensen thuis gaan opzoeken en hebben we hen naar hun meningen en ideeën gevraagd.

Ons recept
- de week voor de bevraging kondigen we ons bezoek aan met een brief en een vragenlijst die naamloos ingevuld kan worden;
- ’s zaterdags gaan we de deuren af om met de bewoners te praten, de ingevulde vragenlijsten in ontvangst te nemen, …
- de week erna krijgt de bevraagde straat een verslag in de bus. Zo weten alle bewoners wat er zoal leeft in hun straat.

Al bijna 1400 huisbezoeken afgelegd
Op 4 september 2004 startte onze ronde van Opglabbeek in de Leyssenstraat; en nog steeds gaat onze systematische deur aan deur ronde verder. Bij onze bezoeken probeerden we de mensen in een gesprek telkens te peilen naar hun bevindingen over de straat waarin ze wonen en hun visie op de gemeente Opglabbeek.
De bedoeling van onze rondgang is eigenlijk tweeledig. Enerzijds is dit een goede manier van werken om problemen waarmee mensen zitten te detecteren en hieraan iets trachten te doen. Zo brachten wij al enkele keren agendapunten op de gemeenteraad naar aanleiding van problemen die ons gesignaleerd werden tijdens de huisbezoeken; maar vooral werden deze voorgelegd aan het college of andere bevoegde instanties. Anderzijds is het ook onze bedoeling om met de opmerkingen en de visies van de mensen rekening te houden bij de opmaak van ons gemeentelijk verkiezingsprogramma in 2006.
Vandaag zijn we meer dan 1 jaar bezig met onze huisbezoeken en hebben we reeds een 1400-tal adressen en buurten bezocht verspreid over 32 straten. De hoogste tijd dus voor een eerste tussenbalans.

Top 5 gesignaleerde problemen
De meest gesignaleerde problemen en bekommernissen van de mensen hebben betrekking op verkeersveiligheid, riolering/water, groenonderhoud, de staat van de weg en speelruimte voor de kinderen. Opmerkingen in verband met verkeersveiligheid werden veruit het meest genoemd door de mensen. Globaal kunnen we stellen dat bij 8 op de 10 huisbezoeken het thema “verkeersveiligheid” aan bod kwam. Het ging dan veelal over klachten dat er te snel gereden werd in de straten en er nood is aan meer snelheidscontroles. Ook kwam er dikwijls de suggestie voor ingrepen in de verkeersinfrastructuur ter verbetering van de verkeersveiligheid zoals het aanleggen van verkeersdrempels of het wegwerken van gevaarlijke verkeerspunten.
Ongeveer in 1 op 5 van onze bezoeken kwamen er klachten en opmerkingen in verband met de rioleringen/wateroverlast en het onderhoud van allerhande groenvoorzieningen. De inwoners van onze gemeente vinden het echt wel belangrijk om in een mooie verzorgde buurt te wonen. Een zeer goede verzorging en onderhoud van de bestaande pleintjes en perken in de gemeente kan op zeer veel waardering van de bevolking rekenen. Op de vierde en de vijfde plaats van de meest vermelde problemen kwamen respectievelijk de toestand van de weg en het gebrek aan speelruimte voor kinderen in de buurt. Dit soort van opmerkingen kregen we in 1 op 7 van onze gedane bezoeken. Opglabbeek is een gemeente met een relatief jonge bevolking. Daarom hoeft deze vraag naar meer speelruimte voor kinderen ook niet te verwonderen. Ook dit zal voor PROject 2006 een belangrijke item zijn in het gemeentelijk verkiezingsprogramma voor 2006.

30% is tevreden over zijn woonomgeving!
Belangrijk om ook te onderstrepen is dat de mensen in Opglabbeek over het algemeen positief ingesteld zijn. Het was zeker niet zo dat wij overal een lange klaagzang te horen kregen van de mensen. In bijna 1 op 3 van onze bezoeken kregen we de spontane reactie van de mensen dat men al tevreden was van hoe het nu is. Hoewel er tijdens deze gesprekken ook dikwijls suggesties werden gedaan om de buurtomgeving nog te verbeteren. Zo kregen we in meerdere straten de vraag te horen waarom de elektriciteitsbedrading nog altijd bovengronds was of waarom er bijvoorbeeld geen bladkorven in de straat geplaatst kunnen worden.

Beleid op maat van de buurt
In elke buurt of straat zijn er natuurlijk ook specifieke problemen die eigen zijn aan de buurt of de straat. Het kan hier gaan om de meest uiteenlopende problemen zoals bijvoorbeeld de hinder van een aangrenzend industrieterrein, geluidsoverlast van vliegtuigen, geparkeerde vrachtwagens in woonbuurten of zwerfvuil. De opmerkingen die we overal kregen zijn te talrijk om allemaal op te sommen maar de diversiteit aan problemen geeft aan dat er een beleid op maat van een buurt of een straat moet komen. Waar er een GSM-mast staat krijgen we vragen over deze mast en in een straat zonder bushalte krijgt men de vraag waarom er in de straat geen bus van de Lijn komt.

Een voorlopige conclusie
In afwachting van de verdere huisbezoeken die nog zullen gebeuren in de buurten waar we nog niet langs geweest zijn, kunnen we vandaag met de resultaten van de reeds gedane huisbezoeken toch al een aantal voorlopige conclusies trekken. Verkeersveiligheid is veruit het thema dat het meest door de mensen aangehaald wordt en dit is een constante die zowat overal aan bod kwam. De mensen van Opglabbeek liggen niet wakker van grootse gemeentelijke projecten maar vragen specifieke aandacht voor hun eigen buurt of straat. Verzorgde pleintjes en straten kunnen absoluut rekenen op de appreciatie van de mensen. Verzuurde en erg negatieve reacties vielen er zo goed als niet te rapen in Opglabbeek tijdens onze rondgang. De veelal positieve ingesteldheid van de mensen is een echte opsteker voor ons. Wij willen er dan ook alles aan doen om deze sfeer in onze gemeente te behouden en zelfs nog te verbeteren door in het beleid ook meer aandacht te hebben voor initiatieven die de mensen kunnen samenbrengen. De komende maanden zullen wij onze rondgang in de gemeente dan ook verder zetten en de reacties van de mensen verder inventariseren.

Namens het PROject2006-bestuur,
Tony Lorefice, Fabian Spreeuwers, Jean Pierre Mathues, Martien Remans, Kristof Cuppens, Erik Casters

Geen opmerkingen: