zondag 31 juli 2005

Denneweelde vergeten?

Na de open vergaderingen was het tijd voor een andere formule. De open vergadering van december 2002 bevestigde wat we in Denneweelde waren opgestart. Er leeft veel bij onze inwoners maar we moeten naar hun toe gaan!


29 mei 2002 – verslag 1e buurtbevraging
PRO organiseerde een buurtvergadering in de wijk Denneweelde op het (basket)pleintje. Bedoeling van de vergadering was met de buurtbewoners van gedachten te wisselen over de mogelijke inrichting van dit plein. Al vlug werd duidelijk dat er meer, veel meer aan bod zou komen ...
De wijkbewoners voelen zich in de steek gelaten door het gemeentebestuur en appreciëren het PRO-initiatief. Ze willen de wijk opnieuw op de kaart zetten!
Ruim 25 buurtbewoners (kinderen en ouders) kwamen samen en wisselden met PRO en met mekaar van gedachten over het pleintje, over de wijk en over mogelijke wijkactiviteiten ...

inrichting van de wijk:
- bij voorkeur (mobiele, verplaatsbare) speeltuigen plaatsen daar waar er kinderen wonen (makkelijker qua toezicht);
- hondentoiletten voorzien + opvolgen (onderhoud);
- toegangsweg of paadje voorzien naar het achterliggend bos;
- regelmatig een ronde van de technische dienst voor onderhoud, herstellingen, ...;

inrichting van het pleintje:
- alle aanwezigen vinden dat het pleintje moet blijven alsook de bomen die de wijk haar eigenheid en uitzicht geven; er worden vragen gesteld naar het mogelijk voornemen om op het pleintje seniorenflats of een bejaardentehuis te bouwen;
- dit moet regelmatig onderhouden worden (net zoals toevallig(?) op de dag van de vergadering was gedaan);
- twee doelen plaatsen en de lijnen opnieuw schilderen;
- vuilbakken plaatsen;
- een zitbank en kleine speeltuigen plaatsen;
- liefst omheinen;

mobiliteit:
- er wordt te hard gereden in de wijk: toegang van de wijk verbeteren zodat niet meer de ‘verkeerde’ zijde van de verkeersgeleider kan worden genomen; aan weerzijden van de wijk de weg afsluiten zodat er geen rondjes meer gereden kunnen worden;
- openbaar vervoer van de wijk naar het centrum;
- vliegveld: geluidshinder vanwege de vliegtuigen (vooral het paratoestel, de grotere toestellen en dan vooral op zaterdag en zondag; helikopters);

28 mei 2003 – opvolging en stand van zaken, 2e vergadering

Op 1 juni 2002 hebben we vragen gesteld aan:
- Het gemeentebestuur antwoordde ons op 20 juni:
· Van het bouwen van seniorenflats of een bejaardenhuis is er geen sprake.
· In de rand van het pleintje wordt een hondentoilet voorzien
· Voor het pleintje bestaat er geen vast onderhoudsregime. Het gebeurt naarmate er vragen van de omwonenden komen.
· Een omheining van het pleintje is niet nodig.
· Verkeersremmende elementen zijn duur en vermits de wijk geen verbindings- of sluipwegen kent zijn de hardrijders waarschijnlijk de bewoners van de wijk zelf. Optreden tegen racen is een taak van de lokale politie. Het afsluiten van wegen heeft in het verleden tot hevige discussies aanleiding gegeven. Het wordt voorgelegd aan de stuurgroep verkeer.
· Voor de busverbinding is het gemeentebestuur eveneens vragende partij.
· Er werd een werkgroep samengesteld met de gemeenteraadsleden van de wijk.

- het Bestuur der Luchtvaart vroeg ons op 6 juni 2002 bijkomende info. Op 18 juli 2002 liet ze ons dan weten dat een controleur ter plaatse zal gaan en zal ze in functie van zijn bevindingen een oplossing voorstellen zonder dat de veiligheid van het luchtverkeer in gedrang komt.

- Vlaams minister Vera Dua antwoordde na onderzoek Afdeling milieu-inspectie, ons op 23 december 2002 het volgende. Geluidsmetingen werden nog niet uitgevoerd door de inspectiedienst. Wel is er in opdracht van de stad Genk een studie geweest naar de impact van het vliegveld op de omgeving. Belangrijkste conclusies zijn:
· het verharden van de landingsbaan heeft geen negatieve invloed gehad op de geluidshinder;
· de geluidshinder zal pas effectief verminderen als de luidruchtige toestellen voorzien worden van geluidsdempende uitlaten en als de meest luidruchtige toestellen geweerd worden.

De vliegclub heeft intussen enkele acties ondernomen zoals: afsluiten van een convenant met de stad Genk, wijziging vliegroutes bij opstijgen en landen, aanbrengen van geluidsdempers op de eigen toestellen.
Milieu-inspectie heeft in de periode 2001-juli 2002 zes klachten van inwoners van de wijk ontvangen.

- de plaatselijke boswachter liet ons op 6 juni 2002 het volgende weten. Er is een toegangspad aan de linkerzijde van de wijk. Hij staat positief tegenover ingrepen in het bomenbestand zoals een dunning. Maar het initiatief hiertoe moet evenwel komen van het gemeentebestuur; zij is immers eigenaar. Ook is hij bereid het basketbalpleintje aan te duiden als speelbos wat soepelere regels inhoudt voor de inrichting ervan.

- de Lijn antwoordde ons op 18 juni 2002. Op basis van de huidige infrastructuur is deze verbinding nu niet mogelijk. Uitbreiding van haar aanbod kan op basis van het decreet basismobiliteit. De Lijn zal dan een onderzoek verrichten naar de meest efficiënte vorm van openbaar vervoer. Vóór 2005 moet in alle gemeenten deze basismobiliteit ingevoerd zijn.

Bijkomende info:
Op 22 november 2002 werden bestellingen geplaatst om het basketbalpleintje te herinrichten.

Naar aanleiding van een vraag op de gemeenteraad van 17 maart werd het dossier van het vliegveld en de helikopters opnieuw brandend actueel. Wij hebben dan ook bijkomende acties ondernomen naar het Bestuur der Luchtvaart en Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua. Aan het Bestuur werden de resultaten van hun onderzoek opgevraagd. We hopen tegen de buurtvergadering haar antwoord te hebben. Aan minister Vera Dua hebben we de mogelijk nieuw situatie (een eventueel nieuwe vergunningsaanvraag voor een herstelwerkplaats voor helikopters) toegelicht en gevraagd voorrang te verlenen aan de woonkwaliteit van de wijkbewoners. Maar, eerst moeten we afwachten (a) of er een nieuwe aanvraag komt en (b) wat het provinciebestuur in eerste instantie zal beslissen.

27 november 2004 – verslag 3e buurtvergadering
Zaterdag 27 november hielden we onze 3e buurtvergadering omtrent de inrichting van het (basket- nu voetbal)pleintje. Graag lichten we jullie in over deze vergadering die we hielden met een 10-tal buurtbewoners.

1. De inrichting van het pleintje:
Het gemeentebestuur is ingegaan op de vraag van de bewoners. Dat wordt positief ervaren. Maar “ze heeft iets gedaan, ze heeft er iets gezet om ons content te stellen.”
Waarom kunnen er geen speeltoestellen geplaatst worden in de andere kleinere pleintjes (zoals bijv. in de Fazantenstraat)? Zijn de geplaatste toestellen geschikt voor kleine kinderen?
Waarom is de bank verdwenen?
Wat is het nut van de in haksel aangelegde paden?
Het hondentoilet schiet zijn doel voorbij en kan beter ingericht worden (minstens het plaatsen van een vuilbak zodat hondeneigenaars die de hondenpoep oprapen dit veilig kunnen deponeren).

2. De wijk zelf
“Heeft het gemeentebestuur wel een visie over (de inrichting van) onze wijk?”

3. De omgeving
Het vliegveld van Zwartberg hindert sommigen, anderen niet. Het blijft wel een aandachtspunt.

8 januari 2005 – Nieuwjaarsreceptie op het pleintje

25 juni 2005 – Plein Denneweelde werd proper
Tijdens buurtvergaderingen van de voorbije jaren kwam telkens het onderhoud van het plein ter sprake. Met de zomervakantie voor de deur is het belangrijk (en plezant) dat de kinderen van de wijk hun vakantie met een proper plein kunnen inzetten. Vandaar heeft PRO het plein schoon geveegd en het zwerfvuil opgeruimd.

28 juli 2005 – Liever vlieglawaai voorkomen dan achteraf te moeten genezen
Dat niet alleen in Zaventem gereageerd wordt op vlieglawaai is al langer duidelijk.
De Limburger kan ervan meespreken: met Beek, Bierset, Genk-Zwartberg, Sanicole (Leopoldsburg-Hechtel)., ben je nergens meer zonder overvliegende tuigen. En dan zwijgen we nog over militaire activiteiten..
Gelukkig blijft tot nu toe de hinder redelijk beperkt, al denken ze daar in de gemeenten rond Riemst misschien wel anders over.
De wijkbewoners van Denneweelde in Opglabbeek hebben wel redenen tot klagen.
In het weekend is er een toestel dat halsbrekende manoeuvres uitvoert boven de hoofden van de bewoners. Ook ligt de wijk in het verlengde van start- en landingsroutes van het vliegveld.
Jacinta De Roeck stelde hierover een vraag aan de bevoegde minister Landuyt.
Zijn antwoord is duidelijk: ‘Kunstvliegen (luchtvaartacrobatie) is verboden boven bebouwde kom’. En de sancties hiervoor zijn niet min: de piloot kan zijn of haar vliegvergunning verliezen.
De bewoners kunnen klacht neerleggen bij de Dienst Inspectie van het Directoraat-generaal. Indien het parket niet reageert op de opgestelde pv’s van deze dienst dan kunnen ze zich burgerlijke partij stellen.
Maar de minister zegt ook duidelijk dat ‘niets de bewoners belet een overleg te hebben met de uitbater van de vliegclub, in dit geval dus met ‘Limburgse Vleugels’ van het private vliegveld Genk-Zwartberg.’
Ook wij vinden zo een overleg belangrijk alvorens verdere stappen te zetten, want elk vliegveld heeft een milieuvergunning waarin eventuele beperkingen kunnen opgenomen worden. En waarom zou dat niet kunnen in overleg met de omwonenden?
Het zou positief zijn als bij bijkomende klachten de twee partijen samen zitten om naar een oplossing te zoeken.
Want voorkomen is beter dan genezen.

Geen opmerkingen: