woensdag 31 december 2003

Werking in 2003

22 januari - Schrijf het eens op!

Op deze gemeenteraad deelde de PRO-fractie bij wijze van nieuwjaarskado een pen en een potloot uit aan alle gemeenteraadsleden, aanwezige ocmw-raadsleden, ambtenaren en pers; anderen krijgen hun kado op een later moment.
Op deze manier drukt PRO de wens uit dat iedereen die met een idee zit, een voorstel heeft dit nu probleemloos kan neerschrijven en verspreiden.

9 februari - Polyvalente zaal: een dossier met een Januskop
PRO heeft bij de plannen omtrent de nieuwe polyvalente zaal (zeg maar ontdubbeling van de huidige sporthal) een dubbel gevoel.
Enerzijds, er is nood aan een degelijke zaal waarin gesport kan worden, waarin cultuurbeleving tot zijn recht komt en waarin veilig gefuifd kan worden. Principieel steunen we de voorgestelde optie. Ook de structuurvisie die voor de sportzone uitgewerkt is, is belangrijk. Positief is dat er nagedacht over de invulling van deze zone en dat aan inbreiding en concentratie van een aantal functies wordt gedaan (zoals bijv. met de tennis)
Anderzijds, vraagt PRO zich af of er niet beter gewacht wordt op het structuurplan Opglabbeek waardoor een betere afweging kan gebeuren en beter gekozen kan worden hoe we onze gemeente naar de toekomst toe zien ontwikkelen.

Daarnaast heeft PRO volgende bedenkingen:
- In de onmiddellijke omgeving van de sporthal komen er op korte termijn een 35-tal nieuwe woningen bij; legt de uitbreiding van de sporthal en de parking geen hypotheek op de leefbaarheid van deze nieuwe wijk/buurt? Duidt de tegenvallende verkoop van de percelen in de Kruisstraat hierop?
- Zal de voorziene polyvalente (sport)zaal wel betaalbaar zijn gelet op de specifieke jeugd-, sport- en cultuureisen? Belangrijk is dat op voorhand sowieso goed nagedacht wordt over de bouw ervan, zeker wat betreft de akoestiek. Achteraf zijn dergelijke aanpassingen onbetaalbaar! En worden ze niet uitgevoerd dan bestaat de kans dat sommige functies geschrapt worden...
- Wat gebeurt er met de activiteiten die nu plaatsvinden in de Kruisstraat? Wordt er een alternatieve lokatie gezocht? Zal deze nieuwe zaal deze activiteiten wel kunnen herbergen? Is er een alternatief voor de speelruimte die de jeugdverenigingen verliezen?

Intussen werd het idee van de polyvalente zaal in de Kruisstraat verlaten. Komt nu toch de parking voor het Troempeelke in het vizier?

April – Folder nr. 7 viel in de brievenbussen
Thema’s:
- De straat
- Fabian kandidaat op de Kamer-lijst van Agalev
- De komende buurtvergaderingen

April – een extra folder (de 8e) viel op Denneweelde in de bussen…
Opvolging buurtvergadering 2002

18 mei – Fabian was Agalev-kandidaat voor de federale verkiezingen
Hij stond bij de effectieven op de 7e plaats

December – Folder nr. 9 viel in de brievenbussen
Thema’s:
- straatactiviteiten gesubsidieerd
- OCMW-vergaderingen openbaar
- Jeugdsportbeleid

Geen opmerkingen: