maandag 27 juni 2011

Ontsluitingsweg bedrijventerrein via Sint-Hubertuslaan en Heidestraat


Extra nieuwsbrief aan de bewoners van de Heidestraat
Het bestaande gemeentelijke mobiliteitsplan werd de voorbije maanden geactualiseerd. De gemeenteraad van 20 juni jl. keurde het ontwerpplan goed met het oog op goedkeuring door de provinciale instanties. PRO onthield zich omdat ze o.a. jullie standpunt wil kennen over dit onderdeel uit het toekomstige mobiliteitsplan. Dit plan vormt immers de basis voor toekomstige investeringen in wegen en (fiets/voet)paden.
Daarnaast hebben verschillende bewoners uit jullie straat ons de voorbije maanden aangesproken over de verkeersproblematiek.
In het najaar komt dit nieuwe mobiliteitsplan voor definitieve goedkeuring opnieuw op de gemeenteraad. Daarom zal PRO op zaterdag 2 juli een bevraging doen en antwoorden op de vragen van de laatste bladzijde ophalen. Zo kennen we jullie mening en kunnen we deze vertolken op de gemeenteraad!
Ben je zaterdag niet thuis, vul dan gerust de vragenlijst in en hang het bijv. aan jullie deur. Of stop je antwoorden in één van onze brievenbussen. Of mail ons je antwoorden.
Tot zaterdag aan jullie deur!
Antonino Lorefice, raadslid OCMW
Jean Pierre Mathues, lid Autonoom GemeenteBedrijf
Fabian Spreeuwers, gemeenteraadslid


Wat staat er in dit nieuwe mobiliteitsplan? En wat betekent dit voor de Heidestraat?


Geen vachtwagens meer in woonstraten, maar …
Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe mobiliteitsplan is om – met uitzondering van Industriezone Noord en Zuid – onze gemeente (en ruimer de omliggende gemeenten) vrachtwagen vrij te maken. De grijze zone staat gelijk met vrachtwagenvrij (behalve voor leveringen en zo natuurlijk).
Dit kan op de steun van PRO rekenen. Zo ook een parkeerruimte voor vrachtwagens op dit terrein; dan worden ze niet meer geparkeerd in woonstraten met veelal overlast tot gevolg.

… Een nieuw kruispunt voor Industriezone Noord en Zuid…
Niet meer via het bestaande kruispunt ter hoogte van drukkerij Paesen maar wel ter hoogte van het magazijn Van Cranenbroek net voor het benzinestation Blocken.
Dit kruispunt is ook nodig voor de ontsluiting van de nieuwe KMO-zone die wellicht uitgebouwd zal worden achter het woonlint tegenover Maasland (“oude Velda”).

… betekent een omleidingsweg
Er wordt via deze nieuwe omleidingsweg met een vervolg via de Sint-Hubertuslaan en de Heidestraat een ontsluiting voorzien voor personenwagens (geen vrachtwagens) van en naar het bedrijventerrein.
Daarom zullen deze twee wegen in een hogere categorie worden gestoken: lokale weg type II. D.w.z. een ‘lokale gebiedsontsluitingsweg voor autoverkeer’; meer dan een woonstraat dus. Via deze route wordt het bedrijventerrein naar het zuiden ontsloten (niet meer via Weg naar Zwartberg en het rondpunt in het centrum): al het woon-werkverkeer naar of komende van het bedrijventerrein.
In feite betekent dat de Sint-Hubertuslaan en (een deel van) de Heidestraat als het ware gelijk(w)aardig zullen worden aan Weg naar Zwartberg of Weg naar Opoeteren (de Weg naar Bree en As zijn lokale wegen type I omdat het gewestwegen zijn – N730).

Wat is’t nu: fietsverbinding of omleidingsweg?
In het huidige, bestaande mobiliteitsplan is echter voorzien dat de Sint-Hubertuslaan en Heidestraat dienen als fietsverbinding tussen Weg naar As en Industriezone Zuid (“een lokale functionele fietsverbinding”).
Deze functie blijft behouden in het nieuwe plan. Meer nog: deze weg wordt – naast ontsluitingsweg - ook aangeduid als ‘recreatieve’ fietsverbinding.
Maar, is dit te rijmen met deze functie als ontsluitings-/omleidingsweg?
Moeten er dan geen vrijliggende fietspaden worden voorzien? De Vlaamse overheid legt voor dit type wegen op: verhoogde of vrijliggende fietspaden! Deze worden voorzien op middenlange termijn… Maar tot dan?

Participatietraject
De nieuwe mogelijke beleidsopties werden afgetoetst met de bevolking via het zgn. participatietraject. Vertegenwoordigers van de verschillende adviesraden, UNIZO, ZWZ en OCO werden hierbij betrokken en gehoord.
Er kwamen over dit punt weinig tot geen opmerkingen.
PRO trekt dit traject verder door en wil deze beleidsoptie aan jullie voorleggen.

Waarom deze bevraging?
1. PRO wenst jullie mening te kennen over deze wijziging van het gebruik van deze weg.
2. PRO wenst los hiervan van jullie te horen wat er leeft in jullie straat, wat er anders of beter kan.
Als je zaterdag 2 juli e.k. niet thuis bent, vul dan gerust (anoniem) onderstaand strookje in en hang het bijv. aan jullie deur, we nemen het dan wel mee en verwerken het met de andere reacties uit jullie straat. Of stop je antwoorden in één van onze brievenbussen. Of mail ons je antwoorden.

Geen opmerkingen: